chuong trinh dai hoi chi ĐoànTThành

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
A/. PHẦN NGHI THỨC:
1. Chào cờ. (Hát Quốc ca – Đoàn ca)
2. Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu.
3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội.
B/. PHẦN NỘI DUNG:

1. Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ
qua, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2011.
2. Phát biểu của Đại biểu cấp trên.
3. Đại hội thảo luận.
4. BCH cũ công bố hết nhiệm kỳ.
5. Bầu BCH nhiệm kỳ 2010-2011.
6. BCH mới ra măt nhận nhiệm vụ.
7. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.
C/. PHẦN BẾ MẠC
1. Tổng kết Đại hội.
2. Chào cờ bế mạc.
TUYÊN BỐ LÝ DO - GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU
Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa đại hội!
Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Căn cứ sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Thành nhằm từng
bước củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở địa bàn
cụm dân cư.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Quảng Thành
lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2006-2011.
Nhằm đánh từng bước xây dựng củng cố tổ chức Đoàn ở địa bàn dân cư
ngày càng vững mạnh đồng thời đánh giá tổng kết tình hình hoạt động công tác
Đoàn và phong trào TTN trong nhiệm kỳ qua để rút ra những ưu khuyết điểm,
những tồn tại hạn chế trong quá trình điều hành tổ chức các hoạt động ở địa
phương của BCH, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đề ra phương hướng,
nhiệm vụ, những giải pháp sát đúng với tình hình, phù hợp với tâm tư nguyện vọng
của đoàn viên thanh niên trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời bầu ra BCH mới có đủ
năng lực, sức chiến đấu và lòng nhiệt tình để đưa phong trào ngày càng đi lên. Hôm
nay được sự nhất trí và sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Ban thường vụ xã Đoàn và
Chi bộ thôn Tây Thành.
Cho phép Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ThônTây Thành tổ chức Đại hội lần thứ
VI nhiệm kỳ 2010-2011. Đó là lý do của Đại hội hôm nay.
Kính thưa Quý vị đại biểu!
Kính thưa Đại hội!
Về dự Đại hội hôm nay tôi xin trân trọng kính giới thiệu:
Đồng chí:.....................................................................Bí thư xã Đoàn và các
đồng chí trong Ban thường vụ xã Đoàn cũng đã về dự và chỉ đạo Đại hội. (đề nghị
Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh).
Tôi xin trân trọng kính giới thiệu
Đồng chí: Lê Ngọc Minh.Bí thư Chi bộ và các đồng chí đảng viên trong Chi
bộ cũng có về tham dự đại hội của chúng ta hôm nay.(đề nghị Đại hội nhiệt liệt
hoan nghênh).
Tôi xin trân trọng kính giới thiệu
Đồng chí: .......................................đại diện BQT, BKS HTX cũng có về
tham dự đại hội của chúng ta hôm nay (đề nghị Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh).
Tôi xin trân trọng kính giới thiệu
Ông: Lê Phụ Niêm Thôn trưởng,cùng các đồng chí đại diện BCH các đoàn
thể trong thôn. cũng có về tham dự đại hội của chúng ta hôm nay (đề nghị Đại hội
nhiệt liệt hoan nghênh).
Và đặc biệt có hơn ........ĐVTN là đại biểu chính thức của đại hội đã về dự
đông đủ. Một lần nữa đề nghị đại hội nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh.
Tiếp theo chương trình tôi xin giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội.
Kính thưa Đại hội!
Căn cứ phiên Đại hội trù bị ngày......tháng ..... năm 2010. Đại hội đã thống nhất
cử các đồng các đồng chí có tên sau nằm trong đoàn chủ tịch :
1. Đ/c:....................................................................
2. Đ/c:.....................................................................
3. Đại hội đã thống nhất mời đồng chí:.................................................................
tham gia Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội.
Về thư ký Đại hội thống nhất cử:
1. Đ/c:...............................................................
2. Đ/c:...............................................................
Xin mời các đồng chí lên điều hành Đại hội. Xin cảm ơn Đại hội.
TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa Đại hội!
Qua một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, đến đây
chúng ta đã hoàn thành toàn bộ chương trình Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Thôn..Tây Thành lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010-2011.
Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua bản dự thảo báo cáo tổng kết
nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm
kỳ 2010-2011 và Nghị quyết của Đại hội.
Đại hội dã bầu ra 03 đồng chí nằm trong BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2010-2011
có đủ phẩm chất năng lực gánh vác nhiệm vụ mà Chi bộ và Đoàn cấp trên giao phó,
thể hiện tính kế thừa và tiếp tục đổi mới vì sự nghiệp CNH-HĐH quê hương đất
nước, Đại hội tin tưởng vào các đồng chí vừa được bầu vào BCH luôn ra sức học
tập nâng cao trình độ, năng lực và sức chiến đấu, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, đưa phong trào từng bước đổi
mới và tiến lên.
Đại hội chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh và tiếp thu nghiêm túc ý kiến phát
biểu chỉ đạo của đồng chí:..............................................Bí thư xã Đoàn.
Đồng chí:.....................................................Bí thư Chi bộ và các ý kiến thảo
luận của các đại biểu tại Đại hội.
Đại hội biểu dương và cảm ơn các đồng chí trong ban tổ chức Đại hội, cảm
ơn sự hổ trợ về tinh thần và vật chất của HTX ......................, BĐH và các đoàn thể
trong Thôn đã góp phần tích cực vào thành công của Đại hội.
Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa Đại hội!
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thôn Tây Thành lần thứ VI, nhiệm kỳ
2010-2011 đã thành công tốt đẹp. Kết quả của Đại hội có ý nghĩa quyết định
phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, những vấn đề quyết định của Đại hội cần
được tổ chức thực hiện có hiệu quả, tuổi trẻ thôn nhà chúng ta hãy tăng cường sự
đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, thống nhất hành động, phấn đấu thực hiện hoàn
thành tốt các chỉ chỉ tiêu mà Nghị quyết đề ra.
Trong niềm hân hoan phấn khởi về thành công của Đại hội tôi xin tuyên bố
bế mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thôn.Tây Thành lần thứ VI, nhiệm kỳ
2010-2011. Xin trân trọng cảm ơn.
CÔNG BỐ HẾT NHIỆM KỲ.
Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa Đại hội!
Được sự tín nhiệm của Đại hội Chi đoàn lần thứ VI đã bầu 03 anh em chúng
tội vào BCH Chi đoàn.
Nhiệm kỳ qua với tinh thần đoàn kết, tìm tòi học hỏi, đồng thời được sự quan
tâm chỉ đạo của Chi bộ và BTV xã Đoàn, sự phối hợp của BĐH và các đoàn thể, sự
tích cực của đông đảo ĐVTN thôn nhà đã đưa công tác Đoàn và phong trào đạt
được một số kết quả nhất định.
Tuy nhiên nhiệm kỳ qua BCH Chi đoàn vẫn còn nhiều thiếu sót và tồn tại
như đã nêu trong báo cáo vừa được thông qua trước Đại hội. Chúng tôi mong rằng
BCH mới trong nhiệm kỳ tới sẽ khắc phục, vượt qua khó khăn để đưa phong trào
thanh niên thôn nhà ngày càng tốt hơn.
Đến đây, thay mặt cho BCH cũ tôi xin công bố hết nhiệm kỳ.
Kính chúc quý vị đại biểu sưc khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Generate time = 0.070702075958252 s. Memory usage = 1.93 MB