Sử 8 HKII

Trờng THCS Thng Nht Giỏo ỏn Lch s
lp 8 -L ờ Xu uõn Nam- THCS Thng Nht
Tiết 36
Bài 24
CUộC KHáNG CHIếN Từ 1858 ĐếN 1873
I. THựC DÂN PHáP XÂM LƯợC VIệT NAM

I.MụC TIÊU BàI HọC
1.Kiến thức: HS cần nắm
- Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lợc Việt nam
- Quá trình thực dân Pháp xâm lợc VN (Chiến sự ở Đà Nẵng và Gia Định)
- Phong trào kháng chiến của nhân dân ta trong những năm đầu thực dân Pháp xâm
lợc nớc ta,Triều đình nhu nhợc,chống trả yếu ớt,nhng nhân dân quyết tâm kháng chiến.
2.T tởng
- Bản chất tham lam,tàn bạo,xâm lợc của bọn thực dân.Tinh thần đấu tranh kiên c-
ờng bất khất của nhân dân ta trong những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp.ý chí
thống nhất đất nớc.
3. Kỹ năng
- Rèn luyện Hs kỹ năng bản đồ,quan sát tranh ảnh lịch sử để rút ra những nhận xét
minh hoạ cho những kiến thức cơ bản của bài học.
II. Đồ DùNG DạY HọC
- Bản đồ Đông nam á trớc cuộc xâm lăng của T Bản phơng Tây.Bản đồ chiến sự ở
Đà Nẵng và Gia Định.Tranh ảnh và cuộc tấn công của thực dân Pháp ở Đà Nẵng và phong
trào kháng chiến của nhân dân
III. NộI DUNG BàI MớI
1.ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
- Em hãy nêu những sự kiện chính của lịch sử thế giới hiện đại
- Tại sao nói: CM T10 Nga thành công đã tác động to lớn đến tình hình thế giới?
Trờng THCS Thng Nht Giỏo ỏn Lch s
lp 8 -L ờ Xu uõn Nam- THCS Thng Nht
3.Bài mới: Giới thiệu bài mới đầu mục bài sgk

HOạT ĐộNG DạY Và HọC GHI BảNG
GV: Dùng bản đồ ĐNA trớc khi Pháp xâm lợc để
minh hoạ cho học sinh thấy trớc khi TDP xâm l-
ợcViệt Nam
Cho HS đọc sgk mục 1
- GV: Dùng bản đồ VN để giới thiệu địa danh Đà
Nẵng
? Tại sao thực dân Pháp xâm lợc Việt Nam?
TL: dựa vào SGK
? Tại sao thực dân pháp lấy địa điểm là điểm
khởi đầu ?
GV: dùng bản đồ minh hoạ và giải thích
? Tình hình chiến sự ở Đà Nẵng những năm
1858-1859?
TL: dựa vào SGK
? Bớc đầu quân pháp đã bị thất bại nh thế nào.
TL: kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh thất bại,
dẫm chân tại chỗ gặp nhiều khó khăn.
Cho HS đọc mục 2 SGK.
- Pháp kéo vào Gia Định vì: Nam kì là kho lúa gạo
1. Chiến sự ở Đà Nẵng năm 1858-
1859.
a. Nguyên nhân thực dân pháp xâm
lợc Việt Nam
+ Nguyên nhân sâu xa: Các nớc ph-
ơng Tây đẩy mạnh xâm lợc các nớc
Phơng Đông,Việt nam nằm trong
hoàn cảnh chung đó.
+ Nguyên nhân trực tiếp
- Thực dân Pháp lấy cớ bảo vệ đạo
Gia Tô đã đem quân xâm lợc VN.
- Triều Nguyễn bạc nhợc,yếu hèn,với
chính sách thủ cựu
b. Chiến sự ở Đà Nẵng 1858-1859
- Sáng 1-9-1858 TDP bắt đầu nổ
súng xâm lợc nớc ta
- Dới sự lãnh đạo của Nguyễn Tri Ph-
ơng chúng ta đã thu đợc thắng lợi b-
ớc đầu.
- Sau 5 tháng xâm lợc thực dân Pháp
chỉ chiếm đợc bán đảo Sơn Trà (2-9-
1858)
2.Chiến sự ở Gia Định năm 1959
- Tháng 2-1859 Pháp kéo quân từ Đà
Trờng THCS Thng Nht Giỏo ỏn Lch s
lp 8 -L ờ Xu uõn Nam- THCS Thng Nht
của triều đình,nếu cắt đứt sự viện trợ lơng thực của
Nam Kỳ Huế sẽ khó khăn ,lấy song Nam kì chúng
sẽ đánh sang Cam Pu Chia,Pháp phải hành động
ngay vì Anh ngấp nghé đánh Sài Gòn
? Chiến sự ở Gia Định nh thế nào?
