bai 13 Doi song vat chat va tinh than cua cu dan Van Lang


CHÀO MỪNG CÁCTHẦY CÔ
VỀ DỰ GiỜ THĂM LỚP
LỊCH SỬ 6

Bài 13:
ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT
VÀ TINH THẦN CỦA CƯ DÂN
VĂN LANG

Lưỡi liềm
1.N«ng nghiÖp vµ c¸c nghÒ thñ c«ng
a. Nông nghiệp
Công cụ lao động

Troàng baàu
Troàng bí

Chăn nuôi


Đánh cá

Hiện nay, Việt
Nam trở thành
nước xuất khẩu
gạo thứ 2 trên thế
giới.

1.Nông nghiệp và các nghề thủ công
a.Nông nghiệp

b) Thñ c«ng nghiÖp


Hoa v¨n trªn trèng ®ång
Trống đồng
Thạp đồng- Cao 0,81 m.
- Miệng rộng.
- Nắp dày 1,5 cm.
- Ngôi sao tượng trưng cho
mặt trời.
- Hoa văn hình chim muông,
thuyền, hình người …
 Niềm tự hào của nghề
đúc đồng và của văn hóa
Việt.
Thạp đồng Đào thịnh


Cao 0,63 m. Đường kính mặt trống rộng
0,80 m. Chia làm 3 phần (mặt, tang, thân
trống). Hoa văn sinh động thể hiện đời sống
và tinh thần…

Theo em, việc tìm thấy trống đồng ở nhiều nơi trên đất
nước ta và ở cả nước ngoài thể hiện điều gì ?

Generate time = 0.0331871509552 s. Memory usage = 1.93 MB