Đề cương ôn tâp môn Địa lí lớp 12, học kì I

TRƯỜNG THPH TRẦN VĂN THỜI
TỔ SINH HỌC-ĐỊA LÍ
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I. MÔN ĐỊA LÍ
LỚP 12. NĂM HỌC 2010-2011
Bài 6 -7 : Đặc điểm chung của địa hình nước ta. Các khu vực địa hình. Thế mạnh và
hạn chế của các khu vực đồi núi và đồng bằng đối với phát triển kinh tế.
Bài 8: Ảnh hưởng của biển Đông đến thiên nhiên Việt Nam.
Bài 9-10: Các yếu tố của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa: Khí hậu,sông ngòi, đất,
sinh vật. Ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt động sản xuất và
đời sống.
Bài 11-12: Thiên nhiên nước ta có sự phân hóa đa dạng: Theo độ cao, theo Bắc-Nam,
theo Đông –Tây .Những thuận lợi và khó khăn trong việc sử dụng tự nhiên của mỗi
miền địa lí.
TRƯỜNG THPH TRẦN VĂN THỜI
TỔ SINH HỌC-ĐỊA LÍ
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I. MÔN ĐỊA LÍ 12.
NĂM HỌC 2010-2011
Bài 6-7 : Đặc điểm chung của địa hình nước ta. Các khu vực địa hình. Thế mạnh và
hạn chế của các khu vực đồi núi và đồng bằng đối với phát triển kinh tế.
Bài 8: Ảnh hưởng của biển Đông đến thiên nhiên Việt Nam.
Bài 9-10: Các yếu tố của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa: Khí hậu,sông ngòi, đất,
sinh vật. Ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt động sản xuất và
đời sống.
Bài 11-12: Thiên nhiên nước ta có sự phân hóa đa dạng: Theo độ cao, theo Bắc-Nam,
theo Đông –Tây.Những thuận lợi và khó khăn trong việc sử dụng tự nhiên của mỗi
miền địa lí.

Generate time = 0.05226993560791 s. Memory usage = 1.93 MB