Bảng dấu hiệu nhận biết hình học

BẢNG DẤU HIỆU NHẬN BIẾT HÌNH HỌC
HÌNH
VUÔNG
HÌNH CHỮ NHẬT
HÌNH
THANG CÂN
HÌNH
THOI
HÌNH
BÌNH
HÀNH
TỨ GIÁC
4

c

n
h

b

n
g

n
h
a
u

v
à

1

g
ó
c

v
u
ô
n
g
4

c

n
h

b

n
g

n
h
a
u
3

g
ó
c

v
u
ô
n
g
1 góc vuông
2 đường chéo bằng nhau
1

g
ó
c

v
u
ô
n
g
1 góc vuông
2 đường chéo bằng nhau
2 cạnh kề bằng nhau
2 đường chéo vuông góc
1 đường chéo là đường phân
giác của 1 góc
2

c

n
h

k


b

n
g

n
h
a
u
2

đ
ư

n
g

c
h
é
o

v
u
ô
n
g

g
ó
c
1

đ
ư

n
g

c
h
é
o

l
à

đ
ư

n
g

p
h
â
n

g
i
á
c

c

a

1

g
ó
c
2

c

p

c

n
h

đ

i

s
o
n
g

s
o
n
g
2

c

p

c

n
h

đ

i

b

n
g

n
h
a
u
1

c

p

c

n
h

đ

i

s
o
n
g

s
o
n
g

v
à

b

n
g

n
h
a
u
C
á
c

g
ó
c

đ

i

b

n
g

n
h
a
u
2

đ
ư

n
g

c
h
é
o

c

t

n
h
a
u

t

i

t
r
u
n
g

đ
i

m

m

i

đ
ư

n
g
Hoàng Mạnh Linh
hmlinh181989@yahoo.com

Generate time = 0.045202970504761 s. Memory usage = 1.93 MB