Mau bien ban HTCTTH

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập Tự do Hạnh phúc
biên bản bàn giao tuyển sinh lớp 6
năm học: 2006 2007
-----------------------------------------
Hôm nay, ngày 3 tháng 6 năm 2006, tại văn phòng trờng tiểu học Th-
ợng sơn
Chúng tôi gồm:
1, Bà: Nguyễn Thị Chung Lý - Hiệu trởng trờng Tiểu học
2, Bà: Nguyễn Thị Lan - Phó hiệu trởng trờng tiểu học
3, Ông Thái Văn Hải - Hiệu trởng trờng THCS
4, Bà: Nguyễn Thị Quý - Phó hiệu trởng trờng THCS
Đã tiến hành làm công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2006 2007.
Nội dung:
Trờng tiểu học Thợng Sơn đã bàn giao 141 em học sinh đã hoàn thành ch-
ơng trình tiểu học năm học 2005 2006 cho trờng THCS Thợng Sơn.
- Hồ sơ kèm theo bao gồm:
1, Danh sách 141 em học sinh đã hoàn thành chơng trình tiểu học.
2, 141 cuốn học bạ tiểu học có kèm theo đủ giấy khai sinh của mỗi em.
- Lệ phí tuyển sinh: 1 500 đồng/em
Tổng: 141 em x 1 500 đ = 211 500 đồng.
Biên bản này lập xong vào hồi 10 giờ cùng ngày và đợc lập thành 2 bản,
trờng tiểu học giữ 1 bản, trờng THCS giữ 1 bản.
Thợng Sơn, ngày 3 tháng 6 năm 2006
Trờng THCS trờng Tiểu học
Hiệu trởng hiệu trởng
Thái Văn Hải Nguyễn Thị Chung Lý
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập Tự do Hạnh phúc
biên bản bàn giao tuyển sinh lớp 1
năm học: 2007 2008
-----------------------------------------
Hôm nay, ngày 3 tháng 6 năm 2007, tại văn phòng trờng Mầm non
Thợng sơn
Chúng tôi gồm:
1, Bà: Nguyễn Thị Lan - Phó hiệu trởng trờng tiểu học
2, Bà: Nguyễn Thị Hồng - Hiệu trởng trờng Mầm non
Đã tiến hành làm công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2007 2008.
Nội dung:
Trờng Mầm non Thợng Sơn đã bàn giao 148 em học sinh ( trong đó có:
146 em sinh năm 2001; 2 em sinh năm 2000) đã hoàn thành chơng trình Mầm
non năm học 2006 2007 cho trờng TH Thợng Sơn.
- Hồ sơ kèm theo bao gồm:
1, Danh sách 148 em học sinh đã hoàn thành chơng trình Mầm non
2, 148 giấy khai sinh của các em.
Biên bản này lập xong vào hồi 10 giờ cùng ngày và đợc lập thành 2 bản,
trờng tiểu học giữ 1 bản, trờng MN giữ 1 bản.
Thợng Sơn, ngày 3 tháng 6 năm 2006
Trờng TH trờng Mầm non
P Hiệu trởng hiệu trởng
Nguyễn Thị lan Nguyễn Thị Hồng
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập Tự do Hạnh phúc
biên bản bàn giao tuyển sinh lớp 6
năm học: 2007 2008
-----------------------------------------
Hôm nay, ngày 3 tháng 7 năm 2007, tại văn phòng trờng tiểu học Th-
ợng sơn
Chúng tôi gồm:
1, Bà: Nguyễn Thị Chung Lý - Hiệu trởng trờng Tiểu học
2, Bà: Nguyễn Thị Lan - Phó hiệu trởng trờng tiểu học
3, Ông Thái Văn Hải - Hiệu trởng trờng THCS
4, Bà: Nguyễn Thị Quý - Phó hiệu trởng trờng THCS
Đã tiến hành làm công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2007 2008.
Nội dung:
Trờng tiểu học Thợng Sơn đã bàn giao 118 em học sinh đã hoàn thành ch-
ơng trình tiểu học năm học 2006 2007 cho trờng THCS Thợng Sơn.
