Bảng kê 310 - Hồ sơ cấp BHXH theo mẫu mới
BẢNG KÊ HỒ SƠ
Loại hồ sơ
:
Cấp sổ BHXH bắt buộc (theo mẫu mới)
(Cho NLĐ mới tham gia BHXH, kể cả NLĐ tăng mới trước 01/01/2009 nhưng chưa được cấp sổ)

1. Tên đơn vò (cá nhân):…………………………………………….……………………………Mã đơn vò:……………
2. Điện thoại:……………………………………………..Fax:………………………………………….............................


STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu
Số lượng
(1) (2) (3)
1. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu 01-TBH, 03 bản/người)

2. Phiếu giao sổ hoặc thông báo mã số sổ (01 bản)

3. Công văn giải trình lý do những trường hợp đã được cấp sổ trong danh sách 02a-
TBH nhưng không đề nghò cấp sổ BHXH (01 bản)

4. File dữ liệu: Chuyển bằng đóa , Chuyển bằng USB


Số HS: 310/……………………../SO
Cán bộ TNHS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200….
Người nộp hồ sơ
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT phải được ghi chính xác, đầy đủ các nội dung về nhân thân
- Đơn vò sắp xếp tờ khai của từng người theo thứ tự tăng dần của mã số sổ.

Generate time = 0.059887170791626 s. Memory usage = 1.93 MB