TL: Dựa vào SGK
? Trong lúc quan quân nhà Nguyễn bỏ thành
mà chạy,nhân dân ta kháng chiến ntn?
TL: Dựa sgk
? Sau khi mất thành Gia Định,Triều đình Huế
chống Pháp ntn
TL: Triều đình chỉ thủ hiểm ở Đại đồn Chí Hoà
? TDP tấn công đại đồn Chí Hoà nh thế nào.
GV: hớng dẫn học sinh xem hình 84.Quân Pháp
tấn công Đại đồn.
? Tại sao Triều đình Huế ký điều ớc Nhâm
Tuất?
TL: Nhân nhợng cho Pháp để giữ lấy quyền lợi
giai cấp và dòng họ.
? Em cho biết nội dung của điều ớc Nhâm Tuất
5-6-1862
TL: dựa vào phần chữ nhỏ sgk
? Điều ớc 1862,vi phạm chủ quyền nớc ta ntn.
TL: Đây là hiệp ớc đầu tiên nhà Nguyễn kí với
Pháp, nhợng 3 tỉnh Đông Nam kỳ và Côn đảo cho
Pháp.
Nẵng vào Gia Định
- 17-2-1859 Chúng tấn công Gia
Định.Quân triều đình chống trả yếu
ớt rồi tan rã.
- Nhân dân đã tự động đứng lên
kháng Pháp làm cho chúng rất khó
khăn
- Triều đình chỉ thủ hiểm ở Đại đồn
Chí Hoà
- Rạng sáng 24-2-1861,Pháp tấn
công Đại đồn Chí Hoà,sau hai ngày
Đại đồn thất thủ.Sau đó,Pháp đánh
chiếm rộng ra các tỉnh Nam kỳ: Định
Tờng,Biên Hoà và Vĩnh long
- Ngày 5-6-1862,Triều đình Huế ký
với Pháp hiệp ớc Nhâm Tuất
* Nội Dung: (cho hs gạch chân
sgk)
4. Củng cố
- Nguyên nhân Pháp xâm lợc Việt nam
- Nội dung hiệp ớc Nhâm Tuất 5-6-1862
Trờng THCS Thng Nht Giỏo ỏn Lch s
lp 8 -L ờ Xu uõn Nam- THCS Thng Nht
5.Dặn dò
Học bài làm bài tập,soạn bài mới phần II dựa vào câu hỏi từng mục bài
Tiết: 37
Bài 24:
CUộC KHáNG CHIếN Từ 1858 ĐếN 1873
(Tiếp)
II. CUộC KHáNG CHIếN CHốNG PHáP Từ NĂM 1858-1873
I. MụC TIÊU BàI HọC
1. Kiến thức: HS cần nắm
Trờng THCS Thng Nht Giỏo ỏn Lch s
lp 8 -L ờ Xu uõn Nam- THCS Thng Nht
- TDP nổ súng xâm lợc, Triều đình bạc nhợc chống trả yếu ớt và đã ký điều ớc cắt 3
tỉnh Đông Nam Kỳ cho Pháp.
- Nhân dân ta đứng lên chống Pháp ngay từ đầu chúng xâm lợc Đà Nẵng,3 tỉnh
Miền Đông,3 tỉnh Miền Tây quần chúng nhân dân là thế lực hiệu quả nhất ngăn chặn sự
xâm lợc của TDP.
2. T tởng
- Học sinh cần thấy rõ và trân trọng sự chủ động,sáng tạo quyết tâm đứng lên kháng
chiến chống xâm lợc của nhân dân ta.
- Giáo dục cho các em kính yêu các lãnh tụ nghĩa quân,họ đã quyết phấn đấu hy
sinh cho độc lập dân tộc.
3. Kỹ năng
- Hớng dẫn các em kỹ năng sử dụng bản đồ,nhận xét và phân tích những tranh ảnh
phục vụ cho bài giảng.
II.Đồ DùNG DạY HọC
- Bản đồ Việt Nam.Lợc đồ những cuộc khởi nghĩa am kỳ
III.NộI DUNG BàI MớI
1. ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
- Em hãy nêu tóm lợc qua trình thực dân pháp xâm lợc VN 1858-1862
- Em hày trình bày nội dung cơ bản của hiệp ớc Nhâm Tuất5-6-1862?
