Thành lập Hội đồng trường

PHềNG GD&T KRễNG ANA
TRNG TH INH TIấN HONG

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
c lp - T do - Hnh phỳc
S: 03/TTr-TH Buụn Trp, ngy 15 thỏng 10 nm 2010
T TRèNH
V/v thnh lp Hi ng trng Tiu hc inh Tiờn Hong
nhiệm kì 2010-2015
Kớnh gi: U ban nhõn dõn huyn Krụng Ana
Phũng Giỏo dc v o to Krụng Ana
- Cn c Quyt nh s 51/2007/Q BGDT ngy 31 thỏng 8 nm 2007 ca
B Giỏo dc v o to v vic ban hnh iu l trng Tiu hc;
- Thc hin hng dn ca Phũng Giỏo dc v o to Krụng Ana v vic
thnh lp Hi ng trng;
- Cn c ngh quyt phiờn hp c quan ngy 01 thỏng 10 nm 2010,
Trng Tiu hc inh Tiờn Hong lp t trỡnh ny, ngh Phũng Giỏo dc v
o to Krụng Ana, trỡnh U ban nhõn dõn huyn Krụng Ana ra quyt nh thnh lp
Hi ng trng nhim k 2010-2015 (cú danh sỏch kốm theo).
Sau khi có quyết định thành lập Hội đồng trờng, trờng Tiểu học inh Tiờn
Hong sẽ tiến hành xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động theo nhim v v quyn hn
ó c quy nh ti iu 20, iu lệ trờng tiểu học.
Ni nhn: - Phũng GD&T; HIU TRNG
- UBND Huyn Krụng Ana;
- Lu vn th.
Trn Th Sn
PHÒNG GD&ĐT KRÔNG ANA
TRƯỜNG TH ĐINH TIÊN HOÀNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KÌ 2010-2015
(Kèm theo tờ trình số 03/ TTr-ĐTH, ngày 15 tháng 10 năm 2010)
HIỆU TRƯỞNG
Trần Thị Sơn
STT Họ và tên Chức danh, chức vụ
trong cơ quan, đơn vị
Chức vụ trong Hội
đồng trường
1 Hồ Thị Mỹ Hạnh Phó hiệu trưởng Chủ tịch
2 Trương Thị Thanh Tâm Tổ trưởng tổ 5 Thư ký
3 Trần Thị Sơn Hiệu trưởng Thành viên
4 Vũ Thị Oanh Chủ tịch công đoàn Thành viên
5 Nguyễn Thị Hường Cấp uỷ chi bộ Thành viên
6 Nguyễn Thị Thanh Linh Bí thư chi đoàn Thành viên
7 Phạm Văn Định Tổng phụ trách Đội TN Thành viên
8 Trương Thị Lý Tổ trưởng tổ 1 Thành viên
9 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Tổ trưởng tổ 2,3 Thành viên
10 Hoàng Thị Huệ Đại diện tổ văn phòng Thành viên

Generate time = 0.23473906517029 s. Memory usage = 1.93 MB