BẢN THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH KIÊN GIANG. Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
 
Đơn vò:Trường THCS Thạnh Đông.
BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ BẰNG KHEN CỦA CHỦ
TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH.
NĂM HỌC:2007-2008.

I/. SƠ YẾU LÍ LỊCH BẢN THÂN VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ ĐƯC GIAO.
1/. Sơ yếu lí lòch:
∗ Họ và tên: Lâm Văn Việt.
∗ Ngày, tháng, năm sinh: 20/06/1977.
∗ Đơn vò công tác:Trường THCS Thạnh Đông.
∗ Chức vụ: Giáo viên.
∗ Thời gian giữ chức vụ:Từ ngày 01/11/1999 đến nay.
2/. Chức năng nhiệm vụ được giao của bản thân:
a/. Chức năng:
 Thực hiện chương trình giảng dạy trong năm học theo đúng quy đònh, không
cắt xén, dồn ép chương trình. Bản thân luôn chuẩn bò bài dạy chu đáo trước
khi lên lớp. Trong giảng dạy truyền thụ đầy đủ kiến thức cho học sinh, đảm
bảo nội dung bài dạy.
 Vận dụng tốt phương pháp mới vào quá trình giảng dạy, phát huy tính tích
cực, chủ động,sáng tạo của học sinh.
 Luôn đảm bảo đúng chất lượng giảng dạy và ngày giờ công, hoàn thành tốt
công tác chủ nhiệm lớp, thực hiện tốt các phong trào lớn do nhà trường tổ
chức như : văn nghệ, các hoạt động trong các lónh vực của Thể Dục Thể
Thao … Bên cạnh đó việc duy trì sỉ số học sinh cũng được đảm bảo tốt trong
suốt cả năm học.
 Thường xuyên kết hợp chặt chẽ mối quan hệ giữa giáo viên và phụ huynh
học sinh trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh. Phấn đấu đạt tỉ lệ
100% học sinh có hạnh kiểm từ khá trở lên, đảm bảo tỉ lệ lên lớp thẳng
100%. Nâng cao tỉ lệ học sinh khá giỏi lớp phụ trách cao hơn so với đầu
năm, phấn đấu đạt danh hiệu “Chiến Só Thi Đua Cấp Cơ Sở”.
b/. Nhiệm vụ được giao:
 Dạy văn các lớp : 6A, 9D, 9F, chủ nhiệm lớp 9F. Với tổng số tiết được giao
là19 tiết/tuần.
II/. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯC TRONG NĂM.
1/. Tư tưởng chính trò, đạo đức, tác phong chấp hành chủ trương, đường lối
chính sách của Đảng và Nhà nước:
 Bản thân luôn có tư tưởng chính trò vững vàng, có đạo đức tác phong tốt,
luôn thể hiện là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Luôn tin tưởng tuyệt
đối vào chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước
đề ra. Thực hiện tốt nếp sống văn minh nơi ở và nơi làm việc.
2/. Thực hiện quy chế chuyên môn:
 Giảng dạy theo đúng chương trình quy đònh, không cắt xén, không dồn ép
chương trình. Thực hiện tốt, đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách. Việc chấm, trả
bài, vào điểm, kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh đúng theo quy đònh.
3/. Thực hiện giờ giấc, nội quy cơ quan, sinh hoạt chuyên môn:
 Đảm bảo ngày giờ công, không bỏ giờ, bỏ lớp. Thực hiện tốt nội quy của
nhà trường đề ra, tham gia sinh hoạt chuyên môn, dự giờ hàng tháng theo
đúng tiêu chuẩn. Thực hiện tốt việc dự giờ, thao giảng khi được phân công.
4/. Chất lượng giờ dạy bộ môn:
 Đảm bảo các tiết dạy của bộ môn được phân công đều đạt từ loại khá trở
lên, truyền thụ đầy đủ, chính xác nội dung bài dạy cho học sinh.
5/. Chất lượng học sinh:Tổng số học sinh 03 lớp là 99 em.
Học lực:
 Giỏi : 09 em , đạt tỉ lệ : 9,1% .
 Khá : 24 em, đạt tỉ lệ : 24,2% .
 Trung bình : 66 em, đạt tỉ lệ : 66.7%.
 Yếu : 0 em , đạt tỉ lệ : 0% .
Hạnh kiểm :
 Tốt : 87 em, đạt tỉ lệ : 87,9% .
 Khá : 12 em, đạt tỉ lệ : 12,1% .
 Tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng : 100% .
 Tỉ lệ học sinh bỏ học : 0% .
6/. Đề tài sáng kiến kinh nghiệm trong năm học 2007-2008 :
 “Xây Dựng Nề Nếp Trong Việc Quản Lí Học Sinh Ở Bậc Trung Học Cơ
Sở”.
