VIET NAM TRONG NHUNG NAM 1939-1945

Gi¸o viªn : NguyÔn Xu©n T­ëng
§¬n vÞ : Tr­êng THCS Trung Kªnh – L­¬ng Tµi
Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi : Cao trào dân chủ 1936-1939 đã chuẩn bị những gì cho cách
mạng tháng Tám 1945 ?
Trả lời:
-Phong trào đã thu được nhiều thắng lợi cụ thể trên các lĩnh vực
kinh tế,chính trị ,văn hóa,tư tưởng .
+Thực dân Pháp buộc phải thả nhiều tù chính trị,cải thiện điều kiện
cho công nhân
+Qua phong trào quần chúng được giác ngộ chủ nghĩa Mác-Lênin,
một đội quân chính trị đựơc hình thành,cán bộ đảng viên đựơc tôi
luyện kiên cường,uy tín của đảng được nâng lên
+Qua phong trào Đảng đã tích lũy được nhiều bài học kinh nghiệm
quý báu cho cách mạng nước ta sau này.

Chương III
Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám năm 1945
Bài 21 tiết 25
Việt nam trong những năm 1939-1945
I - Tình hình thế giới và Đông dương
1- Thế giới.
- Tháng 9 -1939 chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ
-
Tháng 6 -1940 phát xít Đức tấn công Pháp.Pháp nhanh chóng đầu hàng
Đức
-
ở Viễn Đông :Nhật đẩy mạnh xâm lược Trung Quốc, tiến sát biên giới
Việt - Trung
2- Đông Dương.
-
Tháng 9 -1940 Nhật xâm lược Đông Dương.Pháp -Nhật câu kết với nhau
bóc lột nhân dân Đông Dương
+ Pháp : thực hiện chính sách kinh tế chỉ huy , tăng các loại thuế
+ Nhật : cưỡng bức nhân dân bán thóc gạo với giá rẻ
Tình hình Việt Nam trong chiến tranh thế giới thứ hai có điểm
gì đáng chú ý ?
Vì sao thực dân Pháp và phát xít Nhật thoả hiệp với nhau để cùng thống trị
Đông Dương ?
+Đời sống các tầng lớp nhân dân Đông Dươngđiêu đứng,khổ cực
+Các dân tộc Đông Dương >< Pháp + Nhật sâu sắc
- Hậu quả :
Các cuộc đấu tranh bùng nổ
II -những cuộc nổi dậy đầu tiên
I - Tình hình thế giới và Đông dương
Tên cuộc
khởi nghĩa
Thời gian
Nguyên nhân
trực tiếp
Lãnh đạo Diễn biến chính
Nguyên nhân
thất bại và ý
nghĩa lịch sử
Bắc Sơn
27/9/1940
Quân Nhật
đánh vào Lạng
Sơn,quân Pháp
thua chạy qua
châu Bắc Sơn
Đảng bộ
Bắc Sơn
-Đảng bộ Bắc Sơn lãnh đạo nhân
dân nổi dậy tước vũ khí của tàn
quân Pháp giải tán chính quyền
địch,thành lập chính quyền cách
mạng
-Đội du kích Bắc Sơn ra đời
Nam Kì
23/11/1940
Thực dân Pháp
bắt binh lính
Việt Nam đi làm
bia đỡ đạn
chống lại quân
Xiêm

Đảng bộ
Nam Kì
-Đêm 22 rạng ngày 23/11/1940
khởi nghĩa diễn ra ở hầu hết các
tỉnh Nam Kì,nhân dân đã thành
lập chính quyền
-Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu
tiên xuất hiện
Binh biến
Đô Lương
13/1/1941
Binh lính người
Việt bất bình vì
bị bắt sang Lào
làm bia đỡ đạn
cho quân Pháp
Đội Cung
-Ngày 13/1/1941 binh lính đồn
Chợ Rạng nổi dậy đánh chiếm
đồn Đô Lương , dự định kéo về
Vinh ,nhưng thất bại
-Nguyên nhân
+Thời cơ khởi
nghĩa chưa
đến
+ Khởi nghĩa
chưa được tổ
chức và chuẩn
bị đầy đủ
-ý nghĩa
+Thể hiện
lòng yêu nước
của nhân dân
+Để lại cho
Đảng ta nhiều
bài học quý
báu,trực tiếp
chuẩn bị cho
CM tháng
Tám 1945

Generate time = 0.021353960037231 s. Memory usage = 1.93 MB