Câu hỏi ôn tập phần Di Truyền va Biến Dị

CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
Câu 1: Nêu nội dung và ý nghĩa của quy luật phân li ?
Câu 2: Thế nào là lai phân tích ? Nêu ý nghĩa của phép lai phân tích ? Thực
hiên phép lai phân tích nhằm mục đích gì ?
Câu 3: Nêu nội dung và ý nghĩa của quy luật PLĐL ?
Câu 4: Nêu BDTH là gì ? Vì sao ở những loài giao phối BDTH lại phong
phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính ?
Câu 5: So sánh trội không hoàn toàn với trôi hoàn toàn ?
Câu 6: Nêu những diễn biến cơ bản của NST trong nguyên phân ?
Câu 7: Nêu những diễn biến cơ bản của NST trong giảm phân ?
Câu 8: So sánh nguyên phân và giảm phân ?
Câu 9; Nêu những điểm khác nhau giữa NST thường và NST giới tính ?
Câu 10: Cơ chế xác định giới tính ở người được thể hiện như thế nào ? Giải
thích tại sao tỉ lệ sinh con trai và con gái xấp xỉ 1 : 1 ? Việc sinh con trai hay
con gái có phải do người mẹ quyết định không ? Tại sao ?
Câu 11: Thế nào là hiện tượng di truyền lien kết gen ? Hiện tượng di truyền
liên kết đã bổ sung cho quy luật PLĐL của Men Đen ở những điểm nào ?
Hãy nêu điều kiện xảy ra di truyền liên kết gen ?
Câu 12: Kết quả phép lai phân tích trong trường hợp liên kết gen khác với
PLĐL của Men Đen như thế nào khi lai hai cặp tính trạng ?
Câu 13: Nêu sự khác nhau về cấu trúc và chức năng của ADN, ARN và
Prôtêin ?
Câu 14: ADN và ARN tổng hợp dựa trên những nguyên tắc nào ?
Câu 15: Nêu MQH giữa Gen - ARN - Prôtêin ?
Câu 16: Thế nào là đột biến gen ? Đột biến gen có những dạng nào ? Nêu
nguyên nhân và hậu quả của đột biến gen ?
Câu 17: Thế nào là đột biến cấu trúc NST ? Nêu các dạng đột biến cấu trúc
NST ? Vì sao đột biến cấu trúc NST thường có hại ?
Câu 18: Nêu nguyên nhân và cơ chế phát sinh thể 2n + 1 (XXX) và thể 2n-1
(OX) ở người ?
Câu 19: Thế nào là hiện tượng đa bội hoá và thể đa bội ? Nêu đặc điểm của
thể đa bội ?
Câu 20: So sánh giữa thường biến và đột biến ?
Câu 21: Mức phản ứng là gì ? Người ta vân dụng sự hiểu biêt về mức phản
ứng đẻ nâng cao năng suất cây trồng và vật nuôi như thế nào?
Câu 22: Phân biệt trẻ đồng sinh cùng trứng và trẻ đồng sinh khác trứng ?Nêu
ý nghĩa của việc nghiên cứu tre đồng sinh ?
Câu 23: Nêu nguyên nhân và cơ chế phát sinh bệnh Đao và bệnh Tớc nơ ?
Câu 24: Tại sao phụ nữ không nên sinh con ở độ tuổi ngoài 35 ? Tại sao phải
đấu tranh chống ô nhiễm môi trường ?
Câu 25: Những người có quan hệ huyết thống trong vòng 4 đời không được
phép kết hôn là dưa trên cơ sở khoa học nào ?
Câu 26: Công nghệ tế bào là gì ? Nêu những ứng dụng của công nghệ tế
bào?
Câu 27: Thế nào là kỹ thuật gen ? Nêu các khâu cơ bản trong kỹ thuật gen ?
Và nêu những ứng dụng của kỹ thuật gen ?
Câu 28: Công nghệ sinh học là gì ? Nêu vai trò của công nghệ sinh học ?
Câu 29: Thế nào là hiện tượng thoái hoá ? Nêu nguyên nhân của hiện tượng
thoái hoá giống ? Tự thụ phấn bắt buộc và giao phôi cân huyết có vai trò gì
trong chọn giống ?
Câu 30: Ưu thế lai là gì ? Nêu nguyên nhân di truyền của hiện tượng ưu thế
lai ? Tại sao ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở đời F1 sau đó giảm dần qua các
thế hệ ? Tại sao không dung con lai F1 đẻ làm giống mà chỉ dung làm sản
phẩm ?

Generate time = 0.061105966567993 s. Memory usage = 1.93 MB