Đề kiểm tra cuối học kì I

Trường TH. Long Điền TiếnA
Họ và tên:________________
Lớp: 4
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KÌ I
Ngày thi:____/_____/ 2009
MÔN: TOÁN
Thời gian: 60 phút
(Không kể phát đề) ĐỀ LẺ
(Chữ ký GT1) (Chữ ký GT2) Mã số
SỐ BÁO DANH:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐIỂM

NHẬN XÉT
(Chữ ký GK1) (Chữ ký GK2) Mã số
Phần dành cho chấm lại
(Chữ ký GK1) (Chữ ký GK2)
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)
Mỗi bài tập dưới đây kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tinh). Hãy
khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1:Số nào trong các số dưới đây có chữ số 7 biểu có giá trò 7000:(0,5 điểm)
A. 136873 B. 46957 C.87029
Câu 2: Kết quả của phép cộng 47865 + 63142 : (0,5 điểm)
A. 1000907 B. 100007 C. 111007
Câu 3: Kết quả của phép nhân 756 x 342 là:
A. 258552 B. 257552 C. 257952
Câu 4: Kết quả của phép trừ 94780 – 34591 là:
A 60209 B. 60189 C. 60299
Câu 5: Kết quả của phép chia 4725 : 15 là:(0,5 điểm)
A 315 B. 305 C. 316
Câu 6: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của phép tính 17000 cm
2
= ………….dm
2
là:(0,5 điểm)
A. 170 dm
2
B. 1700 dm
2
C. 17 dm
2
Câu 7: Trong các sau số nào vừa chia hết cho 3 và vừa chia hết cho 9:(0,5 điểm)
A. 1205 B. 1305 C. 1306
Câu 8: Hình vẽ bên có mấy góc nhọn:(0,5 điểm)

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
II.PHẦN TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)
Bài 1. Tính giá trò biểu thức (2 điểm)

a) 45 x ( 8 + 2 ) =............(1 điểm) b) 45 x 8 + 45 x 2 =..............(1 điểm)
…………………………………………… ……………………………………………
…………………………………………… ……………………………………………
…………………………………………… ……………………………………………

Bài 2. Tìm số trung bình cộng của các số sau: 25; 35;24;16: (1 điểm)
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
Bài 4. Bài toán:(3 điểm)
Trong đợt phát động trồng cây.Trường Tiểu học Long Điền Tiến A có 646 học sinh nam , số học
sinh nam nhiều hơn học sinh nữ 234 học sinh.
a/ Tính số học sinh nam và học sinh nữ ?
b/ Biết rằng số học mỗi học sinh trồng 3 cây thì số cây trong đợt phát động trồng lần này
được bao nhiêu cây ?
........................................................................... .............................................................................
........................................................................... .............................................................................
........................................................................... .............................................................................
........................................................................... .............................................................................
........................................................................... .............................................................................
........................................................................... .............................................................................
…………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………
HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)
Câu 1: ý - C
Câu 2: ý - C
Câu 3: ý - A
Câu 4: ý - B
Câu 5: ý - A
Câu 6: ý - A
Câu 7: ý - B
Câu 8: ý – C
II.PHẦN TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)
Bài 1. Tính giá trò biểu thức (2 điểm)
a) a) 45 x ( 8 + 2 ) = 450 (0,5 điểm) b) 45 x 8 + 45 x 2 = 450 (0,5 điểm)
45 x ( 8 + 2 ) = 45 x 10 (0,5 điểm) 45 x 8 + 45 x 2 = 360 + 90 (0,5 điểm)
= 450 = 450
Bài 2. Bài giải:
Trung bình cộng của các số sau là:
(25 + 35 + 24 + 16): 4 = 25 (0,75 điểm)
Đáp số: 25 (0,25 điểm)
Bài 3 (3 điểm)
Tóm tắt Bài giải
a/ Học sinh nam a/ Hai lần số HS nam là
Học sinh nữ 646 646 + 234 = 880 ( bạn) (0,5 điểm)
234 Số HS nam là :
b/ Mỗi bạn trồng 3 cây thì được………? cây 880 : 2 = 440 ( bạn) (0, 5 điểm)
Số HS nữ là :
440 – 234 = 206 ( bạn ) (0, 5 điểm)
b/ Số cây trong mà trong đợt phát động là:
646 x 3 = 1938 (Cây) (1 điểm)
Đáp số: a/ HS nam : 338 bạn
HS nữ : 299 bạn (0,25 điểm)
b/ 1938 Cây (0,25 điểm)


Generate time = 0.10425400733948 s. Memory usage = 1.93 MB