3. Bài mới: Giới thiệu bài mới đầu mục bài sgk

HOạT ĐộNG DạY Và HọC GHI BảNG
Cho HS đọc sgk mục 1.
GV: Dùng bản đồ Việt Nam,cho HS xác định địa
danh nổ ra phong trào kháng chiến của nhân dân
ta ở ĐN và 3 tỉnh Miền Đông nam kỳ
? Em hãy cho biết thái độ của nhân dân ta khi
1.Kháng chíen ở Đà Nẵng và ba tỉnh
miền Tây Nam kì.
a. Tại Đà Nẵng
- Nhiều toán nghĩa binh đã kết hợp
với binh lính triều đình đánh Pháp.
Trờng THCS Thng Nht Giỏo ỏn Lch s
lp 8 -L ờ Xu uõn Nam- THCS Thng Nht
thực dân Pháp xâm lợc Đà Nẵng?
TL: Dựa vào SGK
? Sau khi thất bại ở Đà Nẵng,TDP kéo vào Gia
Định,Phong trào kháng chiến ở Gia Định ra
sao.
TL: Dựa vào SGK
? Em biết gì về cuộc khởi nghĩa Trơng Định
GV: cho học sinh đọc phần chữ nhỏ
? Sau khi khởi nghĩa Trơng Định thất
bại,phong trào kháng chiến ở Nam bộ phát triển
ra sao.
TL: Con trai Trơng Định là Trơng Quyền tiếp tục
khởi nghĩa
GV: Giới thiệu cho HS Hình 85.
Cho Học sinh đọc SGK mục 2
? Em hãy cho biết tình hình nớc ta sau điều ớc
ngày 5-6-1862.
TL: Dựa vào SGK
? Thực dân Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây Nam
kì ntn.
b. Tại Gia Định và 3 tỉnh Miền
Đông Nam Kỳ
- Phong trào kháng chiến còn sôi nổi
hơn
- Điển hình là khởi nghĩa của
Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu
étpêRăng (Hi vọng) 10-12-1861
- Khởi nghĩa Trơng Định từ 2-
1859 20-8-1864
+ Cuộc khởi nghĩa đã làm cho địch
thất điên bát đảo
+ Quần chúng tôn ông là Bình tây
đại nguyên soái
+ 1862 gần nh tổng khởi nghĩa toàn
miền.
2.Kháng chiến lan rộng ra ba tỉnh
Tây Nam Kì.
a. Tình hình nớc ta sau điều ớc
ngày 5-6-1862
- Triều đình tìm mọi cách đàn áp
phong trào cách mạng
- Cử một phái đoàn sang Pháp xin
chuộc lại 3 tỉnh miền Đông Nam kì
nhng không thành.
b.Thực dân Pháp chiếm 3 tỉnh miền
Tây Nam kì
Trờng THCS Thng Nht Giỏo ỏn Lch s
lp 8 -L ờ Xu uõn Nam- THCS Thng Nht
TL: Dựa vào lợc đồ H.86 trình bày
GV: Xác định 3 tỉnh miền Tây nam kì trên bản đồ
? Sau 3 tỉnh Miền Tây nam kì rơi vào tay
Pháp,phong trào kháng chiến của nhân dân lục
tỉnh Nam kì ra sao.
TL: Dựa vào SGK
GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại câu nói của
Nguyễn Trung Trực trớc khi chém đầu: SGK
- Từ ngày 20-6 24-6-1867,thực
dân Pháp chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây
Nam kì: Vĩnh Long,An Giang,Hà
Tiên không tốn một viên đạn
C. Phong trào kháng chiến của
nhân dân sáu tỉnh nam kì
- Nhân dân Nam kì nổi lên chống
Pháp ở nhiều nơi
- Nhiều trung tâm kháng chiến thành
lập:
Đồng Tháp Mời,Tây Ninh.......
- Nổi bật là khởi nghĩa Trơng
Quyền,Phan Liêm,Nguyễn Trung
Trực....
- Phong trào tiếp tục phát triển đến
1875
4. Củng cố
- Nhìn vào lợc đồ H.86 em hãy trình bày những nét chính về phong trào kháng Pháp
của nhân dân ta ở Nam Kì ?
- Em hãy đọc một đoạn thơ kháng chiến chống Pháp của Nguyễn Đình Chiểu em
biết
- Bài tập trắc nghiệm trong vở bài tập lịch sử 8
5.Dặn dò
Học bài ,làm bài tập,soạn bài mới bài 25 phần I dựa vào câu hỏi từng mục bài
Trờng THCS Thng Nht Giỏo ỏn Lch s
lp 8 -L ờ Xu uõn Nam- THCS Thng Nht
Tiết: 38
Bài 25:
KHáNG CHIếN LAN RộNG RA TOàN QUốC (1873-1884)
I. THựC DÂN PHáP ĐáNH BắC Kỳ LầN THứ NHấT.
CUộC KHáNG CHIếN ở Hà NộI Và CáC TỉNH ĐồNG BằNG BắC Kì.

