Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ


Em hãy kể về nhà ở và làng xóm
của người dân ở đồng bằng Bắc bộ ?
Em hãy kể về nhà ở và làng xóm
của người dân ở đồng bằng Bắc bộ ?
Kể tên những lễ hội nổi tiếng ở đồng
bằng Bắc Bộ . Những lễ hội đó thường
được tổ chức vào thời gian nào?
Kể tên những lễ hội nổi tiếng ở đồng
bằng Bắc Bộ . Những lễ hội đó thường
được tổ chức vào thời gian nào?
1
1
KHỞI ĐỘNG
2
2
Địa lý:
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
CỦA NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
1. Vựa lúa lớn thứ hai của cả nước:

Nhóm
4
Hãy kể các công việc phải làm
trong việc sản xuất lúa gạo ?
Gieo mạ
Nhổ mạ
Cấy lúa
Chăm sóc lúa
Gặt lúa
Tuốt lúa
Phơi thóc
Làm đất
Một số cây
trồng ở đồng
bằng bắc bộ

Generate time = 0.077682018280029 s. Memory usage = 1.93 MB