Làm việc có năng suất chất lượng hiệu quả


M«n: GDCD líp 9Bµi 9: lµm viÖc cã n¨ng suÊt,
chÊt l­îng, hiÖu qu¶
1. Kh¸i niÖm:

Nhanh
NhiÒu
Tèt

Thêi gian
Sè l­îng
ChÊt l­îng
Gi¸ thµnh
Gäi lµ
Lµm viÖc
cã n¨ng suÊt,
chÊt l­îng,
HiÖu qu¶

Bài 9: làm việc có năng suất,
chất lượng, hiệu quả
- Là tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị
cao về cả nội dung và hình thức trong một
thời gian nhất định.
1. Khái niệm:

Bµi 9: lµm viÖc cã n¨ng suÊt,
chÊt l­îng, hiÖu qu¶
1. Kh¸i niÖm
2. Ý nghĩa

BS-GSTS :Lê Thế Trung
Thiếu tướng Lê Thế Trung

H×nh ¶nh gi¸o s­ ë gia ®×nh
H×nh ¶nh gi¸o s­ víi l·nh ®¹o bÖnh viÖn
H×nh ¶nh gi¸o s­ víi bÖnh nh©n

Những việc đã làm được của giáo sư
Những việc đã làm được của giáo sư
- Người chữa bệnh bằng thuốc nam giỏi.
- Bác sĩ chuyên ngành bỏng.
- Hoàn thành 2 cuốn sách về bỏng.
- Tìm da ếch thay thế da người trong việc điều trị bỏng.
- Chế ra thuốc B76, 50 loại thuốc khác có giá trị chữa
bỏng.

GSTS thiếu tướng Lê Thế Trung, cựu học
sinh trường Bưởi (Trường THCS Chu Văn
An). Ông được phong danh hiệu Anh hùng
LLVT1978, Thầy thuốc Nhân dân năm
1991: được tặng 8 huân chương, 9 huy
chương, tác giả của 60 báo cáo khoa học
đã đăng in và công bố trong y văn; 30 đầu
sách (chuyên khảo, sách giáo khoa – là
tác giả hoặc chủ biên) và 9 đầu sách là
đồng tác giả. Ông là chuyên viên đầu
ngành Bỏng, đã 11 lần báo cáo khoa học ở
nước ngoài...

§Æng Lª Nguyªn Vò- 33 tuæi ®·
t¹o ra mét ®Õ chÕ cµ phª mµ
danh tiÕng cña nã v­ît ra ngoµi
biªn giíi ViÖt Nam.
Th­¬ng hiÖu chÊt l­îng

Generate time = 0.066022872924805 s. Memory usage = 1.93 MB