I.MụC TIÊU BàI HọC
1.Kiến thức: HS cần nắm
- Tình hình Việt Nam khi thực dân Pháp đánh Bắc Kỳ 1867-1873
Trờng THCS Thng Nht Giỏo ỏn Lch s
lp 8 -L ờ Xu uõn Nam- THCS Thng Nht
- Thực dân Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất 1873.Cuộc kháng chiến của nhân dân Hà
Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kỳ 1873-1874.
- Nội dung chủ yếu của hiệp ớc và Hơng ớc 1874.Đây là hiệp ớc thứ hai nhà
Nguyễn ký với Pháp,từng bớc đầu hàng Pháp (mất lục tỉnh Nam Kỳ)
2.T tởng
- Giáo dục cho học sinh trân trọng và tôn kính những vị anh hùng dân tộc.Căm ghét
bọn thực dân Pháp tham lam tàn bạo và những hành động nhu nhợc của triều đình Huế.
- Có những nhận xét đúng đắn về triều đình Huế (khi bàn về nguyên nhân mất nớc)
3. Kỹ năng
- Rèn luyện kỷ năng sử dụng bản đồ,tờng thuật những sự kiện lịch sử,phân tích và
khái quát một số vấn đề lịch sử điển hình
II. Đồ DùNG DạY HọC
- Bản đồ hành chínhViệt Nam cuối thế kỷ XIX
- Bản đồ thực dân Pháp đánh Bắc kỳ lần thứ nhất
- Bản đồ chiến sự ở Hà Nội Năm 1873
III. NộI DUNG BàI MớI
2. Kiểm tra bài cũ
- trình bày tóm lợc cuộc kháng chiến chống pháp của nhân dân ở Nam kỳf 1858-
1875
- Trình bày về cuộc khởi nghĩa Trơng Đinh.
- Em hãy nêu một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu và các trung tâm kháng chiến ở
Nam Kì
3.Bài mới: Giới thiệu bài mới đầu mục bài sgk

HOạT ĐộNG DạY Và HọC GHI BảNG
Cho học sinh đọc đoạn đầu mục 1
- Tại sao thực dân Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây
Nam kì 1867-1873 chúng mới đánh Bắc Kỳ.
1. Tình hình việt nam trớc khi
pháp đánh bắc kỳ
a. Thực dân Pháp
Trờng THCS Thng Nht Giỏo ỏn Lch s
lp 8 -L ờ Xu uõn Nam- THCS Thng Nht
GVgiải thích cho học sinh hiểu
? Em hày trình bày tình hình Việt Nam trớc khi
Pháp đánh Bắc kỳ.
TL: Dựa vào SGK
GV: giải thích thêm xây dựng bộ máy cai trị
? TDP đã dùng những biện pháo gì để ổn định
tình hình Nam kỳ.
TL: Dựa vào phần chữ nhỏ
? Trong khi Pháo chuẩn bị xâm lợc mở rộng
xâm lợc,chính sách đối nội,đối ngoại của triều
đình ra sao.
TL: Dựa SGK
GV: Kết luận:
Học sinh đọc mục 2 SGK
GV: Dùng bản đồ hành chính VN TK XIX để
minh hoạ quá trình bành trớng của Pháp.
? Thực dân Pháp kéo quân ra Bắc trong hoàn
cảnh nào.
TL: Dựa vào SGK
GV: Giải thích thêm vụ Giăng-Đuy-Puy
- Sau khi đánh chiếm xong 3 tỉnh
miền Đông Nam kì,Pháp tiến hành
thiết lập bộ máy cai trị làm cơ sở
chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây Nam kì và
Cam-pu-Chia.
+ Biện pháp:
- Xây dựng bộ máy cai trị có tính
chất quân sự
- Đẩy mạnh bóc lột tô thuế,cớp đạt
ruộng đất của dân
- Mở trờng đào tạo tay sai
b. Triều đình nhà Nguyễn
- Tiếp tục chính sách đối nội,đối
ngoại lỗi thời.Vơ vét tiền của dân để
ăn chơi và bồi thờng chiến phí.
- Kinh tế sa sút, binh lực suy yếu.
Mâu thuẩn xã hội sâu sắc.
