Bài thu hoạch học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trường TH Mỹ Cát
BẢN THU HOẠCH
Sau 4 năm thực hiện Cuộc vận động
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
(Dùng cho cán bộ công chức, viên chức không phải là đảng viên)
Họ và tên: Phan Văn Thúc
Chức vụ: Giáo viên.
Sau 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh”, tôi tự nhận thấy:
1. Nhận thức của bản thân về tư tưởng và tấm gương đạo Hồ Chí Minh: ý
nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động:
Qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh” trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn dân
ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư
tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển
biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội
ngũ cán bộ và nhân dân.
Hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hóa và
đổi mới đất nước theo hướng tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thì việc học
tập, rèn luyện tư tưởng đạo đức, lối sống và làm theo tấm gương đạo đức của Người là
một việc làm hết sức quan trọng. Bởi vì tư tưởng đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh
luôn là một nền tảng tinh thần xã hội, là động lực vượt qua khó khăn thách thức để tiến
lên. Do đó học tập và làm theo tấm gương đao đức của Người là một biện pháp quan
trọng hàng đầu để mỗi cán bộ và tổ chức cơ đoàn thể khắc phục sửa chữa tình trạng suy
thoái về đạo đức và lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ vững niềm tin trong
nhân dân.
Nhìn chung, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng có thể khái
quát thành bốn nội dung cơ bản, là: Trung với nước, hiếu với dân; Yêu thương con
người; Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư và tinh thần quốc tế trong sáng. Theo tư
tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, thì tự phê bình và phê bình là một nguyên
tắc không thể thiếu được trong xây dựng nền đạo đức mới-đạo đức cách mạng.
Tóm lại, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng là một di sản tinh thần vô
cùng quí báu của Đảng và dân tộc ta. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
cách mạng, vấn đề đặt ra không chỉ ở chỗ thừa nhận và khẳng định những giá trị thực
tiễn to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, mà một điều rất quan trọng là vận dụng và phát
triển những giá trị tư tưởng đó vào sự nghiệp xây dựng đội ngũ cán bộ của đất nước ta
trong giai đoạn hiện nay. Những tư liệu gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lưu giữ tại
Bảo tàng Cách mạng Việt Nam là những di sản vật chất quí báu để góp phần nghiên cứu
tư tưởng của Người.
1
2. Kết qủa rèn luyện đạo đức và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
theo các nội dung đã được học và các nội dung bản thân đã đăng kí (Nâng cao đạo
đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; về thực hành tiết kiệm, chống tham ô,
lãng phí, quan liêu; về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc,
phục vụ nhân dân; về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh, “là đạo đức, là
văn minh”
Qua Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bản
thân tôi tự đánh giá kết quả đã làm được như sau:
- Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân:
+ Bản thân tôi luôn ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên, luôn gương
mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách, làm tròn nhiệm vụ được cơ quan giao phó.
+ Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của người công
chức giáo viên.
+ Kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, nói không đi đôi với làm,
nói nhiều làm ít.
- Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu:
+ Sống giản dị cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hoà nhã thân ái với mọi
người, hết lòng vì nhân dân phục vụ.
+ Tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có năng
suất, chất lượng, hiệu quả cao; Biết quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể, của
nhân dân; không xa hoa, lãng phí, không phô trương hình thức.
- Nâng cao ý thức trách nhiệm hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân:
+ Với công việc tổ trưởng tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ giao phó. Giữ mối
đoàn kết trong tổ, cùng giúp đỡ nhau tiến bộ.
+ Luôn phấn đấu hoàn thành tốt công tác, có niềm tin trong đồng nghiệp và trong
quần chúng nhân dân.
- Xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh :
+ Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. Luôn phê phán những biểu
hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân.
+ Luôn động viên những người thân trong gia đình giữ gìn đạo đức, lối sống, xây
dựng gia đình văn hoá.
+ Bản thân tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên
tắc, pháp luật, không kéo bè kéo cánh để làm rối loạn kỷ cương.
3. Những việc bản thân chưa làm được so với bản đăng kí:
Bên cạnh những việc làm được, bản thân tôi nhận thấy mình chưa làm được các
việc sau:
+ Công việc kiểm điểm, phê bình đồng nghiệp còn rụt rè, chưa thẳng thắn, chưa
mạnh dạn.
+ Việc đấu tranh, tự rèn luyện, tu dưỡng của bản thân đôi khi chưa có hệ thống
khoa học.
+ Tinh thần làm việc nhiều lúc chưa thật sự chưa sâu sát, chưa tỉ mỉ.
*Nguyên nhân của những hạn chế khuyết điểm:
Bản thân còn cả nể, chưa kiên quyết, dứt khoát trong phê bình góp ý đồng nghiệp.
2
4. Hướng khắc phục, sửa chữa để thực hiện tốt Cuộc vận động:
Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vững những kết quả đã đạt được. Luôn là người
gương mẫu xứng đáng với niềm tin. Luôn gương mẫu trong các hoạt động, tích cực vận
dụng sáng tạo trong giải quyết công việc được giao, phải luôn nêu gương về mặt đạo
đức, giữ vững lập trường.
Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, mạnh dạn góp ý cho
đồng nghiệp, đồng chí một cách thẳng thắn để cùng nhau tiến bộ.

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN Mỹ Cát, ngày 8 tháng 11 năm 2010
(Sau khi thông qua cơ quan) Người viết

Thủ trưởng cơ quan Phan Văn Thúc
(Kí tên và đóng dấu)
3

Generate time = 0.19344592094421 s. Memory usage = 1.93 MB