GDTX: tiết 24- bài 16 thực hành. một số tính chất của protein và vật liệu polime

Ngày soạn :
Lớp Tiết Ngày giảng Sĩ số phép
12A
12B
12C
CHƯƠNG IV : POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
Tiê
́
t 24
Ba
̀
i 16 : THỰC HÀNH
MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA PROTEIN
VÀ VẬT LIỆU POLIME
A – MỤC TIÊU
1) Kiến thức :
- Củng cố những tính chất đặc trưng của protein, vật liệu polime.
- Tiến hành một số thí nghiệm:
+ Sự đông tụ của protein khi đun nóng.
+ Tính chất của PE, PVC, sợi len, sợi xenlulozơ khi đun nóng.
+ Phản ứng của PE, PVC, sợi len, sợi xenlulozơ với dung dịch kiềm.
2) Kĩ năng :
- Sử dụng dụng cụ, hóa chất để tiến hành thành công của số thí nghiệm về tính
chất của polime và vật liệu polime thường gặp.
B – CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HV
*GV: - Hóa chất: dd protein 10%, mẩu màng mỏng PE, PVC, sợi len và vải sợi
xenlulozơ, dd NaOH 10%, dd HNO
3
20%, dd AgNO
3
1%, dd CuSO
4
2%.
- Dụng cụ: Ống nhỏ giọt, đèn cồn, kẹp gỗ, giá thí nghiệm, kẹp sắt.
*HV: Chuẩn bị bài theo nội dung SGK.
C – TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
1. Ổn định tổ chức.
2. Nội dung.
Hoạt động 1
Thí nghiệm 1 : Sự đông tụ của protein khi đun nóng
Hoạt động của GV Hoạt động của HV
*GV: Em hãy nhắc lại kiến thức về tính
chất “ sự đông tụ của protein”?
*GV: Em hãy nêu cách tiến hành thí
nghiệm trong SGK?
*GV: Hướng dẫn HV làm thí nghiệm, yêu
cầu HV quan sát hiện tượng.
*HV: Nhắc lại kiến thức.
*HV: Nêu cách tiến hành.
SGK
*HV: Tiến hành thí nghiệm.
*HV: Ghi chép hiện tượng quan sát được.
1
*GV: Em hãy giải thích hiện tượng thí
nghiệm?
*HV: Giải thích và kết luận:
Hoạt động 2
Thí nghiệm : Tính chất của một vài vật liệu polime khi đun nóng
*GV: Em hãy nêu cách tiến hành thí
nghiệm trong SGK?
*GV: Hướng dẫn HV làm thí nghiệm, yêu
cầu HV quan sát hiện tượng.
*GV: Em hãy giải thích hiện tượng thí
nghiệm?
*HV: Nêu cách tiến hành.
SGK
*HV: Tiến hành thí nghiệm.
*HV: Ghi chép hiện tượng quan sát được.
*HV: Giải thích và kết luận:

Hoạt động 3
Thí nghiệm 3 : Phản ứng của một vài vật liệu polime với
*GV: Em hãy nêu cách tiến hành thí
nghiệm trong SGK?
*GV: Hướng dẫn HV làm thí nghiệm, yêu
cầu HV quan sát hiện tượng.
*GV: Em hãy giải thích hiện tượng thí
nghiệm?
*HV: Nêu cách tiến hành.
SGK
*HV: Tiến hành thí nghiệm.
*HV: Ghi chép hiện tượng quan sát được.
*HV: Giải thích và kết luận:
Hoạt động 4
CÔNG VIỆC SAU BUỔI THÍ NGHIỆM
*GV: Hướng dẫn HV thu hồi hóa chất, vệ
sinh sạch sẽ lớp học.
*GV: Hướng dẫn HV về nhà viết bài
tường trình thí nghiệm.
*GV: Yêu cầu HV nộp bài tường trình thí
nghiệm vào buổi học sau.
*GV: Yêu cầu HV ôn tập nội dung kiến
thức chương III và IV, chuẩn bị cho bài
kiểm tra 1 tiết.
*HV: Vệ sinh lớp học.
*HV: Nghe giảng + ghi nội dung.
*HV: Nghe.
*HV: Nghe.
2

Generate time = 0.22835206985474 s. Memory usage = 1.93 MB