bai 14 Phan xa am - Tieng vang

TUẦN 15
TIẾT 15.
Bài 14: PHẢN XẠ ÂM-TIẾNG VANG.
I/ Mục tiêu:
1.kiến thức
Nêu được tiếng vang là một biểu hiện của âm phản xạ.
Giải thích được trường hợp nghe thấy tiếng vang là do tai nghe được
âm phản xạ tách biệt hẳn với âm phát ra trực tiếp từ nguồn.
Nhận biết được những vật cứng, có bề mặt nhẵn phản xạ âm tốt và
những vật mềm, xốp, có bề mặt gồ ghề phản xạ âm kém.
Kể được một số ứng dụng liên quan tới sự phản xạ âm.
2.Kĩ năng
Tiến hành được thí nghiệm
3. Thái độ
Có thái độ hợp tác, yêu thích môn học
II/Chuẩn bị của giáo viên và học sinh.
-1 giá thí nghiệm.
-Tấm gương, bình nước.
-Nguồn điện và nguồn phát âmvi mạch
III/Tổ chức hoạt động dạy học.
* Hoạt động 1:Kiểm tra bài cũ . Tổ chức tình huống học tập:
1/ Kiểm tra:
-Môi trường nào truyền âm? Môi
trường nào không truyền âm?
Làm bài tập 13.1.
- Môi trường nào truyền âm tốt ?
Môi trường nào truyền âm kém ?
- Cho ví dụ minh họa. Làm bài tập
13.2.3.
2/ Tổ chức hoạt động dạy học.
-Gọi học sinh đọc phần mở bài.
-Để biết được tại sao có tiếng rền,
hôm nay chúng ta sang bài mới :
PHẢN XẠ ÂM-TIẾNG VANG.
-Gọi học sinh lên bảng trả lời.
-Học sinh còn lại nhận xét và sửa
bài tập vào vở.
- Học sinh đọc phần mở bài.
* Hoạt động 2: Nghiên cứu âm phản xạ và hiện tượng tiếng vang.
- Gọi học sinh đọc hiện tượng.
+ Em có nghe được tiếng vọng lại
của mình ở đâu?
+ Trong nhà có nghe được tiếng
vang không?
+ Tiếng vang có khi nào ?
Thông báo tiếng vang và âm phản
xạ.
Âm phản xạ là gì ?
-Học sinh đọc và trả lời câu hỏi.
-Tiếng vang là âm phản xạ đến sau
âm phát ra một thời gian.
I/ Phản xạ âm-Tiếng vang:
Âm dội lại khi gặp một mặt chắn gọi là âm phản xạ.
-Yêu cầu học sinh đọc, thảo luận
và trả lời câu C1, C2, C3.
- Vậy khi nào có tiếng vang.?
C1 : Giếng sâu : vì phân biệt được
âm phản xạ và âm phát ra.
C2 : Cùng lúc nghe được 2 âm ,
còn ở ngoài chỉ nghe được âm phát
ra.
C3 : a/ Cả 2 phòng đều có.
b/ S=
2
.tv

=11m
- Học sinh trả lời và ghi vào vở.
-Có tiếng vang khi nghe thấy âm phản xạ cách âm phát ra một khoảng
thời gian ít nhất là 1/15 giây.
* Hoạt động 3: Nghiên cứu vật phản xạ âm tốt và vật phản xạ âm kém:
-Yêu cầu học sinh đọc mục II
- Thông báo kết quả.
- Qua hình vẽ em thấy âm truyền
đi như thế nào ?
- Vật nào phản xạ âm tốt , vật nào
phản xạ âm kém ?
-Học sinh đọc.
-Học sinh tiến hành thí nghiệm và
thảo luận nhóm.
- Âm vật  tai.
- Học sinh trả lời ghi bài vào vở.
II/ Vật phản xạ âm tốt và vật phản xạ âm kém:
- Vật cứng có bề mặt nhẵn : phản xạ âm tốt.
- Vật mềm xốp bề mặt gồ ghề : phản xạ âm kém.
-Yêu cầu học sinh đọc và trả lời
câu C4.
-Phản xạ âm tốt: mặt gương, đá hoa,
tấm kim lọai……
-Phản xạ âm kém: miếng xốp, áo len,
ghế đệm, cao su xốp.
* Hoạt động 4:Vận dụng – củng cố –hướng dẫn về nhà.
1/ Vận dụng :
-Yêu cầu học sinh trả lời câu C5,
6, 7, 8.
-Nếu tiếng vang kéo dài thì tiếng
nói hay hát nghe có rõ không ?
C5 : Tường sần sùi, treo rèm để hấp
thụ âm  giảm tiếng vang.
C6 : Hướng âm phản xạ từ tay  tai
 nghe rõ hơn.
C7 : S =
2
.tv

=
2
1500

= 750 m.
C8 : a, c, d.
2/ Củng cố :
-Khi nào có âm phản xạ ? Khi nào có tiếng vang?
-Có phải có âm phản xạ thì có tiếng vang không?
-Vật nào phản xạ âm tốt , vật nào phản xạ âm kém ? Kể tên ?
-Đọc phần có thể em chưa biết ?
3/Hướng dẫn về nhà :
-Đọc phần ghi nhớ và học bài .Làm bài tập 14.1  14.6 /SBT/15.
-Chuẩn bị bài 15.: CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒN.
+ Chuẩn bị theo các câu hỏi C trong sách giáo khoa.

Generate time = 0.11679100990295 s. Memory usage = 1.93 MB