Bài 11 Thực hành nghiệm lại lực đẩy Ác-Si-Mét

Giáo án vật lý 8 Năm học: 2009 – 2010 Trang:1
Tuần:
Tiết:
N.Soạn
13
13
15/11/2010
BÀI 11
THỰC HÀNH NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
-Viết được công thức tính lực đẩy Ácsimét: FA=P
chất lỏng bị vật chiếm chổ

FA= d.V
- Nêu đúng tên và đơn vị đo các đại lượng trong công thức
- Tập đề xuất phương án thí nghiệm trên cơ sở dụng cụ đã có
2. Kỹ năng:
- Sử dụng lực kế , bình chia độ ... để làm thí nghiệm kiểm chứng độ lớn của lực đẩy
Ác si mét
3. Thái độ
- Trung thực, cẩn thận khi tiến hành thí nghiệm.
- Ý thức hợp tác trong nhóm.
- Có ý thức bảo vệ môi trường.
II. CHUẨN BỊ:
1. Mỗi nhóm:
- 1 lực kế, 1 giá treo, 1 cốc nước có thể treo được, 1 quả nặng, 1 cốc C có dung tích
bằng thể tích quả nặng, khối gỗ, khăn lau.
- Bản báo cáo thực hành.
2. Giáo viên:
-Bài giảng điện tử: (gồm 15 slide) Tải về tại đây
GV: Trần Minh Thọ Tổ: Toán – Lý Trường: THCS Trần Quang Khải
Giáo án vật lý 8 Năm học: 2009 – 2010 Trang:2
III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG GHI BẢNG
Hoạt động 1: Ổn định + kiểm tra +đặt vấn đề (5 p)
-Chiếu slide 1,2 kiểm tra
-Viết công thức tính lực đẩy
Ác-si-mét ? Nêu rõ tên và
đơn vị của các đại lượng
trong công thức?
-Gv hỏi thêm: Lực đẩy Ác-si-
mét xuất hiện khi nào và có
độ lớn bằng đại lượng nào?
(HS trả lời và GV chốt lại ở
gốc bảng F
A
= P )
-Ở bài 10 ta đã biết độ lớn
của lực đẩy Acsimet bằng
trọng lượng của phần chất
lỏng bị vật chiếm chổ hôm
nay, ta sẽ làm lại thí nghiệm
để chứng minh lại điều trên.
Ghi bảng.
-Slide 2
-Mục đích bài thực hành là
gì?
Slide 4: dụng cụ thực hành
Slide 5: Nội dung thực hành
-Muốn kiểm chứng độ lớn
của lực đẩy Ác-si-mét cần
phải đo những đại lượng nào?
GV chốt lại: Đo F
A
Đo P
-Theo dõi bạn trả bài và
nhận xét.
- HS dựa vào công thức
F
a
= P nêu phương án kiểm
chứng:
1)Đo lực đẩy ác-si-mét F
A
2)Đo trọng lượng phần
chất lỏng bị vật chiếm chổ
BÀI 11
THỰC HÀNH
NGHIỆM LẠI LỰC
ĐẨY ÁC-SI-MÉT
Hoạt động 2: Hướng dẫn nội dung và thực hiện thí nghiệm 1:(15’)
-Slide 6,7,8 phương án thí
nghiệm xác định F
A
-Nêu phương án đo F
A
và P?
-Nhận xét bổ sung, chốt lại.
-GV giới thiệu tranh 1 và 2
đo F
A.
Tranh 3 và 4 đo P
YCHS quan sát hình 1, 2, 3, 4
để nắm dụng cụ và nắm cách
tiến hành đo.
-Nêu phương án, nhận xét
bổ sung phương án của
bạn.
-HS quan sát hình, nắm
dụng cụ và nắm cách tiến
hành đo.
I. Chuẩn bị:
II. Nội dung thực hành:
1) Đo lực đẩy ác-si-mét:
F
A
= P1 – P2
GV: Trần Minh Thọ Tổ: Toán – Lý Trường: THCS Trần Quang Khải
Giáo án vật lý 8 Năm học: 2009 – 2010 Trang:3
-Hình 1 và 2 ta đo được P1,
P2. P2 là hợp lực của trọng
lực và lực đẩy Acsimet tác
dụng lên vật. vậy F
A
được
tính ntn?
-Hình 3,4 ta đo được P3 và
P4.
-Trọng lượng của phần nước
bị vật chiếm chổ được tính
bằng cách nào?
-Đo 3 lần và tính giá trị trung
bình
3
321 AAA
A
FFF
F
++
=
3
321 NNN
N
PPP
P
++
=
- Y/c HS tiến hành thí
nghiệm, GV theo dõi, uốn
nắn.
-F
A
=P1-P2
-PN=P3-P4
-HS tiến hành thí nghiệm
theo nhóm, làm và ghi kết
quả vào bản báo cáo.
Hoạt động 3: Hướng dẫn nội dung và tiến hành thí nghiệm 2: (15’)
-Hình 3 và 4 ta đo được P3,
P4. Vậy trọng lượng phần
nước bị vật chiếm chổ được
tính ntn?
-Đo 3 lần và tính giá trị trung
bình
- Y/c HS tiến hành thí
nghiệm, GV theo dõi, uốn
nắn
-P
N
=P3-P4
-HS tiến hành thí nghiệm
theo nhóm, làm và ghi kết
quả vào bản báo cáo.
2/ Đo trọng lượng của
nước có thể tích bằng
vật:
P
N
= P
3
– P
4
Hoạt động 4: Nhận xét kết quả và rút ra kết luận: (5’)
- Tổ chức các nhóm và cả lớp
so sánh, nhận xét kết quả F
A
và P của các nhóm và nhận
xét chung
-Từ kết quả thí nghiệm, em
có kết luận gì
-Hs So sánh kết quả đo P
và FA. Nhận xét và rút ra
kết luận
-HS điền từ vào chổ trống
để rút ra kết luận
3/ So sánh kết quả đo P
và FA. Nhận xét và rút
ra kết luận.
Hoạt động 5: Rút kinh nghiệm giờ thực hành, thu dọn dụng cụ và báo cáo thực
hành(5’)
GV: Trần Minh Thọ Tổ: Toán – Lý Trường: THCS Trần Quang Khải
Giáo án vật lý 8 Năm học: 2009 – 2010 Trang:4
-Nhận xét thái độ, tác phong
thực hành của mỗi nhóm.
Dặn dò:
Nắm vững công thức F
A
=
d.V
Tìm thêm các phương án
khác để kiểm chứng
-Nghiên cứu trước bài “Sự
nổi ”


