Tu truong ong day co dong dien chay qua


KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1:Nêu chiều đường sức từ xuyên dọc nam
châm và bên ngoài nam châm
Câu 2: Xác đònh chiều đường sức từ?
DD
S

Bài 24: TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG
DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY
QUA


I.Từ phổ, đường sức từ của ống dây có dòng điện
chạy qua
Bài 24: TỪTRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ
DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA

C1: Từ phổ ở H.1 và H.2 có gì giống và khác nhau?
H.1

H.2
Giống nhau: có từ phổ bên ngoài ống dây và nam châm
Khác nhau: trong ống dây các mạt sắt sắp xếp gần như song song với nhau.
-Bên ngoài có gì chung?

-Trong lòng ống dây mạt sắt sắp xếp như thê nào?

Vẽ vài đường sức từ trong
và ngoài ống dây
I.Từ phổ, đường sức từ của ống dây có dòng điện
chạy qua
Bài 24: TỪ PHỔ CỦA ỐNG DÂY CÓ
DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA

I.Từ phổ, đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy
qua
Bài 24: TỪ PHỔ CỦA ỐNG DÂY CÓ
DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA
1
2
3
4
C2: Nhận xét về hình dạng của đường sức từ 1,2,3,4
C2:Đường sức từ bên trong và ngoài ống dây
tạo thành đường cong khép kín
Vẽ chiều đường sức từ
Nhận xét chiều đường sức từ ở 2 đầu ống dây
và 2 cực Nam châm
C3: Tại 2 đầu ống dây đường sức từ đi vào 1 đầu
và đi ra đầu còn lại

Bài 24: TỪ PHỔ CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG
ĐIỆN CHẠY QUA
Kết luận:
I.Từ phổ, đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua
Đường sức từ của ống dây là
những đường cong khép kín
Hai đầu ống dây đường sức từ ……………………cùng đi vào
một đầu và đi ra ở đầu kia
có chiều
Đầu có đường sức từ đi ra gọi là cực …… đi vào gọi là cực ………
Bắc
Nam
Trong lòng ống dây có các …………………………… được sắp xếp
gần như song song với nhau
đường sức từ

Generate time = 0.046333074569702 s. Memory usage = 1.93 MB