Với việc áp dụng sáng kiến trên, tỉ lệ học sinh cá biệt ở các lớp mà tôi trực
tiếp giảng dạy đã giảm nhiều hơn so với các năm học trước và đã được Hội
đồng nhà trường đánh giá cao.
7/. Thực hiện tiết kiệm, bảo vệ của công, bảo vệ cơ quan đơn vò, giữ gìn bí mật,
học tập nâng cao trình độ :
 Bản thân luôn gương mẫu trong việc thực hành tiết kiệm trong công tác và
trong sinh hoạt đời sống. Thực hiện việc bảo vệ cơ quan, nội bộ. Đoàn kết
tốt, thực hiện tốt kỉ cương, tình thương, trách nhiệm trong công tác. Thường
xuyên học hỏi ở đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia
học các chuyên đề đầy đủ.
8/. Công tác khác :
 Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua do nhà trường và các ban ngành tổ
chức phát động. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với phụ huynh học sinh để
uốn nắn, giáo dục đạo đức cho học sinh một cách toàn diện .
 Đầu năm học 2007-2008, bản thân tôi đã mạnh dạn đăng kí “Giáo Viên
Dạy Giỏi” để tạo niềm tin,động lực cho sự phấn đấu của mình trong suốt cả
năm học.
 Ngay từ đầu năm học, tôi đã xác đònh được muốn làm tốt công tác thi đua
thì bản thân cần phải tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn,
trình độ lí luận thực tiễn, ứng dụng tiến bộ kó thuật của công nghệ thông tin
vào công tác giảng dạy, nhằm giúp cho việc giảng dạy đạt kết quả tốt hơn.
III/. KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯC CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH
THỨC KHEN THƯỞNG HÀNG NĂM:( 3 năm )
1/. Kết quả đã được tặng các danh hiệu thi đua:
 Năm học 2004-2005: Giấy khen của chủ tòch UBND huyện Tân Hiệp.
Cấp ngày 10/08/2005, số QĐ 1326/QĐ-UBND.
 Năm học 2005-2006: Giấy khen của chủ tòch UBND huyện Tân Hiệp.
Cấp ngày 30/08/2006, số QĐ 3550/QĐ-UBND.
 Năm học 2006-2007: Giấy khen của chủ tòch UBND huyện Tân Hiệp.
Cấp ngày 02/07/2007, số QĐ 1378/QĐ-UBND.
2/. Các hình thức khen thưởng:
 Năm học 2007-2008: Bản thân tôi đạt danh hiệu “ Giáo Viên Dạy Giỏi” bậc
Trung Học Cơ Sở.
 Giấy chứng nhận “Giáo Viên Dạy Giỏi” bậc Trung Học Cơ Sở do Trưởng
Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Huyện Tân Hiệp cấp ngày 01/04/2008, số
45/GCN/2008.
 Trên đây là kết quả thành tích, khen thưởng những năm qua của bản thân.
Đối chiếu với Luật Thi đua, Khen thưởng đề nghò Hội đồng thi đua các cấp
xem xét tặng thưởng: Bằng Khen.
Thủ trưởng đơn vò Thạnh Đông, ngày 26 tháng 05 năm
2008.
nhận xét và xác nhận. Người viết thành tích.
Lâm Văn Việt.
Phòng GD & ĐT Tân Hiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Thạnh Đông Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ DANH HIỆU “CHIẾN SĨ
THI ĐUA CẤP CƠ SỞ”
NĂM HỌC: 2009 - 2010.

I/. SƠ YẾU LÍ LỊCH BẢN THÂN VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ ĐƯC
GIAO:
1/. Sơ yếu lí lòch:
 Họ và tên: Lâm Văn Việt.
 Chức vụ: Giáo Viên.
 Ngày, tháng, năm sinh: 20/ 06/1977.
 Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ Văn.
 Đơn vò công tác: Trường THCS Thạnh Đông, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên
Giang.
 Thời gian giữ chức vụ: Từ ngày 01/11/1999 đến nay.
 Danh hiệu đăng kí thi đua: “Chiến Só Thi Đua Cấp Cơ Sở”.
2/. Chức năng, nhiệm vụ được giao của bản thân:
a/. Chức năng:
 Thực hiện chương trình giảng dạy trong năm học theo đúng quy đònh, không cắt
xén, dồn ép chương trình. Bản thân luôn chuẩn bò bài dạy chu đáo trước khi lên
lớp. Trong giảng dạy truyền thụ đầy đủ kiến thức cho học sinh, đảm bảo tốt nội
dung bài dạy.