- Tiếp tục thơng lợng với Pháp
2 Thực dân Pháp đánh chiến Bắc
kì lần thứ nhất (1873)
a. Nguyên nhân
- Sâu xa: Thực dân Pháp muốn bành
trớng thế lực nhảy vào Tây nam
Trung Quốc.
- Trực tiếp: Pháp đem quân ra Bắc
để giải quyết vụ Giăng-Đuy-Puy.
b. Diễn biến:
Trờng THCS Thng Nht Giỏo ỏn Lch s
lp 8 -L ờ Xu uõn Nam- THCS Thng Nht
? Chiến sự ở Bắc kỳ ra sao.
HS trả lời bằng bản đồ
? Sau khi chiếm thành Hà Nội,chiến sự ở Bắc
kỳ diễn ra nh thế nào.
TL: Dựa sgk
? Tại sao quân triều đình ở Hà Nội đông gấp
nhiều lần quân địch mà không thắng chúng.
TL: Vì quân triều đình không chủ động tấn công
địch. Trang thiết bị lạc hậu
Cho HS đọc SGK mục 3 và đặt câu hỏi
? Em hãy trình bày phong trào kháng chiến của
nhân dân Hà Nội 1873.
TL: SGK
? Trong thời kì này,quân và nhân dân hà Nội
đã lập nên chiến thắng điển hình nào.
TL: Đó là chiến thắng Cầu Giấy
? Em cho biết phong trào kháng chiến tại các
tỉnh Bắc kì trong thời gian này (1873-1874) .
TL: SGK
? Em cho biết nội dung của điều ớc Giáp Tuất
15-3-1874.
TL: SGK
? Tại sao nhà Nguyễn kí điều ớc 1874.
GV: Hớng dẫn học sinh thảo luận nhóm
- Chiến sự tại Hà Nội
- Sáng ngày 20-11-1873,Pháp nổ
súng đánh thành Hà Nội.Đến tra
thành Hà Nội thất thủ.
- Thực dân Pháp mở rộng xâm lợc
Bắc Kỳ: cha đầy một tháng đã chiếm
đợc: sgk
3. Kháng chiến ở Hà Nội và các
tỉnh đồng bằng Bắc kì (1873-1874).
a. Tại Hà Nội.
- Nhân dân sẵn sàng chiến đấu,ban
đêm tập kích địch.Đốt cháy kho đạn
của giặc.
- Chặn đánh địch ở cửa ô Thanh Hà
(Ô Quang Chởng)
- Tổ chức nghĩa hội đợc thành lập
b. Tại các tỉnh Bắc kì
- Quân Pháp đi đến đâu cũng bị nhân
dân đột kích,tập kích
- Điển hình là phong trào cha con
ông Nguyễn Mậu Kiến (Thái Bình)
và Phạm Văn Nghị (Nam Định)
c. Điều ớc 1874
* Nội dung:
- Quân Pháp rút khỏi Bắc Kì
- Nhà Nguyễn cắt 6 tỉnh Nam Kì cho
Pháp
Trờng THCS Thng Nht Giỏo ỏn Lch s
lp 8 -L ờ Xu uõn Nam- THCS Thng Nht

4. Củng cố
- Tại sao thực dân Pháp đánh Bắc kì 1873 ?
- Tại sao quân đội triều đình đông hơn Pháp nhiều lần mà vẫn bị thua?
- Trình bày diễn biến chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất.
5. Dặn dò
Học bài ,làm bài tập,soạn bài mới bài 25 phần II dựa vào câu hỏi từng mục bài
Tiết 39
Bài 25
KHáNG CHIếN LAN RộNG RA TOàN QUốC (1873-1884)
II. THựC DÂN PHáP ĐáNH BắC Kì LầN THứ HAI.NHÂN DÂN BắC Kì
TIếP TụC KHáNG CHIếN TRONG NHữNG NĂM 1882-1884

I.MụC TIÊU BàI HọC
1.Kiến thức: HS cần nắm
- Tại sao 1882,thực dân Pháp lại tiến đánh Bắc kì lần thứ hai.
- Nội dung của hiệp ớc Hắc - Măng 1883 và hiệp ớc Pa-tơ-nốt.
- Trong quá trình thực dân Pháp xâm lợc Việt Nam,Nhân dân kiến quyết kháng
chiến tới cùng,triều đình mang nặng t tởng Chủ hoà không vận động tổ chức nhân dân
kháng chiến nên nớc ta đã rơi vào tay Pháp.
