đè kiem tra lop 11 chuong 2

TRƯỜNG THPT,LÊ DUẨN TPBMT ĐAK LAK,GV:PHAN QUỐC VIỆN

ĐỀ KIÊM TRA LƠP 11 CHƯƠNG 2.
Câu 1. Cho hai phản ứng sau: (1) 2P + 5Cl
2
→ 2PCl
5
(2) 6P + 5KClO
3
→ 3P
2
O
5
+ 5KCl
Trong hai phản ứng trên, P đóng vai trò là
A. Chất khử. B. Chất khử ở (1), chất oxi hoá ở (2).
C. Chất oxi hoá D. Chất oxi hoá ở (1), chất khử ở (2).
Câu 2. Dung dòch nước của chất A làm quỳ tím ngả màu xanh, còn dung dòch nước của chất B không làm đổi màu quỳ tím. Trộn
lẫn dung dòch của hai chất lại thì xuất hiện kết tủa. A và B có thể là
A. Na
2
CO
3
và Ba(NO
3
)
2
. B. NaOH và FeCl
3
. C. K
2
CO
3
và NH
4
Cl. D. NaOH và BaCl
2
.
Câu 3. Tiến hành nhiệt phân hỗn hợp muối Zn(NO
3
)
2
, NaNO
3
, AgNO
3
. Sau phản ứng hồn tồn, phần chất rắn còn lại gồm có:
A. Zn, Na
2
O, Ag B. ZnO, Na
2
O, Ag
2
O C. Zn, NaNO
2
, Ag
2
O D. ZnO, NaNO
2
, Ag
Câu 4. Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình phản ứng giữa Cacbon với HNO
3
đặc, đun
nóng là:
A. 9 B. 7 C. 12 D. 10
Câu 5. Cho từ từ V ml dung dòch HCl 2M vào 400 ml dung dòch K
2
CO
3
1M thu được dung dòch X và 2,24 lit khí (đktc). Thêm
một lượng dư dung dòch Ba(OH)
2
vào dung dòch X thì có kết tủa được tạo thành. Giá trò của V là
A. 250 B. 100 C. 500 D. 400
Câu 6. Cho 12,8 gam Cu tan vừa đủ trong 300 ml dung dòch HNO
3
nồng độ x mol/l thì giải phóng một lượng hỗn hợp khí A gồm
NO và NO
2
. Tỉ khối của A so với H
2
là 19. Giá trò của x là
A. 2 B. 3 C. 1 D. 1,5
Câu 7. Có 4 ống nghiệm đựng 4 dung dịch muối clorua gồm: CuCl
2
, ZnCl
2
, FeCl
3
, AlCl
3
. Nếu thêm vào 4 ống nghiệm trên dung
dịch NaOH dư, rồi thêm tiếp dung dịch NH
3
dư. Sau cùng sẽ thu được bao nhiêu kết tủa?
A. 1 B. 4 C. 2 D. 3
Câu 8. Những ion có thể đồng thời tồn tại trong cùng một dung dòch là
A. SO
4
2-
, Cl
-
, Na
+
và Al
3+
. B. Mg
2+
, SO
4
2-
, Cl
-
và Ba
2+
.
C. S
2-
, Fe
2+
, Cu
2+
và Cl
-
. D. Fe
3+
, Cl
-
, OH
-
và Ba
2+
.
Câu 9. Cho 10ml dung dịch axit HCl có pH = 3. Cần thêm bao nhiêu ml nước cất vào dung dịch trên để thu được dung dịch có pH =
4 ?
A. 90 ml B. 10 ml C. 100 ml D. 40 ml
Câu 10. Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào trong đó nước đóng vai trò là một axit Bronstet?
A. NH
3
+ H
2
O NH
4
+
+ OH
-
. B. H
2
SO
4
+ H
2
O → H
3
O
+
+ HSO
4
-
.
C. CuSO
4
+ 5H
2
O → CuSO
4
.5H
2
O D. HCl + H
2
O → H
3
O
+
+ Cl
-
.
Câu 11. Cho dãy các chất: Ca(HCO
3
)
2
, NH
4
Cl, (NH
4
)
2
CO
3
, ZnSO
4
, Al(OH)
3
, Zn(OH)
2
. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là
A. 2 B. 3 C. 5 D. 4
Câu 12. Cho m gam hỗn hợp hai kim loại Fe, Zn tác dụng hết với 200 ml dung dòch HCl 1,6M thoát ra 3,36 lit (đktc) khí H
2
.
Dung dòch thu được có giá trò pH là (bỏ qua các quá trình thuỷ phân của muối)
A. 7 B. 4 C. 2 D. 1
Câu 13. Cho từng chất: Fe, FeO, P, Ca(OH)
2
, C, CuO, Na
2
CO
3
lần lượt phản ứng với HNO
3
đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản
ứng oxi hố-khử là
A. 6 B. 5 C. 3 D. 4
Câu 14. Cho hỗn hợp A gồm FeO và CuO. Khử hồn tồn m gam A bằng CO ở nhiệt độ cao thì sau phản ứng thấy khối lượng chất
rắn giảm 6,4 gam. Còn nếu hồ tan hết m gam A trong dung dịch HNO
3
lỗng thì thấy thốt ra 2,24 lit (đktc) khí NO duy nhất.
Giá trị của m là
A. 11,7 B. 25,2 C. 32,9 D. 29,6
Câu 15. Có 4 dung dòch đựng trong 4 lọ mất nhãn gồm: Na
2
CO
3
, (NH
4
)
2
CO
3
, NaCl, NH
4
Cl. Thuốc thử dùng nhận biết 4 dung
dòch trên là
A. HCl. B. Ca(OH)
2
. C. Quỳ tím. D. NaOH
Câu 16 Cho các dung dịch được đánh số thứ tự như sau: 1. KCl 2. Na
2
CO
3
3. CuSO
4
4. CH
3
COONa
5. Al
2
(SO
4
)
3
6. NH
4
Cl 7. NaNO
3
8. K
2
S
Dãy gồm các dung dịch đều có giá trị pH > 7 là
A. 3, 5, 6 B. 3, 7, 8 C. 2, 4, 8 D. 2, 4, 6
Câu 17. Hiện tượng nào xảy ra khi cho từ từ CO
2


