Tập đọc: Ông Trạng thả diều


MÔN: Tập đọc

Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010
Tập đọc
Kiểm tra bài cũ:
Đọc bài: Chiều trên quê hương
Buổi chiều trên quê hương có gì đẹp?


Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010
Tập đọc

Theo Trịnh Đường
Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010
Tập đọc
Ông Trạng thả diều

Đoạn 1: Từ đầu đến ... biết làm lấy diều để chơi.
Đoạn 2: Lên sáu tuổi, ...vẫn cò thì giờ chơi diều.
Đoạn 3: Sau vì nhà nghèo quá... vượt xa các học trò của thầy.
Đoạn 4: Phần còn lại.
ông Trạng thả diều
Th t ngy 10 thỏng 11 nm 2010
Tp c
Theo Trnh ng
ễng Trng th diu

Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010
Tập đọc

Luyện đọc
Tìm hiểu bài
lưng trâu,
nền cát
nước Nam ta
Đã học thì cũng phải đèn sách
như ai nhưng sách của chú là
lưng trâu, nền cát, bút là ngón
tay hay mảnh gạch vỡ; còn đèn
là vỏ trứng thả đom đóm vào
trong.
Theo Trịnh Đường
Ông Trạng thả diều

Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010
Tập đọc

Luyện đọc
Tìm hiểu bài
lưng trâu,
nền cát
nước Nam ta
Đã học thì cũng phải đèn sách
như ai nhưng sách của chú là
lưng trâu, nền cát, bút là ngón
tay hay mảnh gạch vỡ; còn đèn
là vỏ trứng thả đom đóm vào
trong.
kinh ngạc
trí nhớ lạ thường
1. Nguyễn Hiền rất thông minh
nghe giảng nhờ, mượn vở về
học, nhờ thầy chấm hộ
Theo Trịnh Đường
Ông Trạng thả diều

Generate time = 0.068104028701782 s. Memory usage = 1.93 MB