2.T tởng
- Giáo dục cho các em lòng yêu nớc,trân trọng những chiến tích chống giặc của cha
ông,tôn kính anh hùng dân tộc huy sinh vì nghĩa lớn: Nguyễn Tri Phơng,Hoàng Diệu
Trờng THCS Thng Nht Giỏo ỏn Lch s
lp 8 -L ờ Xu uõn Nam- THCS Thng Nht
3. Kỹ năng
- Rèn luyện kỷ năng sử dụng bản đồ,tờng thuật những sự kiện lịch sử,phân tích và
khái quát một số vấn đề lịch sử điển hình
II.Đồ DùNG DạY HọC
- Bản đồ hành chínhViệt Nam cuối thế kỷ XIX
- Bản đồ thực dân Pháp đánh Bắc kỳ lần thứ hai
- Bản đồ trận Cầu Giấy lần thứ hai
III.NộI DUNG BàI MớI
2. Kiểm tra bài cũ
- Tại sao TDP chiếm gọn 6 tỉnh Nam kì năm 1867 mà năm 1873 mới đánh chiếm
Bắc kì lần thứ nhất.
- Trình bày diễn biến trận Cầu Giấy lần thứII (21-12-1873)
- Nội dung cơ bản của điều ớc Giáp Tuất (1874)
3.Bài mới: Giới thiệu bài mới đầu mục bài sgk

HOạT ĐộNG DạY Và HọC GHI BảNG
Cho học sinh đọc SGK mục 2
? Vì sao TDP đánh Bắc kì lần I (1873)

10
năm sau chúng mới dám đánh Bắc kì lần thứ II
(1882)
TL: GV hớng dẫn học sinh trả lời
? Em cho biết: TDP đánh Bắc kì đánh Bắc kì
lần thứ II trong hoàn cnhr nào.
T: SGK
? Em biết gì về tình hình nớc Pháp đầu thập kỉ
80.
1. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc
kì lần thứ hai.
a. Hoàn cảnh
* Trong nớc
- Sau điều ớc 1874 dân chúng cả nớc
phản đối mạnh
- Nhiều cuộc khởi nghĩa bùng
nổ,kinh tế suy kiệt,giặc cớp nổi khắp
nơi.
- Triều đình khớc từ Duy tân,tình
hình đất nớc rối loạn.
* Thực dân Pháp
Trờng THCS Thng Nht Giỏo ỏn Lch s
lp 8 -L ờ Xu uõn Nam- THCS Thng Nht
GV: Hớng dẫn học sinh trả lời
? Em cho biết nguyên cơ trực tiếp TDP đánh
Bắc kì lần thứ hai.
GV: Dùng bản đồ TDP đánh Bắc kì lần thứ hai để
minh hạo vấn đề này.
? Em hãy cho biết tình hình chiến sự tại Hà
Nội,khi TDP đánh Bắc kì lần thứ hai.
TL:Dựa lợc đồ trình bày
? Sau khi thành Hà nội thất thủ,thái độ của
Triều đình Huế ra sao.
TL: SGK
? Hậu quả của thái độ lúng túng,nhu nhợc của
triều đình Huế nh thế nào
TL: dựa vào đoạn cuối mục 1 trả lời
? Phong trào kháng chiến của nhân dân Hà
Nội khi thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ hai
ntn ?
TL: SGK
? Phong trào kháng chiến của nhân dân các
tỉnh Bắc kì phối hợp với quân triều đình đánh
Pháp ntn .
TL: SGK
GV: Dùng bản đồ minh hoạ vấn đề này
? Em hãy trình bày trận Cầu Giấy lần thứ hai.
? Sau khi chiến thắng Cầu Giấy lần thứ
- Pháp đang chuyển nhanh sang giai
đoạn chủ nghĩa đế quốc
- Nhu cầu xâm lợc thuộc địa là thiết
yếu
b. Diễn Biến
- Nguyên cớ trực tiếp: TDP lấy cớ
nhà Nguyễn vi phạm điều ớc 1874 và
giao thiệp với nhà Thanh
- Chiến Sự : SGK
2. Nhân dân Bắc Kì tiếp tục kháng
chiến.
- ở Hà Nội: SGK
- Phong trào kháng chiến của các
tỉnh Bắc kì: SGK
- Quân ta lập chiến thắng Cầu Giấy
lần thứ hai (19-5-1883),Ri-Vi-ơ bị
giết.
- Pháp định rýt chạy khỏi Hà Nội và
một số nơi .
Trờng THCS Thng Nht Giỏo ỏn Lch s
lp 8 -L ờ Xu uõn Nam- THCS Thng Nht
hai,tình hình ta,địch nh thế nào.