đến dư vào nước vôi trong:
A. Không có hiên tượng gì xảy ra. B. Một hiện tượng khác.
TRƯỜNG THPT,LÊ DUẨN TPBMT ĐAK LAK,GV:PHAN QUỐC VIỆN
C. Dung dòch bò vẩn đục. D. Dung dòch bò vẩn đục, sau đó lại trong suốt.
Câu 18. Cho hỗn hợp FeS
2
, FeCO
3
tác dụng hết với dun dòch HNO
3
đặc nóng thu được dung dòch X và hỗn hợp khí Y gồm hai khí
P, Q (trong đó P có màu nâu đỏ, Q không màu). Thêm BaCl
2
vào dung dòch X được kết tủa Z. Các chất P, Q, Z lần lượt là:
A. NO
2
, CO
2
, BaSO
4
. B. NO, CO
2
, BaSO
3
. C. CO
2
, NO
2
, BaSO
4
. D. CO
2
, NO, BaSO
4
.
Câu 19. Đốt cháy hoàn toàn 3 gam Cacbon rồi lấy sản phẩm sinh ra cho hấp thụ hết vào bình đựng 150 ml dung dòch Ca(OH)
2

1M. Sau phản ứng khối lượng dung dòch trong bình sẽ tăng hay giảm bao nhiêu gam?
A. Tăng 11 gam B. Giảm 11,1 gam C. Tăng 4 gam D. Giảm 4 gam
Câu 20. 3. Cho các dd : X
1
: HCl X
2
: H
2
SO
4
- NaNO
3
X
3
: HCl - KNO
3
X
4
: FeSO
4
.
Dung dòch nào hoà tan được bột Cu khi đun nóng?
A. X
2
; X
3
; X
4
. B. X
2
; X
3
. C. X
3
; X
4
. D. X
1
; X
2
; X
4
.
Câu 21. Ion CO
3
2-
không phản ứng với dung dòch chứa các ion nào sau đây:
A. Ba
2+
, Ca
2+
, OH
-
, Cl
-
. B. NH
4
+
, Na
+
, NO
3
-
, Cl
-
. C. Mg
2+
, NH
4
+
, Cl
-
, SO
4
2-
. D. K
+
, H
+
, SO
4
2-
, NO
3
-
.
Câu 22 Cho 11,8 gam hỗn hợp A gồm Al, Cu tác dụng hết với HNO
3
đặc, nguội thấy thốt ra 4,48 lit (đktc) khí NO
2
duy nhất. Phần
trăm theo khối lượng của Al và Cu trong hỗn hợp đầu là
A. 34,32% và 65,68% B. 45,76% và 54,24% C. 15,25% và 84,75% D. 27,27% và 72,73%
Câu 23. Hoà tan hết m gam hỗn hợp gồm (FeO; Fe
2
O
3
; Fe
3
O
4
) bằng HNO
3
đặc, nóng được 4,48 lít khí NO
2
(đktc). Cô cạn dung
dòch sau phản ứng được 145,2 gam muối khan. Giá trò m là
A. 46,4 B. 42,8 C. 33,6 D. 136
Câu 24. Trong các dung dịch: HNO
3
, NaCl, Na
2
SO
4
, Ca(OH)
2
, Mg(NO
3
)
2
, dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch
Ba(HCO
3
)
2

