đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp sinh học lớp 7


THCS
Chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ
dù héi gi¶ng m«n sinh häc

Kiểm tra bài cũ
HÃY NÊU CÁC ĐẶC ĐIỂM ĐẶC TRƯNG
CỦA LỚP SÂU BỌ MÀ KHÔNG CÓ Ở CÁC
LỚP KHÁC TRONG NGÀNH CHÂN KHỚP?
1. Sâu bọ có đủ 5 giác quan : xúc giác , khứu giác, vị giác, thính
giác và thị giác.
2. Cơ thể sâu bọ có 3 phần: đầu , ngực và bụng.
3. Phần đầu có 1 đôi râu, phần ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh.

Tiết 30 Bài 29
ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ
CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP

i. ®Æc ®iÓm chung

Quan s¸t c¸c h×nh vÏ sau:


MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC ĐẠI DIỆN NGÀNH CHÂN KHỚP
1. Phần phụ chân khớp phân đốt, các đốt khớp động với nhau
làm phần phụ rất linh hoạt.
2. Cơ quan miệng gồm nhiều phần phụ tham gia để bắt, giữ và
chế biến mồi.
3. Sự phát triển và tăng trưởng gắn liền với sự lột xác, thay vỏ cũ
bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể.
4. Vỏ kitin có chức năng như bộ xương ngoài.
5. Có cấu tạo mắt kép gồm nhiều ô mắt ghép lại.
6. Có tập tính chăn nuôi các động vật khác.
Theo em, các đặc điểm nào được coi là đặc
điểm chung của ngành Chân khớp?
Nội dung
I. Đặc điểm chung
BÀI 29
ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP
I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG.
- Phần phụ chân khớp
phân đốt, các đốt khớp
động với nhau làm
phần phụ rất linh hoạt.
- Vỏ kitin có chức
năng như bộ xương
ngoài
- Sự phát triển và tăng
trưởng gắn liền với sự
lột xác, thay vỏ cũ bằng
vỏ mới thích hợp với cơ
thể.

Nội dung
I. Đặc điểm chung
BÀI 29
ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP
- Phần phụ chân khớp
phân đốt, các đốt khớp
động với nhau làm
phần phụ rất linh hoạt.
- Vỏ kitin có chức
năng như bộ xương
ngoài
II. SỰ ĐA DẠNG Ở CHÂN KHỚP
I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG.
1. Đa dạng về cấu tạo và môi trường sống:
II. Sự đa dạng ở
Chân khớp
1. Đa dạng về cấu tạo và
môi trường sống:
HÃY THẢO LUẬN VÀ HOÀN
THÀNH BẢNG 1 SAU BẰNG CÁCH
ĐÁNH DẤU VÀO CHç TRỐNG.
- Sự phát triển và tăng
trưởng gắn liền với sự lột
xác, thay vỏ cũ bằng vỏ
mới thích hợp với cơ thể.

Generate time = 0.068695783615112 s. Memory usage = 1.93 MB