BÀI 18 : CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÀ HỒ VÀ PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA CHỐNG QUÂN MINH ĐẦU THẾ KỈ XV


1

Chương IV: ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV
ĐẦU THẾ KỈ XVI)
Tiết 33, Bài 18: CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÀ
HỒ VÀ PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA CHỐNG
QUÂN MINH ĐẦU THẾ KỈ XV
1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ
2

.Lạng Sơn
.Thanh Hoá
Đa Bang
Lai Châu.
Tháng 4-1407
Tây Đô
.Hà Tĩnh
Lược đồ cuộc kháng chiến của nhà Hồ
S
ô
n
g

H

n
g
S
ô
n
g

Đ
à
(
M

c

T
h

c
h
)
(
T
r
ư
ơ
n
g

P
h

)
Nơi ta phòng thủ
Quân giặc tấn công
Quân ta rút lui

Chú giải
22-1-1407
Đông Đô
3

.Lạng Sơn
.Thanh Hoá
Đa Bang
Lai Châu.
Tháng 4-1407
Tây Đô
.Hà Tĩnh
Lược đồ cuộc kháng chiến của nhà Hồ
S
ô
n
g

H

n
g
S
ô
n
g

Đ
à
(
M

c

T
h

c
h
)
(
T
r
ư
ơ
n
g

P
h

)
Nơi ta phòng thủ
Quân giặc tấn công
Quân ta rút lui

Chú giải
22-1-1407
Đông Đô
4

CÂU HỎI THẢO LUẬN
Cách đánh của nhà Trần
chống giặc Mông -Nguyên
Cách đánh của nhà Hồ
chống giặc Minh
Đường lối kháng chiến chống giặc Mông – Nguyên của
nhà Trần và của nhà Hồ trong kháng chiến chống giặc
Minh có gì khác nhau?
5

CÂU HỎI THẢO LUẬN
- Không biết dựa vào dân,
không đoàn kết được toàn
dân, chiến đấu đơn độc
Cách đánh của nhà Trần
chống giặc Mông -Nguyên
Cách đánh của nhà Hồ
chống giặc Minh
- Dựa vào dân, đoàn kết toàn
dân, “ Lấy ít đánh nhiều, lấy
yếu đánh mạnh”.
- Vừa đánh cản giặc vừa rút lui
để bảo toàn lực lượng, buộc
giặc phải theo cách đánh của ta
Đường lối kháng chiến chống giặc Mông – Nguyên của
nhà Trần và của nhà Hồ trong kháng chiến chống giặc
Minh có gì khác nhau?
ĐÁP ÁN
6

Chương IV: ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV
ĐẦU THẾ KỈ XVI)
Tiết 33, Bài 18: CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÀ
HỒ VÀ PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA CHỐNG
QUÂN MINH ĐẦU THẾ KỈ XV
1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ
2. Chính sách cai trị của nhà Minh
7

“ Trương Phụ đi đến đâu là giết hại, hoặc chất thây thành
núi, hoặc moi ruột quấn vào cây, rán thịt người lấy mỡ,
hoặc nướng đốt làm trò chơi, thậm chí có kẻ mổ bụng moi
thai cắt lấy hai đầu để ứng lệnh. Ở Kinh lộ và các nơi dân
còn sót thì bị bắt hết làm nô tì và bị chuyển bán mà tan tác
bốn phương cả”.
( Đại Việt sử kí toàn thư )
8

Generate time = 0.11788702011108 s. Memory usage = 1.93 MB