A. HNO
3
, Ca(OH)
2
, Na
2
SO
4
. B. HNO
3
, NaCl, Na
2
SO
4
.
C. HNO
3
, Ca(OH)
2
, Mg(NO
3
)
2
. D. NaCl, Na
2
SO
4
, Ca(OH)
2
.
Câu 25. Nung 13,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của hai kim loại hố trị 2, thu được 6,8 gam chất rắn và khí X. Lượng khí X sinh
ra cho hấp thụ vào dung dịch NaOH dư, khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là
A. 15,9 gam B. 10,8 gam C. 12,6 gam D. 7,74 gam
Câu 26. Amoniac có tính khử mạnh là do trong phân tử NH
3
:
A. Nitơ còn một cặp electron tự do. B. Cặp electron dùng chung bò lệch về phía nguyên tử Nitơ
C. Nitơ có số oxi hóa bằng -3, thấp nhất. D. Nitơ có độ âm điện lớn.
Câu 27. Trộn 100 ml dung dịch NaOH 0,3M với 400 ml dung dịch gồm H
2
SO
4
0,0375M và HCl 0,0125M, thu được dung dịch X.
Giá trị pH của dung dịch X là
A. 2 B. 7 C. 6 D. 1
Câu 28 Khi cho hỗn hợp X gồm hai kim loại A, B tác dụng hết với dung dòch HNO
3
đặc, nóng thấy thoát ra 6,72 lit khí NO
2

(đktc). Cũng lượng X như trên khi hoà tan hoàn toàn vào dung dòch HNO
3
loãng thì thể tích (đktc) khí NO thoát ra là
A. 3,36 lit B. 6,72 lit C. 2,24 lit D. 4,48 lit
Câu 29: Cho dung dịch AgNO
3
lần lượt phản ứng với dung dịch: HF; HCl; HBr; HI; H
3
PO
4
; H
2
S. Số phản ứng tạo
kết tủa và số phản ứng tạo kết tủa màu vàng là:
A. 5; 3 B. 5; 2 C. 4; 2 D. 4; 3
Câu 30: Nhiệt phân hồn tồn 34,65 gam hỗn hợp gồm KNO
3

và Cu(NO
3
)
2
thu được hỗn hợp khí X (tỉ khối của
X so với khí hiđro bằng 18,8). Khối lượng Cu(NO
3
)
2
trong hỗn hợp ban đầu là
A. 20,50 gam. B. 8,60 gam. C. 9,40 gam. D. 11,28 gam.
Câu 31: Cho 32 gam NaOH vào 200 ml dung dịch H
3
PO
4
1,5M, sau khi phản ứng xong, đem cơ cạn dung dịch,
tổng khối lượng các muối khan có thể thu được là:
A. 47,0 gam B. 75,4 gam C. 49,2 gam D. 43,3 gam
Câu 32: Một bình kín chứa hỗn hợp X gồm: N
2
và H
2
có tỷ lệ mol 1:4 ở 17
o
C. Đun X với xúc tác tạo phản ứng ở
887
o
C được hỗn hợp Y có P
Y
= 3P
X
. Tính hiệu suất của phản ứng:
A. 65% B. 70% C. 62,5% D. 75%
Câu 33: Nh
iệt
ph
â
n

ho
à
n
t
o
à
n

9,4

g
am m
uố
i
n
it
r
at c

a m

t
k
im l
o
ại t
hu

đ
ược
4

g
am m

t
ox
it
.
C
ơng
t
h
ức
ph
â
n
tử c

a m
uố
i
n
it
r
at
đ
ã
dùng
là:
A. AgNO
3
B. C
u(NO
3
)
2
C. F
e
(NO
3
)
2
D. KNO
3
.........................................................................................................................................
TRƯỜNG THPT,LÊ DUẨN TPBMT ĐAK LAK,GV:PHAN QUỐC VIỆN

Generate time = 0.085955858230591 s. Memory usage = 1.94 MB