BÀI 52 THỰC HÀNH XEM BĂNG HÌNH VỀ ĐỜI SỐNG VÀ TẬP TÍNH CỦA THÚ

Sinh HäC LíP 7
Tiết 53 – bài 52
THỰC HÀNH XEM BĂNG HÌNH
VỀ ĐỜI SỐNG VÀ TẬP TÍNH CỦA THÚ
GV:VÕ PHƯƠNG THẢO
Trường TH & THCS VĨNH THUẬN VĨNH HƯNG
LONG AN
Lớp Thú hiện nay có khoảng 4600
loài, được chia thành 26 bộ. Chúng
phân bố ở khắp mọi nơi trên trái
đất, chúng có đời sống, tập tính
phong phú và đa dạng.
1. Tập tính động vật là gì?
- Tập tính động vật là chuỗi những phản ứng trả lời lại các
kích thích của môi trường (bên trong - bên ngoài).
2. ý nghĩa: giúp ĐV thích nghi, tồn tại và phát triển.
I. Lí THUYT
TP TNH BM SINH
L loi tp tớnh sinh ra ó cú ,
c di truyn t b m v
c trng cho loi.
TP TNH HC C
L loi tp tớnh c hỡnh
thnh trong quỏ trỡnh sng
ca cỏ th, thụng qua hc tp
v rỳt kinh nghim
Tập tính hỗn hợp
Là tập tính sinh ra đã có nhưng sẽ được tiếp tục
phát triển và hoàn thiện trong đời sống cá thể
TËp tÝnh bÈm sinh
TËp tÝnh häc ®­îc (Thø sinh)
Cơ quan
thụ cảm
* cơ sở thần kinh của tập tính
Kích thích
bên ngoài
Kích thích
bên trong
Hệ thần
kinh
TK cảm giác
Cơ quan
thực hiện
TK vận động
- Cơ chế hình thành, điều khiển tập tính ở động vật chính là cơ chế
hoạt động của hệ thần kinh.
- Gồm cơ quan tiếp nhận cảm giác (trong, ngoài) cơ quan vận động
và cơ quan điều khiển.
- Mỗi hoạt động bất kỳ của cơ thể đều là một phần của tập tính
động vật
nhng ng vt
cng tin húa tp
tớnh hc c cng
nhiu v phc tp
Cơ sở thần kinh (sinh học) của tập tính động vật:
II. Thùc hµnh xem b¨ng h×nh tËp tÝnh cña thó
TIẾT 53 - BÀI 52: THỰC HÀNH: XEM BĂNG HÌNH VỀ
ĐỜI SỐNG VÀ TẬP TÍNH CỦA THÚ
Các em hãy quan sát một số hình ảnh và tiến hành
thảo luận những nội dung sau:
-
Hãy trình bày tóm tắt những nội dung chính của
băng hình.
-
Thú sống ở những môi trường nào?
-
Hãy nêu các cách thức kiếm ăn và tập tính sinh
sản ở thú
Quan sát và thảo luận nhóm hoàn thành nội dung bảng sau
Tên động
vật quan
sát được
(1)
Môi
trường
sống
(2)
Cách di
chuyển
(3)
Kiếm ăn Sinh sản
(6)
Đặc điểm
khác
(7)
Thức ăn
(4)
Bắt mồi
(5)
1
2
3
4
........
1. MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ DI CHUYỂN CỦA THÚ
C¸c em quan s¸t c¸c h×nh ¶nh sau – Th¶o luËn nhãm – ho n à
th nh phiÕu häc tËp (Cét 1,2,3)à
- Kể tên môi trường sống và cách di chuyển của thú?
- Quan s¸t m« t¶ c¸c tËp tÝnh thÝch nghi víi m«i tr­êng sèng v à
cách di chuyển của thú?
Thú bay lượn : Đặc trưng là loài dơi, ban ngày nấp trong
hang, hay chỗ tối, ban đêm bay đi săn mồi.
Thú bay lượn : Đặc trưng là loài dơi, ban ngày nấp trong
hang, hay chỗ tối, ban đêm bay đi săn mồi.
Thó bay l­în:
-
Ho¹t ®éng ban ngµy (Sãc bay)
- Di chuyÓn: L­în
Sãc bay c«n ®¶o
Sãc bay
D¬i ¨n hoa qu¶
H i ả
c uẩ
Cá nhà táng
Bò biển
Cá heo ( Đenphin)
Thó ë n­íc:
- ChØ sèng trong m«i tr­êng n­íc: C¸ voi, c¸ §enphin(c¸ heo) Bò biển, Hải
cẩu,
- Di chuyÓn b»ng c¸ch: B¬i trong n­íc
Cá voi hồng
Cá voi trắng
Cá voi lông gụCá voi lông gụ
Thú ở nước:
- Sống ở nước nhiều hơn cạn:
Thú mỏ vịt, rái cá, hải li, bũ nc,
hà mã (trâu nước)
- Di chuyển: Bơi trong nước (nửa
nước)
Bũ nc ( Cỏ cỳi)
Thó ë n­íc: Hµ M·
Thá di chuyÓn b»ng
c¸ch nh¶y ®ång thêi
b»ng c¶ hai ch©n sau.
- Di chuyển: đi bằng
hai chân thích nghi
với đời sống ở cây,
có tứ chi thích nghi
với sự cầm nắm, leo
trÌo

Di chuyÓn trªn c¹n cña Kanguru b»ng c¸ch nh¶y cãc
Thú sống ở
rừng núi, ở
đồng bằng,
trên hoang
mạc, trên
đồng cỏ và
ngay trong
thành phố….
Mét sè ®¹i diÖn thuéc bé guèc ch½n.
Thú sống trong đất
Chuột đồng
Chuột chũi
Nhím
Những loài thú này có răng cửa to khoẻ, móng vuốt chân trước
rất khỏe để đào hang ( chu t ch i, th hoang)ộ ũ ỏ

Generate time = 0.10654616355896 s. Memory usage = 1.93 MB