Hồ sơ kèm theo bao gồm:
1, 118 đơn đăng ký xét tuyển vào lớp 6 năm học 2007-2008.
2, Danh sách 118 em học sinh đã hoàn thành chơng trình tiểu học.
3, 118 cuốn học bạ Tiểu học có kèm theo đủ giấy khai sinh, giấy chứng nhận
hoàn thành chơng trình Tiểu học của mỗi em.
Biên bản này lập xong vào hồi 10 giờ cùng ngày và đợc lập thành 2 bản,
trờng tiểu học giữ 1 bản, trờng THCS giữ 1 bản.
Thợng Sơn, ngày 3 tháng 7 năm 2007
Trờng THCS trờng Tiểu học
Hiệu trởng hiệu trởng
Thái Văn Hải Nguyễn Thị Chung Lý
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập Tự do Hạnh phúc
biên bản bàn giao tuyển sinh lớp 6
năm học: 2007 2008
-----------------------------------------
Hôm nay, ngày tháng 8 năm 2007, tại văn phòng trờng tiểu học Th-
ợng sơn
Chúng tôi gồm:
1, Bà: Nguyễn Thị Chung Lý - Hiệu trởng trờng Tiểu học
2, Bà: Nguyễn Thị Lan - Phó hiệu trởng trờng tiểu học
3, Ông Thái Văn Hải - Hiệu trởng trờng THCS
4, Bà: Nguyễn Thị Quý - Phó hiệu trởng trờng THCS
Đã tiến hành làm công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2007 2008 ( lần 2)
Nội dung:
Trờng tiểu học Thợng Sơn đã bàn giao 4 em học sinh đã hoàn thành chơng
trình tiểu học năm học 2006 2007 (đợt 2) cho trờng THCS Thợng Sơn.
Hồ sơ kèm theo bao gồm:
1, 4 đơn đăng ký xét tuyển vào lớp 6 năm học 2007-2008.
2, Danh sách 4 em học sinh đã hoàn thành chơng trình tiểu học. (đợt 2)
3, 4 cuốn học bạ Tiểu học có kèm theo đủ giấy khai sinh, giấy chứng nhận
hoàn thành chơng trình Tiểu học của mỗi em.
Biên bản này lập xong vào hồi 10 giờ cùng ngày và đợc lập thành 2 bản,
trờng tiểu học giữ 1 bản, trờng THCS giữ 1 bản.
Thợng Sơn, ngày tháng 8 năm 2007
Trờng THCS trờng Tiểu học
Hiệu trởng hiệu trởng
Thái Văn Hải Nguyễn Thị Chung Lý
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập Tự do Hạnh phúc
biên bản bàn giao tuyển sinh lớp 1
năm học: 2009 2010
---------******-----------
Hôm nay, ngày 8 tháng 6 năm 2009, tại văn phòng trờng Mầm non
Thợng sơn.
Chúng tôi gồm:
1, Bà: Nguyễn Thị Chung Lý - Hiệu trởng trờng Tiểu học.
2, Bà: Hồ Thị Hồng - Hiệu trởng trờng Mầm non.
Đã tiến hành làm công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2009 2010.
Nội dung:
Trờng Mầm non Thợng Sơn đã bàn giao 131 em học sinh đã hoàn thành
chơng trình Mầm non năm học 2008 2009 cho trờng TH Thợng Sơn.
Hồ sơ kèm theo bao gồm:
1. Danh sách 131 em học sinh đã hoàn thành chơng trình Mầm non
2. 131 giấy khai sinh của các em.
Biên bản này lập xong vào hồi 17 giờ cùng ngày và đợc lập thành 2 bản,
trờng tiểu học giữ 1 bản, trờng MN giữ 1 bản.
Thợng Sơn, ngày 8 tháng 6 năm 2009
Trờng TH trờng Mầm non
Hiệu trởng hiệu trởng
Nguyễn Thị Chung Lý Hồ Thị Hồng
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập Tự do Hạnh phúc

Generate time = 0.63485383987427 s. Memory usage = 1.93 MB