Quyen va nghia vu hoc tap-6


Mét sè h×nh ¶nh
vÒ h×nh thøc häc
tËp cña häc sinh
ViÖt Nam

Gi¸o dôc c«ng d©n 6
TiÕt 25 - Bµi 15
QuyÒn vµ nghÜa vô
häc tËp

Tình huống:
Ông Hùng năm nay 46 tuổi. Trong vụ
thu hoạch lúa vừa qua đã cho năng suất
cao. Gia đình ông đã bán một phần thu
hoạch được và mua một chiếc ti vi. Khi
mua ti vi ông đã nhờ người bán hàng hư
ớng dẫn ông sử dụng. Người bán hàng
nói: Trong thùng hàng đã có sách hướng
dẫn sử dụng, ông cứ về đọc là biết sử
dụng.
Về nhà, ông Hùng loay hoay mãi
không đọc được quyển sách hướng dẫn
đó, đành để chiếc ti vi lại mà không sử
dụng được. Cuối cùng ông phải nhờ một
em học sinh tiểu học đọc hộ và ông làm
theo.Ông ngẫm nghĩ có lẽ mai mình phải
nghiên cứu học tập để biết chữ mới được.
Ông Hùng
đã gặp khó
khăn gì khi
sử dụng
chiếc ti vi
mới mua?

I. Tầm quan trọng và ý nghĩa của
việc học tập.
Việc học tập đối với mỗi người là
vô cùng quan trọng. Có học tập,
chúng ta mới có kiến thức, có hiểu
biết, được phát triển toàn diện, trở
thành người có ích cho gia đình và xã
hội.

Generate time = 0.096366882324219 s. Memory usage = 1.93 MB