TIET 62: Van ban: me hiền day con


Ng­êi thùc hiÖn: NguyÔn Träng
NghÜa
Tr­êng: THCS T©n Hoµ

Tiết 62: Văn bản
Truyện trung đại Trung Quốc
Mẹ hiền dạy con
Tác phẩm được tuyển dịch từ sách
Liệt nữ truyện của Trung Quốc
2. Đọc: Chậm, rõ ràng, tình cảm.
* Giải thích từ: Mạnh Tử; Điên đảo;

I. Đọc Tìm hiểu chung:
1. Xuất xứ:
Mạnh Tử 372-
289 TCN
Tên là Mạnh Kha một bậc hiền triết
nổi tiếng của Trung Hoa thời chiến
quốc,được các nhà nho xưa suy tôn là
á thánh sau Khổng Tử.

Khæng Tö
M¹nh Tö

Nhµ thê thÇy m¹nh tö ë qu¶ng ®«ng

V¨n miÕu Quèc Tö Gi¸m – Hµ Néi
T­îng Thê

Tiết 62: Văn bản
Truyện trung đại Trung Quốc
Mẹ hiền dạy con
Tác phẩm được tuyển dịch từ sách
Liệt nữ truyện của Trung Quốc
2. Đọc:
* Giải thích từ:
* Kể tóm tắt:
I. Đọc Tìm hiểu chung:
1. Xuất xứ:
3. Phương thức biểu đạt: Tự sự
4. Bố cục: Chia làm 3 phần:

- Phần 1: Từ đầu đến chỗ con ta ở được
- Phần 2: Tiếp đến cắt đứt đi vậy
- Phần 3: Còn lại

Tiết 62: Văn bản
Truyện trung đại Trung Quốc
Mẹ hiền dạy con
2. Đọc:

I. Đọc Tìm hiểu chung:
1. Xuất xứ:
3. Phương thức biểu đạt: Tự sự
4. Bố cục:
Lập bảng tóm tắt các sự việc chính giữa Mẹ con
thầy Mạnh Tử thuở nhỏ.

Năm sự việc diễn ra giữa mẹ con Mạnh Tử


Sự việc
Sự việc
1.
1.
Nhà ở gần nghĩa
Nhà ở gần nghĩa
địa
địa
2.
2.
Nhà ở gần chợ
Nhà ở gần chợ
3.
3.
Nhà gần trường
Nhà gần trường
học
học
4.
4.
Hàng xóm giết
Hàng xóm giết
lợn
lợn
5. Mạnh Tử đi học
5. Mạnh Tử đi học
Con
Con


Bắt chước đào,
Bắt chước đào,
chôn, lăn khóc
chôn, lăn khóc
Bắt chước cách
Bắt chước cách
buôn bán điên đảo
buôn bán điên đảo
Bắt chước học tập,
Bắt chước học tập,
lễ phép
lễ phép
Thắc mắc hỏi mẹ
Thắc mắc hỏi mẹ
Bỏ học về nhà chơi
Bỏ học về nhà chơi


Mẹ
Mẹ
Không ở được dọn ra
Không ở được dọn ra
chợ
chợ
Không ở được dọn
Không ở được dọn
nhà đến gần trường
nhà đến gần trường
học
học
Vui lòng với chỗ ở
Vui lòng với chỗ ở
mới
mới
Nói đùa
Nói đùa
hối hận
hối hận
mua thịt cho con ăn
mua thịt cho con ăn
Cầm dao cắt đứt tấm
Cầm dao cắt đứt tấm
vải
vải

Generate time = 0.11945796012878 s. Memory usage = 1.93 MB