Bài 10: Điều kiện tự nhiên Nam Á

§Þa lÝ
8
Ng­êi thùc hiÖn
: Vâ ThÞ lÖ Trang
Châu Âu
Châu á
Châu Phi
Câu 1: Dựa vào bản
đồ t nhiờn thế giới,
xác định vị trí và
nêu ý nghĩa vị trí địa
lý của khu vực Tây
Nam á ?
Bản đồ tự nhiên Thế giới
- Tr i di t
kho ng 12
0
B
42
0
B
-
Tiếp giáp vịnh
Pécxích, các biển
Aráp, biển Đỏ, Địa
Trung Hải, biển
Đen, biển Caxpi
-
Các khu vực
Trung á, Nam á,
-
Các châu lục : Âu,
Phi
-
N m trờn ng
giao thụng qu c t
v gi a 3 chõu l c
- u- Phi
-
Vị trí chiến lược
quan trọng
kiểm tra bài cũ
1. VÞ trÝ ®Þa lÝ vµ ®Þa h×nh :
a) VÞ trÝ ®Þa lÝ :
- TiÕp gi¸p : + VÞnh Bengan
+ BiÓn A R¸p
+ Khu vùc T©y Nam ¸,
§«ng ¸, §«ng Nam ¸
b¶n ®å c¸c n­íc ch©u ¸
Quan s¸t b¶n ®å, x¸c ®Þnh vÞ trÝ
vµ kÓ tªn c¸c quèc gia trong khu
vùc Nam ¸ ? N­íc nµo cã diÖn
tÝch lín nhÊt ? N­íc nµo
cã diÖn tÝch nhá nhÊt ?
- Gåm 7 quèc gia
Khu vùc Nam ¸ tiÕp gi¸p
víi c¸c
khu vùc nµo ? VÞnh nµo ?
BiÓn nµo cña ch©u ¸ ?
TiÕt 12 : §iÒu kiÖn tù nhiªn khu vùc nam ¸
1. Vị trí địa lí và địa hình :
a) Vị trí địa lí :
- Tiếp giáp : + Vịnh Bengan
+ Biển A Ráp
+ Khu vực Tây Nam á,
Đông á, Đông Nam á
b) Địa hình :
Lược đồ tự nhiên khu vực Nam á
- Gồm 7 quốc gia
Dựa vào lược đồ, kết
hợp với nội dung SGK .Hãy
kể tên các miền địa hình
chính từ Bắc xuống Nam ?
-
Có 3 miền địa hình rõ rệt :
+ Phía Bắc là h th ng nỳi Himalaya
+ ở giữa là đồng bằng ấn Hằng
+ Phía Nam là s n nguyên Đê Can
Hãy Thảo luận nhóm
để nêu đặc điểm của
3 miền địa hình ?
Nhúm 1
Nhúm 2
Nhúm 3
Tiết 12 : Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
1. Vị trí địa lí và địa hình :
- Nằm ở phía Nam châu á
a) Vị trí địa lí :
- Tiếp giáp : + Vịnh Bengan
+ Biển A Ráp
+ Khu vực Tây Nam á,
Đông á, Đông Nam á
b) Địa hình :
Lược đồ tự nhiên nam á
Mi
Mi


n
n


c i m
c i m
- Chia thnh 3 mi n rừ r t
Phớa
B c

L dóy Himalaya hựng v, s nh t th gi i

Ch y di theo h ng Tõy B c ụng Nam
gi a

L ng b ng n - H ng r ng l n, trải di
bờ biển Arap đến bờ vịnh Ben- gan dài trên
3000 km
Phớa
Nam

L SN ờ Can t ng i th p v r ng l n

Cú 2 rỡa c nõng cao thnh 2 dóy Gỏt
ụng v Gỏt Tõy cao trung bỡnh 1300m
Tiết 12 : Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
Tõy Nam

ụng
ụng
Nam

1. Vị trí địa lí và địa hình :
- Nằm ở phía Nam châu á
a) Vị trí địa lí :
- Tiếp giáp : + Vịnh Bengan
+ Biển A Ráp
+ Khu vực Tây Nam á,
Đông á, Đông Nam á
b) Địa hình :
-
Có 3 miền địa hình rõ rệt
+ Phía Bắc
+ ở giữa
+ Phía Nam
2. khí hậu, sông ngòi và cảnh quan
a) Khí hậu :
Tiết 12 : Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
Tõy Nam

ụng
ụng
Nam

1. Vị trí địa lí và địa hình :
- Nằm ở phía Nam châu á
a) Vị trí địa lí :
- Tiếp giáp : + Vịnh Bengan
+ Biển A Ráp
+ Khu vực Tây Nam á,
Đông á, Đông Nam á
b) Địa hình :
-
Có 3 miền địa hình rõ rệt
+ Phía Bắc
+ ở giữa
+ Phía Nam
2. khí hậu, sông ngòi và cảnh quan
a) Khí hậu :
Dựa vào lược đồ, kết hợp
với kiến thức đã học và SGK
hãy nêu đặc điểm hoạt động
của gió mùa ?
- Gió mùa Tây Nam đóng vai trò quan trọng
- Nhiệt đới gió mùa
Tiết 12 : Điều kiện tự nhiên khu vực nam á

Generate time = 0.071857929229736 s. Memory usage = 1.93 MB