Kết quả. bài thực hành XÁC ĐỊNH HỆ SỐ MA SÁT TRƯỢT- VẬT LÝ 10

Bài thực hành:
BÁO CÁO THỰC HÀNH
điểm XÁC ĐỊNH HỆ SỐ MA SÁT
Họ và tên: ……………………………………lớp:…………
1. Trả lời câu hỏi:
- Lực ma sát xuất hiện ở mặt tiếp xúc của vật đang trượt trên một bề mặt.
- Các loại lực ma sát: ma sát trượt, ma sát lăn, ma sát nghỉ.
- Công thức tính hệ số ma sát trượt:
mst
t
F
N
µ
=
(trượt ngang)

a
tan
. os
t
g c
µ α
α
= −
(trượt ngiêng)
- Phương pháp xác định hệ số ma sát trượt:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………
- Mục đính.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. Kết quả thực hành.
a) Bảng 16.1. xác định hệ số ma sát trượt.
α
0
= ……...; α = ………..
±
…....
ѕ
0
= .............; s = ………..
±
……
n t
2
2s
a
t
=
a
tan
. os
t
g c
µ α
α
= −
t
µ

1
2
3
4
5
Giá trị trung bình
b) Kết quả xác định hệ số ma sát trượt :
t
µ
=
........... ............
t t
µ µ
+ ∆ = ±

Generate time = 0.091096162796021 s. Memory usage = 1.93 MB