CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP

CƠ SƠ
̉
LY
́
THUYÊ
́
T VỀ XÂY DƯ
̣
NG CHIÊ
́
N LƯƠ
̣
C
KINH DOANH CHO DOANH NGHIÊ
̣
P
2.1.GIỚI THIỆU

 !"# """$%&'()*++,-+
.$/'01*/2& '.134'.1/
34'.1,
2.2. KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
2.2.1. Chiê
́
n lươ
̣
c
'.1.'54 !#)+".67
+8""9*/'/':6 !
;,<-=+>.?=.=@,
2.2.2. Qua
̉
n tri
̣
chiê
́
n lươ
̣
c
A34'.1.2
BC DE*+
F
*+
F
D
G

H

G
#I.J
BK
H
.9
L
"
L

L

H
M
F

H
 
L
9
F
=+D
G
J
BN+#46&: 6
H
.
L
O 
H
"++
L
"
9
L

L

P

L
D
F
.
L

F

F
M
G
 Q
F

G
#1
P
 ! +
D
H
,
Xét lại nhiệm vụ kinh doanh
Phân phối các nguồn tài nguyên
Xác định nhiệm vụ, mục tiêu và chiến lược hiện tại
Đề ra các chính sáchXây dựng, lựa chọn chiến lược
Đo lường và đánh giá thành tích
Thiết lập mục tiêu dài hạn
Thiết lập mục tiêu hàng năm
Nghiên cứu môi trường để xác định cơ hội và đe dọa chủ yếu
Kiếm soát nội bộ để nhận diện những điểm mạnh, điểm yếu
Thông tin phản hồi
Thông tin phản hồi
Hình thành chiến lược
Thực thi chiến lược Đánh giá chiến lược
2.3. QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC
-=+R=S,T/34'.1U V+#2'.1
6'.1'.1,
Nguồn: Fred R. David
Hình 2.1: Mô hình quản trị chiến lược,
C0W""9X9+#'.1++#
Y.#*(79 )X.59/6'.1++",
2.3.1 Xác định nhiệm vụ, mục tiêu và chiến lược hiện tại của tổ chức
 Z9/.: &[1".$+34'.1#)
D/;:\".+#] ^'.1W X\".67!:,_`
; ! !'.1/3&a/'^/&D
1'.W"'!:+8/DX,
2.3.2. Xét lại nhiệm vụ kinh doanh
 C !)&+.#+.W"'.1&'
+#"9*D,Z9/X.: &[+'.W"D3.$
(.'.W"(3.$,b5= 5c/+"c"+""3+"
'.W" !,
2.3.3. Nghiên cứu môi trường kinh doanh
b DE+#)+"W"+W
56&1&3M&: +) D//(,_D
E+#)+"1.+#2 DE% D DE
",
Môi trường vĩ mô của doanh nghiệp
d'^&'23)/'&'U 2e..# ".(
9+#)&f&'9+XX,
d'^.W""X")X423)/'^.W""
X")X4/.'+#)+",T+""3
9=+/4 +/+33+J/4
#J.W',,,,,,
d'^M;52M;53'+")/'
&X#2:  ^g 6#+U&+.+
a/;=hi/'^5E*'W &;W
,
d'^626 .#3X2(Dj
DE3)&4.$'M.1."XU/
h[/.^U.6;#,
d'^D2D./'^;3(.'+"2
&;D'E0#+3/^(3
+",
Môi trường tác nghiệp của doanh nghiệp
Z:"9X DE"</ DE D DE@
)+""! DM .6)_=.k,l+=<mnop@:
D
F
2

Các đối thủ tiềm ẩn
Các đối thủ cạnh tranh trong ngànhSự tranh đua giữa các doanh nghiệp hiện có trong ngành
Người muaNgười cung cấp
Sản phẩm thay thế
Nguy cơ từ đối thủcạnh tranh mới
Khả năng thương lượng của người mua
Nguy cơ từ sản phẩm và dịch vụ thay thế
Khả năng thương lượng của nhà cung cấp
Những yếu tố điều khiển đối thủ cạnh tranh Những điều đối thủ cạnh tranh đang làm và có thể làm được
Mục tiêu tương laiỞ tất cả các cấp quản trị và theo nhiều giác độ Chiến lược hiện tạiCông ty đó đang cạnh tranh như thế nào?
Vài vấn đề cần trả lời nhanh vềđối thủ cạnh tranh + Đối thủ bằng lòng với vị trí hiện tại không? + Khả năng đối thủ chuyển dịch và đổi hướng chiến lược như thế nào? + Điểm yếu của đối thủ cạnh tranh? + Điều gì kích thích đối thủ cạnh tranh trả đũa mạnh mẽ và hiệu quả?
Các giả thiếtĐược đặt ra về bản thân và về ngành Các tiềm năngCác điểm mạnh và điểm yếu
Hình 2.2: Mô hình Năm tác lực của Michael E.Porter
(Nguồn: Michael E.Porter, dẫn theo Huỳnh Phú Thịnh)
 Đối thủ cạnh tranh:
(Nguồn: Michael E.Porter, dẫn theo Huỳnh Phú Thịnh)
Lợi nhuận
Các hoạt động chủ yếu
Các hoạt động hỗ trợ
Hình 2.3: Các nội dung chủ yếu cần phân tích về đối thủ cạnh tranh
Người mua (khách hàng):q6X )&.3;4()
D/,-/E ;';:. +.1W)3 5^*O
c"+8Yr(.1+"3("4!,
Người cung cấp2CE("*+U ^12E*W'*4J
UXJU.+,sE(";'7;:9/".6 #
#+*(.1++",
Đối thủ tiềm ẩn2Z^) g;:./'^. 3 .1W)D/+
7+&M.635(  + ^14"[U
.6[',
Sản phẩm thay thế23"g /'#' M.1W)*O
&^' +(+D/+,
2.3.4. Kiểm soát nội bộ doanh nghiệp để nhận diện điểm mạnh, điểm yếu
 -=+_=.k,l+=+*+#)+"1
.+#X2+#)/'+#`1,
#[)+"
A34U9.6
l:D
- 
NW[
[+
bW

NW[
[
_&=t
*
T4!
&
Hình 2.4. Chuỗi giá trị của doanh nghiệp
(Nguồn: Michael E.Porter, dẫn theo Huỳnh Phú Thịnh)
+#)/'<O *`4@2.+# XW
(.#+*/:+3"g <6(.4M@+
&IDW ,
+#`1<O *`4@20`1++#)/'
`1.u,Ec:O ":D34
U9.6;:&'1" `+#)/'I`1++*`,
#[)+"&D.&' +#)/'.v+ w
`1++*`4,

Generate time = 0.09359884262085 s. Memory usage = 1.94 MB