TL:
? Tại sao TDP không nhợng bộ triều đình
Huế,sau khi Ri-Vi-ơ chết tại trận Cầu Giấy lần
thứ hai.
TL: Vì tham vọng xâm lợc của Pháp,chúng quyết
xâm chiếm toàn bộ nớc ta.
- Triều đình Huế nhu nhợc,yếu hèn càng thúc đẩy
Pháp đánh mạnh hơn.
Học sinh đọc SGK mục 3
GV: Dùng bản đồ kinh thành Huế giới thiệu
? Em hãy trình bày cuộc tấn công của thực dân
Pháp vào Thuận An.
TL: SGK
? Em cho biết nội dung cơ bản của điều ớc
Hắc-Măng.
TL: Dựa vào đoạn chữ nhỏ
? Điều ớc Hắc-Măng dẫn đến hậu quả gì.
- Triều đình không có quyết tâm dựa
vào dân chống Pháp
- Pháp quyết định tấn công Sơn Tây
và Thuận An,buộc triều đình đầu
hàng
3. Hiệp ớc Patơnốt. Nhà nớc phong
kiến Việt Nam sụp đổ 1884.
a. Thực dân Pháp tấn công Thuận
An
- Chiều ngày 18-8-1883 TDP tấn
công dữ dội Thuận An.
- 20-8-1883 Đổ bộ lên vùng này,triều
đình hoảng hốt xin đình chiến và
chấp nhận kí điều ớc Hắc-măng
b. Điều ớc Hắc- Măng
* Nội dung:
- Triều đình chính thức thừa nhận
quyền bảo hộ của Pháp.
- Thu hẹp địa giới quản lí của triều
đình(chỉ còn Trung kì)
- Quyền ngoại giao của Đại Nam do
Pháp nắm.Triều đình phải rút quân từ
Bắc kì về Trung kì
* Hậu quả:
- Phong tràp kháng chiến của nhân
dân lên mạnh.
Trờng THCS Thng Nht Giỏo ỏn Lch s
lp 8 -L ờ Xu uõn Nam- THCS Thng Nht
TL:
? Trớc thái đọ phản kháng mạnh mẽ của quần
chúng nhân dân,TDP đã đối phó nh thế nào.
TL: SGK
? Tại sao hiệp ớc Pa-Tơ-nốt đợc kí kết.
TL: giáo viên hớng dẫn học sinh trả lời
? Em cho biết nội dung cơ bản của điều ớc Pa-
tơ-nốt.
TL:
- Phe chủ chiến trong triều đình hình
thành và hành động.
c. Điều ớc Pa-tơ-nốt 6-6-1884
* Lí do kí
- Pháp muốn xoa dịu tình hình,chấm
dứt vai trò nhà Thanh ở Bắc kì
- Nhà Nguyễn chính thức đầu hàng
TDP về mặt pháp lí.
* Nội dung
- Căn bản giống điều ớc Hắc -Măng
- Sửa đổi địa giói Trung kì,nhà
Nguyễn chính thức đầu hàng TDP.
- Từ đó trở đi,nớc ta là nớc thuộc địa
nửa phong kiến.
4. Củng cố
- Em cho biết nội dung cơ bản nhất của điều ớc nhà Nguyễn kí với Pháp 1862-1884 ?
GV: cho học sinh thảo luận nhóm kết luận: Đó chính là quá trình triều đình phong
kiến nhà Nguyễn từng bớc đầu hàng thực dân Pháp.
- Nội dung cơ bản của điều ớc Hắc-Măng và Pa-tơ-nốt
5.Dặn dò
Học bài ,làm bài tập,soạn bài mới bài 26 phần I dựa vào câu hỏi từng mục bài
Bài tập.
Trờng THCS Thng Nht Giỏo ỏn Lch s
lp 8 -L ờ Xu uõn Nam- THCS Thng Nht
Tiết: 40
Bài 26
PHONG TRàO KHáNG CHIếN CHốNG PHáP TRONG NHữNG NĂM
CUốI THế Kỉ XIX
I. MụC TIÊU BàI HọC
1.Kiến thức: HS cần nắm
- Nguyên nhân,diễn biến vụ binh biến kinh thành Huế 5-7-1885 đó là sự kiện mở
đầu phong tràp Cần Vơng chống Pháp cuối thế kỉ XIX.
- Những nét khái quát nhất của phong trào Cần Vơng (giai đoạn đầu từ 1858-1888):
Mục đích,lãnh đạo,qui mô.
- Vai trò của các văn thân sĩ phu yêu nớc trong phong trào Cần Vơng.
