giay gioi thieu chuyen truong

UBND HUYỆN NINH HOÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG G D & ĐT NINH HOÀ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG PTCS NINH VÂN ==============
Số:……………….

Ninh Vân , ngày tháng năm 2007
GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG
BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG PTCS XÃ NINH VÂN
Kính gởi :………………………………………………………………………………………………………………
Trân trọng giới thiệu em : VÕ NGUYỄN KỲ DUYÊN
Sinh ngày : 05 tháng 02 năm 1996
Sinh quán : NINH VÂN – NINH HOÀ – KHÁNH HOÀ
Là học sinh lớp : 5 B Trường : PTCS NINH VÂN
Đã học hết chương trình lớp 5 - Năm học :2006 - 2007
Đến tại :………………………………………………………………………………………………………………..
Để tiếp tục nhập học lớp 6
Lý do : ………………………………………………………………………………………………………………..…
Kính mong Ban Giám Hiệu trường :……………………………………………………………….…
quan tâm tạo mọi điều kiện giúp đỡ em :VÕ NGUYỄN KỲ DUYÊN tiếp tục học .
HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN VĂN NGHIỆP

Generate time = 0.077906847000122 s. Memory usage = 1.92 MB