GV: Trần Minh Thọ Tổ: Toán – Lý Trường: THCS Trần Quang Khải
Giáo án vật lý 8 Năm học: 2009 – 2010 Trang:5
BẢN BÁO CÁO THỰC HÀNH
NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT
Họ và tên:…………………………………… Nhóm:……. Lớp:8/….
Điểm Nhận xét của thầy :

1> Trả lời câu hỏi:
C4. Viết công thức tính lực đẩy Ác-si-mét. Nêu tên và đơn vị của các đại lượng có mặt trong
công thức?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
C5. Muốn kiểm chứng độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét cần phải đo những đại lượng nào?
a)..................................................................................................................................................................
b)..................................................................................................................................................................
2> Kết quả đo lực đẩy Ác-si-mét
Lần đo Trọng lượng
P
1
của vật
(N)
Hợp lực P
2
của trọng lượng và lực đẩy Ác-si-mét
tác dụng lên vật khi vật được nhúng chìm trong
nước (N)
Lực đẩy Ác-si-mét
F
A
=P
1
-P
2
(N)
1 F
A1
=
2 F
A2
=
3 F
A3
=
Kết quả trung bình: F
A
=
..............
3
..............................
=
++
3> Kết quả đo trọng lượng của phần nước có thể tích bằng thể tích của vật:
Lần đo Trọng lượng P
3
của cốc C (N)
Trọng lượng P4 của nước

cốc C (N)
Trọng lượng phần nước bị vật chiếm
chổ
P
N
=P
4
-P
3
(N)
1 P
N1
=
2 P
N2
=
3 P
N3
=
Kết quả trung bình: P
N
=
..............
3
..............................
=
++
4> Nhận xét kết quả đo và rút ra kết luận:
.....................................................................................................................................................................
Nhiều tài nguyên khác có tại: http://c2tqkhai.tk
GV: Trần Minh Thọ Tổ: Toán – Lý Trường: THCS Trần Quang Khải

Generate time = 0.2367889881134 s. Memory usage = 1.93 MB