Phiếu đánh gia công chức , viên chức

Phiếu nhận xét đánh giá giáo viên
Hàng năm ngành giáo dục và đào tạo
Năm học 2009-2010
Họ và tên giáo viên :............................................................................................................................
Nhiệm vụ đợc phân công :...............................................................................................................
Ngạch lơng:...................................Bậc lơng:..........................Hệ số lơng:..................................
Đơn vị công tác : Trờng Tiểu học Thanh Lâm
I - Tự nhận xét kết quả công tác , tu dỡng , rèn luyện
1- Phẩm chất chính trị , đạo đức , lối sống :
1.1 Nhận thức t tởng , chính trị :...................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.2 Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nớc :....................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.3 Chấp hành quy chế của ngành , quy định của đơn vị , đảm bảo số lợng, chất lợng , ngày
giờ công lao động:......................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.4Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh trong sáng của giáo viên , ý thức đấu
tranh chống tiêu cực , sự tín nhiệm của đồng nghiệp , học sinh và nhân dân :...........................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.5 Tinh Thần đoàn kết , tính trung thực trong công tác , quan hệ đồng nghiệp , thái độ phục
vụ nhân dân và học sinh:....................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2- Về chuyên môn nghiệp vụ :
2.1Khối lợng , chất lợng hiệu quả giảng dạy và công tác :.......................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2.2 Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn , nghiệp vụ ,ý thức tổ chức kỷ luật , tinh
thần trách nhiệm trong giảng dạy , công tác , tinh thần phê và tự phê bình:............................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3- Khả năng phát triển ( về chuyên môn , nghiệp vụ ):............................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4- Tóm tắt những u khuyết điểm chính :....................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Tự đánh giá , xếp loại : 1 Phẩm chất , đạo đức , lối sống :.........................................................
2 Chuyên môn, nghiệp vụ :...................................................................
3 Đánh giá , xếp loại chung :................................................................
Ngày ...........tháng ...........năm 2010
Ngời tự nhận xét
( Ký và ghi rõ họ tên )
II ý kiến nhận xét đánh giá , xếp loại của tổ chức tổ chuyên môn :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Ký tên , ghi rõ chức vụ
III- Kết quả tổng hợp để xếp loại giáo viên
TT Nội dung Cho điểm Xếp loại Ghi chú
1.
Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nớc
2. Thực hiện nghĩa vụ CBVC, các quy định khác
3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ đợc giao
4. Phẩm chất , danh dự nhà giáo , đối sử với HS
5. Lối sống, uy tín trong đồng nghiệp , HS
6. Trình độ chuyên môn , nghiệp vụ
7. Thực hiện chơng trình , kế hoạch dạy học
8. Công tác chủ nhiệm , hoạt động khác
9. Bồi dỡng và tự bồi dỡng
10. Kết quả tiết dạy , uy tín về chuyên môn
Cộng điểm
Xếp theo loại : Tốt , Khá , Trung bình , Kém
Kết luận : GV đạt loại :....................................
Ngày ...... tháng ..........năm 2010
Thủ trởng đơn vị
( Ký tên , đóng dấu )
Phiếu nhận xét đánh giá công chức , nvhc
Hàng năm ngành giáo dục và đào tạo
Năm học 2009-2010
Họ và tên CC. NVHC :........................................................................................................................
Nhiệm vụ đợc phân công :...............................................................................................................
Ngạch lơng:...................................Bậc lơng:..........................Hệ số lơng:..................................
Đơn vị công tác : Trờng Tiểu học Thanh Lâm
I - Tự nhận xét kết quả công tác , tu dỡng , rèn luyện
1- Chấp hành chính sách , pháp luật nhà nớc :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Kết quả công tác :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3 Tinh thần kỷ luật :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. Tinh thần phối hợp công tác :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. Tính trung thực trong công tác :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6. Lối sống đạo đức :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7.Tinh thần học tập nâng cao trình độ :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
8. Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân :..............................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Tự đánh giá , xếp loại : ......................
Ngày ...........tháng ...........năm 2010
Ngời tự nhận xét
( Ký và ghi rõ họ tên )
II ý kiến của tập thể đơn vị ( Tổ. phòng )
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Ký tên , ghi rõ chức vụ
III- Kết quả tổng hợp để xếp loại CC, nvhc ( Phần này do thủ trởng trực tiếp ghi )
TT Nội dung Cho điểm Xếp loại Ghi chú
1.
Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nớc
2. Kết quả công tác
3. Tinh thần kỷ luật
4. Tinh thần phối hợp công tác
5. Tinh thần trung thực trong công tác
6. Lối sống đạo đức
7. Tinh thần học tập nâng cao trình độ
8. Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân
Cộng điểm
Xếp theo loại : Tốt , Khá , Trung bình , Kém
Kết luận : GV đạt loại :....................................
Ngày ...... tháng ..........năm 2010
Thủ trởng đơn vị
( Ký tên , đóng dấu )
Phiếu nhận xét đánh giá cán bộ quản lý
Hàng năm ngành giáo dục và đào tạo
Năm học 2009-2010
Họ và tên cán bộ quản lý :............................................................................................................................
Chức vụ :..............................................từ tháng , năm :.......................................................................
Ngạch lơng :...................................Bậc lơng :...............................Hệ số lơng :...........................
Đơn vị công tác : Trờng Tiểu học Thanh Lâm
I Tự nhận xét kết quả công tác , tu dỡng , rèn luyện
1 Phẩm chất chính trị , đạo đức, lối sống
1.1 T tởng :......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1,2 Đạo đức :........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.3 Lói sống :........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2 Năng lực quản lý :
2.1 Công tác tham mu đề xuất :....................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.2 Công tác xây dựng kế hoạch :...................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.3 Công tác chỉ đạo thực hiện :.....................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.4 Xây dựng các điều kiện giáo dục :............................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.5 Công tác XHH giáo dục , xây dựng các tổ chức chính trị :.................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. Hiệu quả công tác
3.1 Sự tiến bộ , uy tín của bản thân :..............................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Generate time = 0.13461899757385 s. Memory usage = 1.95 MB