 Vận dụng tốt phương pháp mới vào quá trình giảng dạy, phát huy tính tích cực,
chủ động, sáng tạo của học sinh.
 Luôn đảm bảo đúng chất lượng giảng dạy và ngày giờ công, hoàn thành tốt
công tác chủ nhiệm lớp, thực hiện tốt các phong trào lớn do nhà trường tổ chức
như : Văn nghệ; Phong trào làm báo tường; Các hoạt động trong các lónh vực
của Thể Dục Thể Thao … Bên cạnh đó việc duy trì sỉ số học sinh và chất lượng
giảng dạy bộ môn cũng được đảm bảo tốt trong suốt cả năm học.
 Thường xuyên kết hợp chặt chẽ mối quan hệ giữa Giáo Viên và Phụ Huynh
học sinh trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh. Phấn đấu đạt tỉ lệ 100
% học sinh có hạnh kiểm từ khá trở lên, đảm bảo tỉ lệ lên lớp thẳng 100 %.
Nâng cao tỉ lệ học sinh khá giỏi lớp phụ trách cao hơn so với đầu năm, phấn
đấu đạt danh hiệu “Chiến Só Thi Đua Cấp Cơ Sở”.
b/. Nhiệm vụ được giao:
 Dạy văn các lớp : 7E, 7H, 7I.
 Chủ nhiệm lớp 7E, với tổng số tiết được giao là17 tiết/tuần.
II/. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯC TRONG NĂM:
1/. Tư tưởng chính trò, đạo đức, tác phong chấp hành chủ trương, đường lối
chính sách của Đảng và Nhà nước:
Bản thân luôn có tư tưởng chính trò vững vàng, có đạo đức, tác phong tốt, luôn
thể hiện là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Luôn tin tưởng tuyệt đối vào
chủ trương, đường lối chính sách Pháp luật của Đảng và Nhà nước đề ra. Thực
hiện tốt nếp sống văn minh nơi ở và nơi làm việc.
2/. Thực hiện quy chế chuyên môn:
Giảng dạy theo đúng chương trình quy đònh, không cắt xén, không dồn ép
chương trình. Thực hiện tốt, đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách. Việc chấm, trả bài,
vào điểm, kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh đúng theo quy đònh.
3/. Thực hiện giờ giấc, nội quy cơ quan, sinh hoạt chuyên môn:
Đảm bảo ngày giờ công, không bỏ giờ, bỏ lớp. Thực hiện tốt nội quy của nhà
trường đề ra, tham gia sinh hoạt chuyên môn, dự giờ hàng tháng theo đúng tiêu
chuẩn. Thực hiện tốt việc dự giờ, thao giảng khi được phân công.
4/. Chất lượng giờ dạy bộ môn:
Đảm bảo các tiết dạy của bộ môn được phân công đều đạt từ loại khá trở lên,
truyền thụ đầy đủ, chính xác nội dung bài dạy cho học sinh.
5/. Chất lượng học sinh: Tổng số học sinh của 3 lớp là 86 em.
Học lực:
 Giỏi : 16 em , đạt tỉ lệ : 18,60 % .
 Khá : 34 em, đạt tỉ lệ : 38,63 % .
 Trung bình : 36 em, đạt tỉ lệ : 41,86 %.
 Yếu : 0 em , đạt tỉ lệ : 0 % .
Hạnh kiểm :
 Tốt : 82 em, đạt tỉ lệ : 95,34 % .
 Khá : 4 em, đạt tỉ lệ : 4,65 % .
 Tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng : 100 % .
 Tỉ lệ học sinh bỏ học : 0 % .
6/. Đề tài sáng kiến kinh nghiệm trong năm học 2009 - 2010 : “Một Số Biện
Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học Văn Biểu Cảm Ở Bậc Trung
Học Cơ Sở”.
Với việc áp dụng sáng kiến trên, tôi nhận thấy rằng chất lượng dạy và học
Văn Biểu Cảm ở môn Văn khối 7 được nâng cao rõ rệt, tỉ lệ học sinh có hứng thú
học tập về Văn Biểu Cảm ở các lớp mà tôi trực tiếp giảng dạy đã có tiến bộ hơn
nhiều so với các năm học trước và đã được Hội đồng nhà trường đánh giá cao.
7/. Thực hiện tiết kiệm, bảo vệ của công, bảo vệ cơ quan đơn vò, giữ gìn bí mật,
học tập nâng cao trình độ chuyên môn:
Bản thân luôn gương mẫu trong việc thực hành tiết kiệm trong công tác và
trong sinh hoạt đời sống. Thực hiện tốt việc bảo vệ cơ quan, nội bộ. Đoàn kết

Generate time = 0.079216003417969 s. Memory usage = 1.94 MB