Đề kiểm tra 1 tiết môn C.Nghệ 8

Trường THCS Bờ Y Ngày …. tháng …. năm 200…
Họ và tên:…………………………….. Tuần: 9 Tiết 3
Lớp: …….. ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT
MÔN : CÔNG NGHỆ 8
THỜI GIAN: 45 PHÚT (Không kể thời gian phát đề)
I. TRẮC NGHIỆM: ( 3Điểm)
A. Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu em cho là đúng nhất cho các câu sau:
Câu 1: Các hình chiếu vuông góc của vật thể gồm:
A. Hình chiếu đứng B. Hình chiếu bằng
C. Hình chiếu cạnh D. Hình chiếu đứng, bằng, cạnh
Câu 2: Khối đa diện được bao bởi các hình:
A. Hình thang B. Hình tam giác C. Hình đa giác phẳng D. Tứ giác
Câu 3: Nội dung bản vẽ lắp gồm:
A. Hình biểu diễn và kích thước B. Bảng kê và khung tên
C. Hình biểu diễn và khung tên D.Hình biểu diễn, kích thước, bảng kê và khung tên
Câu 4: Trình tự đọc bản vẽ nhà gồm:
A. Khung tên và hình biểu diễn B. Hình biểu diễn và kích thước
C. Khung tên, hình biểu diễn, kích thước và các bộ phận
D. Khung tên, các bộ phận , kích thước và các bộ phận hình biểu diễn
B. Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
Câu 5:
A. Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét ………………………….
B. Đường chân ren được vẽ bằng nét ………………………….
C. Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét ………………………
D. Vùng chân ren được vẽ bằng nét ……………………………
II. TỰ LUẬN: (7 ĐIỂM)
Câu 6: Cho vật thể và bản vẽ ba hình chiếu của nó như hình vẽ. hãy đánh dấu (X) vào
bảng để chỉ sự tương quan giữa các mặt A, B, C, D của các vật thể với các hình chiếu 1, 2,
3, 4, 5 của các mặt.
A B C D
1
2
3
4
5
Câu 7: Hãy nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết?
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2
3
4 5
1 A
B C
D
Trường THCS Bờ Y
ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA MỘT TIẾT
MÔN : CÔNG NGHỆ 8
I. TRẮC NGHIỆM: ( 3Điểm)

A. Mỗi đáp án đúng được: 0,5 điểm:
Câu 1 2 3 4
Đáp án D C D C

B. Điền đúng mỗi từ được: 0,5 điểm:
Câu 5:
A. Liền đậm
B. Liền mảnh
C. Liền đậm
D. Liền mảnh
II. TỰ LUẬN: (7 ĐIỂM)
Câu 6 (4 điểm): Mỗi ý đúng được: 0,8 điểm

A B C D
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X

Câu 7: Trình tự đọc bản vẽ chi tiết là: (3 điểm): Mỗi ý đúng được: 0,6 điểm
1. Khung tên
2. Hình biểu diễn
3. Kích thước
4. Yêu càu kĩ thuật
5. Tổng hợp
Bờ Y,ngày 21 tháng 10 năm 2008
NGƯỜI RA ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN
LÊ CHU TRINH
……………………………………………………………………………………………….

Generate time = 0.10600686073303 s. Memory usage = 1.93 MB