báo các thực hành vật lí 10

THPT Phúc Thọ- Hà Nội Tổ Lý - TD- QP
BÁO CÁO THỰC HÀNH
BÀI 10.1: KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG RƠI TỰ DO.
XÁC ĐỊNH GIA TỐC RƠI TỰ DO
Họ và tên :…………………………………………, ngày :…………………..
1. Trả lời câu hỏi : Sự rơi tự do là gì? Nêu đặc điểm của sự rơi tự do và công thức tính gia tốc rơi tự
do ........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. Kết quả thực hành:
Bảng 1: đo thời gian ứng với các khoảng cách s khác nhau. Vị trí ban đầu : s
0
=………….(mm)
Lần đo
s(m)
Thời gian rơi
1 2 3 4 5

3. Vẽ đồ thị :
Từ các kết quả của bảng 1, hãy tiến hành vẽ đồ thị của s = s(t
2
) và v = v(t)
{ có thể lấy thêm một vài số liệu nửa để kết quả chính xác hơn }
THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa - KT
4. Nhận xét – kết luận :
a. Đồ thị của s = s(t
2
) có dạng gì? Và em có kết luận như thế nào về chuyển động rơi tự do ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
b. Đồ thì v = v(t) có dạng gì? Em có kết luận gì cho trường hợp này ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
c. Hãy tính các giá trị Δg, g và g và viết kết quả của phép đo gia tốc rơi tự do
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5. Câu hỏi :
Câu 1: Khi tính g theo cách nêu trên, ta đã chú ý đến loại sai số nào? Vì sao ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Câu 2 : Hãy đề xuất một phương án thí nghiệm khác, với các dụng cụ như trên .
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 2 -
THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa - KT
BÁO CÁO THỰC HÀNH
BÀI 10.2 : ĐO HỆ SỐ MA SÁT TRƯỢT
Họ và tên :…………………………………………, ngày :…………………..
1. Trả lời câu hỏi : Lực ma sát xuất hiện khi nào ? Các loại lực ma sát, công thức tính lực ma
sát, hệ số ma sát trượt? Trình bày ngắn gọn phương pháp các định hệ số ma sát trượt bằng mặt
phẳng nghiêng ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. Kết quả thực hành : Hoàn thành bảng sau đây
α
0
= …………. α =………±……….
s
0
= …………. s =………±……….
n t a μ
t
Δμ
t
1
2
3
4
5
6
7
Giá trị trung bình
3. Viết lại kết quả của phép đo : ...................................................................................................
- 3 -
THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa - KT
BÁO CÁO THỰC HÀNH
BÀI 10.3 : ĐO HỆ SỐ CĂNG BỀ MẶT
CỦA CHẤT LỎNG
Họ và tên :…………………………………………, ngày :…………………..
1. Trả lời câu hỏi :
a. Nêu ví dụ về hiện tượng dính ướt và không dính ướt của chất lỏng ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
b. Lực căng bề mặt là gì ? Nêu phương pháp dùng lực kế đo lực căng bề mặt và xác định hệ số căng
bề mặt. Viết công thức thực nghiệm xác định hệ số căng bề mặt theo phương pháp này.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. Kết quả thực hành : Hoàn thành hai bảng sau đây
BẢNG 10.3.1
Độ chia nhỏ nhất của lực kế :…………(N)
Lần đo P (N) F (N) F
C
= F – P (N)
∆ F
C
(N)
1
2
3
4
5
Giá trị trung bình
- 4 -
THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa - KT
BẢNG 10.3.2
Độ chia nhỏ nhất của thước kẹp :………(mm)
Lần đo D (mm)
∆D (mm)
d (mm)
∆ d (mm)
1
2
3
4
5
Giá trị trung bình
a. Tính giá trị trung bình của hệ số căng mặt ngoài :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
b. Tính sai số tỉ đối của phép đo:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
c. Tính sai số tuyệt đối của phép đo :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
d. Viết kết quả của phép đo :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 5 -
THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa - KT
BÁO CÁO THỰC HÀNH
BÀI 10.4 : TỔNG HỢP HAI LỰC
Họ và tên :…………………………………………, ngày :…………………..
1. Mục đích thí nghiệm :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. Cơ sở lý thuyết:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. Kết quả thí nghiệm :
BẢNG 10.4.1: Tổng hợp hai lực đồng quy
Thí
nghiệm
F
1
(N)
F
2
(N)
Tỉ lệ xích
Từ hình vẽ Từ thí nghiệm
l mm) R (N) R
1
R
2
R
3
R
R

RRR
∆±=
1 1mm ứng ……..N
2 1mm ứng ……..N
BẢNG 10.4.2: Tổng hợp hai lực song song cùng chiều
Thí
nghiệm
P
1
(N)
P
2
(N)
Từ tính toán Từ thí nghiệm
P (N)
a = OA
(mm)
P (N) a
1
a
2
a
3
a
a

aaa
∆±=
1
2
Kết luận :
- 6 -
THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa - KT
BÁO CÁO THỰC HÀNH
BÀI 11.1 : XÁC ĐỊNH SUẤT ĐIỆN ĐỘNG VÀ ĐIỆN TRỞ TRONG CỦA MỘT
PIN ĐIỆN HÓA
Họ và tên :…………………………………………, ngày :…………………..
I. BẢNG KẾT QUẢ :
Giá trị : R
0
= …………….( Ω); R
A
= …………..( Ω)
x = R (Ω) I ( 10
-3
) A U (V) y = I
-1
( A
-1
)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
II. XÁC ĐỊNH ξ VÀ r THEO HAI PHƯƠNG ÁN :
1. PHƯƠNG ÁN 1 :
a. Vẽ đồ thị U = f(I)
b. Nhận xét và kết luận :
- 7 -
THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa - KT
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
c. Xác định giao điểm của đồ thị với trục tung và trục hoành, từ đó suy ra giá trị của ξ và r:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. PHƯƠNG ÁN 2 :
a. Vẽ đồ thị y = f(x)
b. Nhận xét và kết luận :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
c. Xác định giao điểm của đồ thị với trục tung và trục hoành, từ đó suy ra giá trị của ξ và r:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
BÁO CÁO THỰC HÀNH
BÀI 11.2: VẼ ĐẶC TUYẾN VOLT – AMPERE CỦA ĐÈN DÂY TÓC.
HỌ VÀ TÊN: ……………………………………………………………NGÀY:….……………
- 8 -
THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa - KT
1. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. NGUYÊN TẮC THÍ NGHIỆM:
3. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM:
A. Bóng đèn:
Lần thí
nghiệm
U (V) I (A) R (Ω)
( )R Ω
( )R∆ Ω
1
2
3
4
5
6

U =………………;

I = …………….;

R =………………
B. Điện trở Constantan:
Lần thí
nghiệm
U (V) I (A) R (Ω)
( )R Ω
( )R∆ Ω
1
2
3
4
5
6
C. Vẽ đồ thị ( sử dụng một đồ thị cho bóng đèn và điện trở Constantan)
- 9 -
THPT Nguyễn Quang Diêu Tổ Lý – Hóa - KT
D. Nhận xét:
- Các đồ thị trên có phù hợp với định luật Ohm cho đoạn mạch không?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- Vì sao điện trở của bóng đèn lại thay đổi theo hiệu điện thế U ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 10 -

Generate time = 0.18057489395142 s. Memory usage = 1.95 MB