de cuong on tap cong dan 9 10-11

PHÒNG GD – ĐT NINH SƠN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN Môn : Giáo Dục Công Dân.
Lớp : CHÍN. Năm học : 2010 – 2011.
Câu 1 : Thế nào là tự chủ? Rèn luyện tính tự chủ như thế nào?
Câu 2 : Thế nào là Hoà bình? Để bảo vệ hoà bình chúng ta phải làm gì?
Câu 3 : Thế nào là hợp tác? Vì sao sự hợp tác Quốc tế là vấn đề quan trọng và tất
yếu trong giai đoạn hiện nay?
Câu 4 : Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là gì?Vì sao chúng ta phải kế thừa và phát
huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?
Câu 5 :Năng động, sáng tạo có ý nghĩa như thế nào. Rèn luyện năng động sáng tạo
như thế nào?
Câu 6 : Thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng , hiệu quả. Để làm việc có
năng suất, chất lượng, hiệu quả chúng ta phải làm gì?
Câu 7 : Người có lý tưởng sống cao đẹp là người như thế nào?

Generate time = 0.093802213668823 s. Memory usage = 1.92 MB