LUYEN TAP VE QUAN HE TU. L 5. TUAN 12 LOP 5Hãy xác đònh các cặp quan hệ từ trong các
câu sau và cho biết chúng biểu thò mối quan hệ
gì?
Nếu chúng em tích cực hoạt động trong tiết học
thì tiết học sẽ sinh động.
Vì chúng em vệ sinh trường lớp hằng ngày nên
trường em luôn sạch và đẹp.
Vì ... n
Vì ... n
ên
ên
...
...
biể
biể
u thị quan hệ
u thị quan hệ ngun nhân -kết
quả.

N
N
ếu
ếu
...
...
thì
thì
...
...


biể
biể
u thị quan hệ giả thiết - kết
u thị quan hệ giả thiết - kết
quả, điều kiện - kết quả.
quả, điều kiện - kết quả.
Thứ năm, ngày 11 tháng 11 năm 2010.
Luyện từ và câu


Thứ năm, ngày 11 tháng 11 năm 2010.
Luyện từ và câu
Luyện tập về quan hệ từ
Bài 1:
Tìm quan hệ từ trong đoạn trích dưới đây và cho biết
mỗi quan hệ từ nối những từ ngữ nào trong câu?
A Cháng đeo cày. Cái cày của người
Hmông to nặng, bắp cày bằng gỗ tốt màu
đen,vòng như hình cái cung, ôm lấy bộ
ngực nở. Trông anh hùng dũng như một
chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận.

Quan hệ từ và tác dụng.
của
cái cày
người Hmông
nối
với
bằng nối
bắp cày
gỗ tốt màu đen
với
như(1)
nối
vòng với hình cái cung
như(2)
hùng dũng
nối
say ngây
ấm nóng.
Tiếng hót dìu dặt
Hoạ Mi
không đơm
đặc hoa đào
c. Hoa mai trổ từng chùm
thưa thớt, không đơm đặc
như hoa đào. Nhưng
cành mai uyển chuyển
hơn cành đào.
Quan hệ từ trong các
câu văn .
A Cháng đeo cày.
Cái cày của người
Hmông to nặng, bắp
cày bằng gỗ tốt màu
đen,vòng như hình
cái cung, ôm lấy bộ
ngực nở. Trông anh
hùng dũng như một
chàng hiệp sĩ cổ đeo
cung ra trận.
với
một chàng hiệp sĩ
cổ đeo cung ra trận

Bài 2: Các từ in đậm được dùng trong mỗi câu dưới đây
biểu thị quan hệ gỡ?
a. Quân sĩ cùng nhân dân trong vùng tỡm đủ mọi cách cứu
voi khỏi bãi lầy nhưng vô hiệu.
b.Thuyền chúng tôi tiếp tục chèo, đi tới ba nghỡn thước rồi
mà vẫn thấy chim đậu trắng xoá trên nhng cây gie sát ra
sông.
Theo on Gii.
c. Nếu hoa có ở trời cao
Thỡ bầy ong cũng mang vào mật thơm.
Nguyn c Mu
Th nm, ngy 11 thỏng 11 nm 2010.
Luyn t v cõu
Luyn tp v quan h t

Generate time = 0.06564998626709 s. Memory usage = 1.93 MB