bai 14- enzim- sinh 10 co ban3. Trình bày cấu trúc hóa học và chức năng của ATP?
- Bài tập: Tại sao cơ thể người có thể tiêu hóa được tinh
bột nhưng lại khơng tiêu hóa được xellulozơ?
1. Năng lượng là gì? Năng lượng được tích trữ trong tế
bào dưới dạng nào?
2. Sự chuyển hóa vật chất gồm những q trình
nào?

Giáo viên dạy: Đặng Hồng Cúc
Tr ng THPT ĐẠI AN - huyện Trà Cú – tỉnh Trà Vinhườ

Mẹ ơi ! Làm cách nào
hầm xương mau mềm ạ?

I. Enzim và cơ chế tác động của enzim
1/ Enzim là gì?
Chất xúc tác
sinh học có gì
đặc biệt?
QUAN SÁT 2 THÍ NGHIỆM SAU
(Chất xúc tác hóa học)
(Chất xúc tác sinh
học)
Ví duï 1:

TIẾT 14 – ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT
1. Khái niệm:
Enzim là chất xúc tác sinh học, có bản chất là protein,
xúc tác các phản ứng sinh hóa trong điều kiện bình
thường của cơ thể sống. Enzim chỉ làm tăng tốc độ
phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng.
VD 2:
Fe
H2O2 H2O + O2 (mất 300 năm)
catalaza
H2O2 H2O + O2 (mất 1 giây)
Enzim là gì ?
I. Enzim và cơ chế tác động của enzim

I. Enzim và cơ chế tác động của enzim
1/ Enzim là gì?
2/ Cấu trúc
Trung tâm
hoạt động
Cơ chất
(E)
(S)

Enzim (E): Prôtêin, một số có
thêm thành phần khác (vd: vitamin).

Trung tâm hoạt động : vùng cấu
trúc không gian đặc biệt liên kết với
cơ chất.

Cơ chất (S): Chất chịu tác động
của enzim.

TIẾT 14 – ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT
Prôtêin
Prôtêin kết hợp với chất khác không
phải là Prôtêin (Côenzim)
Enzim 1 thành
phần
Enzim 2 thành
phần
Cơ chất
S
1
S
2
S
4
S
3
Enzim B
EnzimA
Enzim A và B có thể liên kết với
cơ chất nào? Vì sao?
I. Enzim và cơ chế tác động của enzim
1/ Enzim là gì?
2/ Cấu trúc

TIẾT 14 – ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT
EnzimA
Enzim B
S
1
S
2
S
4
S
3
Phức hợp
E - S
I. Enzim và cơ chế tác động của enzim
1/ Enzim là gì?
2/ Cấu trúc

TIẾT 14 – ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT
I. ENZIM
1. Khái niệm:
EnzimA
Enzim B
S
1
S
2
S
4
S
3
Phức hợp
E - S
2. Cấu trúc:
- Cấu hình không gian
của trung tâm hoạt
động của enzim tương
thích với cấu hình
không gian của cơ
chất, nhờ vậy cơ chất
liên kết tạm thời với
enzim và bị biến đổi
tạo thành sản phẩm.
Trung tâm hoạt động của enzim có cấu tạo
Trung tâm hoạt động của enzim có cấu tạo
như thế nào? Có chức năng gì?
như thế nào? Có chức năng gì?

3/ Cơ chế tác động
Enzim hoạt
động như thế
nào?
Saccaraza
Enzim (E)
Cơ chất (S) Sản phẩm (P)
Phức hợp E - S

E + S  phức hợp (E-S)  Sản phẩm (P) + E
Sơ đồ mô tả cơ chế tác động của enzim
Liên kết (E-S) có tính đặc thù

Generate time = 0.056674003601074 s. Memory usage = 1.93 MB