KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU KÉM

Phòng GD&ĐT duyên hải
Trờng THCS hiệp thạnh
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hiệp Thạnh, ngày 15 tháng 9 năm 2010
kế hoạch
giúp đỡ học sinh yếu - kém năm học 2010-2011
- Căn cứ vào kết quả thi kiểm định chất lợng đầu năm (năm học 2010-2011)
- Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ năm học 2010-2011 của trờng THCS Hiệp Thạnh và
Phòng GD&ĐT Duyên Hải
- Sau khi rà soát phân loại số học sinh yếu - kém. Trờng THCS Hiệp Thạnh xây dựng
kế hoạch giúp đỡ học sinh yếu - kém năm học 2010-2011 nh sau:
I. Thống kê số lợng học sinh - kém (qua khảo sát đầu năm).
Khối Số học
sinh
Số HS học lực yếu Số HS học lực kém Ghi chú
Sl % Sl %
6 59 8 13.6 4 6.8
7 47 9 19.1 5 10.6
8 58 12 20.7 4 8.3
9 54 6 11.1 0 00
Cộng 218 35 16.1 13 5.9
II. Kế hoạch giúp đỡ HS yếu - kém.
1. Khảo sát thực tế số HS yếu kém qua thi khảo sát chất lợng đầu năm để phân loại
chính xác HS yếu kém.
2. Giao cho GV trực tiếp giảng dạy tìm hiểu lí do, nguyên nhân dẫn đến HS học lực yếu.
3. Qui trách nhiệm về việc giảng dạy, đánh giá, xếp loại sai học sinh để có giải pháp
khắc phục hiện tợng học sinh ngồi nhầm lớp.
4. Họp lãnh đạo, giáo viên, tổ chuyên môn để bàn bạc, thống nhất và đa ra các giải pháp
hợp lí để giúp đỡ HS yếu kém.
5. Phân công GV có chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm để phụ đạo HS yếu kém.
6. Yêu cầu giáo viên cam kết với trờng dạy để khắc phục hậu quả, tự nguyện đăng kí dạy
phụ đạo cho HS yếu kém; Tập trung đổi mới cách soạn dạy, cách ra đề, kiểm tra, đánh
giá cho đối tợng HS yếu kém. Tăng cờng việc kiểm tra bài cũ, kiểm tra việc chuẩn bị bài,
đấu mối trực tiếp với gia đình HS để thống nhất cách dạy học, nâng cao chất lợng học
tập.
7. Họp phụ huynh HS yếu kém, nhất là lớp 6 để thông báo kết quả học của HS và
1
thông báo thời gian học, chơng trình học, nội dung học bàn phơng pháp học để nâng cao chất
lợng học tập của HS. Ban giám hiệu trực tiếp họp với Ban giám hiệu trờng Tiểu học Hiệp
Thạnh để tìm hiểu nguyên nhân, trách nhiệm và bàn giải pháp giải quyết hậu quả HS đã
hoàn thành chơng trình TH nhng không đủ chuẩn.
8. Quán triệt tinh thần học tập đến HS, đồng thời động viên, đôn đốc, nhắc nhỡ và yêu
cầu cao đối với đối tợng HS yếu kém trong việc tự học, việc học bài cũ, làm bài và chuẩn
bị bài của các HS.
- Vận động để HS yên tâm học, đi học phụ đạo.
- Giáo dục HS ý thức học tập, thực hiện tốt cuộc vận động Hai không và Học tập và
làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh.
- Ban lãnh đạo nhà trờng thờng xuyên kiểm tra đôn đốc, nhắc nhỡ để chất lợng giáo dục
HS đạt hiệu quả.
- Phân công GVCN kiểm tra việc đI học phụ đạo của học sinh vì đa số học sinh yếu kém
thờng mặc cảm và không đi học
III. Chỉ tiêu phấn đấu.
Bằng các giải pháp thực hiện ở trên, trong năm học này nhà trờng phấn đấu nâng tỉ lệ
học sinh yếu lên trung bình là 50% và kém lên yếu là 100%
Cụ thể: Số HS yếu kém: + Khối 6: 12 ; Khối 7: 14; Khối 8: 16; Khối 9: 6
IV. Phân công giáo viên - Thời khoá biểu và kế hoạch cụ thể:
1. Thời gian thực hiện kế hoạch từ đầu tháng 9 năm 2010
Tháng Nội dung công việc Ghi chú
9
Thi kiểm định chất lợng đầu năm, chấm thi, báo cáo kết quả, phân loại
đối tợng HS
10 - Khảo sát thực tế chất lợng HS yếu kém lần 2 (khảo sát trên lớp)
- Rà soát, phân loại đối tợng HS yếu kém.
- Đấu mối với tròng TH, thống nhất giải pháp dạy học đối tợng HS
yếu kém.
- Tổ chức họp phụ huynh HS yếu kém để thông báo và bàn biện
pháp giảng dạy.
- Tổ chức họp lãnh đạo, chuyên môn, giáo viên phân công giảng dạy.
2
- Tổ chức dạy HS yếu kém.
11
- Kiểm tra kết quả học của HS.
- Họp tổ giáo viên giảng dạy để nắm bắt tình hình và điều chỉnh kế
hoạch.
- Thông báo kết quả kiểm tra giữa học kì cho gia đình phụ huynh.
12
- Kiểm tra, dự giờ trên các lớp dạy.
- Phụ đạo.
- Rà soát, kiểm định lại chất lợng để chuyển lớp cho đối tợng HS
01
- Họp giáo viên giảng dạy, nắm bắt tình hình HS; tổ chức ra hệ thống
câu hỏi để ôn tập cho HS yếu kém.
- Tổ chức kiểm tra bài số 2 chuẩn bị cho HS thi HKI
02
- Kiện toàn lại lớp học sau phân loại HKI .
- Thống nhất cách dạy đối tợng HS chậm tiến.
03
- Kiểm tra trên lớp phụ đạo (dự giờ giáo viên)
- Kiểm tra bài viết số 3.
- Tổ chức các hình thức học vui vui học để cho HS chậm tiến
hiểu bài.
04
- Ra hệ thống câu hỏi ôn tập cho HS.
- Họp tổ ôn tập để thống nhất và rút kinh nghiệm.
05
- Tổ chức thi và báo cáo kết quả.
- Giáo viên làm báo cáo kết quả dạy, đối chiếu với chỉ tiêu để rút kinh
nghiệm phụ đạo HS yếu kém.
Hiệu trởng
3

Generate time = 0.072464942932129 s. Memory usage = 1.93 MB