2.T tởng
- Giáo dục cho các em lòng yêu nớctự hào dân tộc.Trân trọng và biết ơn các văn
thân sĩ phu yêu nớc đã hi sinh cho độc lập dân tộc.
3. Kỹ năng
- Rèn luyện kỷ năng sử dụng bản đồ,tờng thuật những sự kiện lịch sử. Biết chọn lọc
những t liệu lịch sử để tờng thuật những cuộc khởi nghĩa và sự kiện tiêu biểu.
II. Đồ DùNG DạY HọC
- Lợc đồ vụ binh biến kinh thành Huế 5-7-1885
- Chân dung Vua Hàm Nghi,Tôn Thất Thiết,Phan Đình Phùng,Nguyễn Thiện Thuật
III. NộI DUNG BàI MớI
1. ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
Trờng THCS Thng Nht Giỏo ỏn Lch s
lp 8 -L ờ Xu uõn Nam- THCS Thng Nht
- Thông qua hệ thống điều ớc Pháp,năm 1862-1884 CM rằng: đó là quá trình
từng bớc TDP xâm lợc nớc ta,đồng thời cũng là từng bớc triều đình Nguyễn đầu hàng.
- Trình bày nội dung chủ yếu của điều ớc Hac-Măng (1883) và điều ớc Pa-Tơ-nốt
(1884)
3.Bài mới: Giới thiệu bài mới đầu mục bài sgk

HOạT ĐộNG DạY Và HọC GHI BảNG
Cho học sinh đọc mục 1sgk và đặt câu hỏi
? Em hãy trình bày bối cảnh lịch sử vụ binh
biến kinh thành Huế (7-5-1885).
TL: + Triều đình
+ Pháp
GV: Giải thích thêm: Sau hai điều ớc 1883-1884
triều đình Huế bị phân hoá thành hai bộ phận: chủ
chiến và chủ hoà.
? Em hãy trình bày diễn biến của vụ binh biến
kinh thành Huế 5-7-1885.
TL: Tờng thuật theo SGK
Cho học sinh dựa vào H.88 tờng thuật lại (cho học
sinh về nhà vẽ lợc đồ vào vở).
Cho học sinh đọc SGK mục 2.Giới thiệu hình 89
và 90,vài nét khái quát về hai ông và đặt câu hỏi
I. CUộC PHảN CÔNG CủA
PHáI CHủ CHIếN TạI KINH
THàNH HUế.VUA HàM NGHI
RA CHIếU CầN VƯƠNG
1.Cuộc phản công quân Pháp của
phái chủ chiến ở Huế 7-1885.
a.Bối cảnh:
*Triều đình:
- Sau điều ớc 1883và 1884,phe chủ
chiến vẫn có hi vọng giành lại quyền
thống trị từ tay Pháp khi có điều kiện
- Xây dựng lực lợng,tích trữ lơng
thực và khí giới
- Đa Hàm Nghi lên ngôi vua,chuẩn bị
phản công.
* Pháp: Lo sợ,chúng tìm mọi cách
tiêu diệt phe chủ chiến.
b. Diễn biến: (SGK)
Trờng THCS Thng Nht Giỏo ỏn Lch s
lp 8 -L ờ Xu uõn Nam- THCS Thng Nht
? Nguyên nhân dẫn đến phong trào Cần Vơng.
TL: SGK
? Em hãy trình bày diễn biến tóm tắt hai giai
đoạn của phong trào Cần Vơng.
GV: Dùng lợc đồ phong trào Cần Vơng cuối thế
kỷ XIX trình bày diễn biến.
? Tại sao phong trào chỉ nổ ra ở Bắc kì,Trung
kì,không nổ ra ở Nam kì.
TL: Vì Nam kì là xứ trực trị (thuộc địa) của Pháp
? Em cho biết thái độ của dân chúng đối với
phong trào Cần Vơng nh thế nào.
TL: dựa vào phần chữ nhỏ
? Kết cục giai đoạn 1 của phong trào Cần Vơng
ntn.
TL:1888 Tôn Thất Thuyết lên đờng sang TQ cầu
viện.1-1888 vua Hàm Nghi bị bắt và bị đầy sang
An-Giê-Ri.
2. Phong trào Cần Vơng bùng nổ và
lan rộng
a. Nguyên Nhân
- Sau vụ binh biến kinh thành Huế
thất bại
- 13-7-1885 Tôn Thất Thuyết nhân
danh vua Hàm Nghi ra Chiếu Cần
Vơng,kêu gọi các văn thân và nhân
dân đứng lên giúp vua cứu nớc gọi là
phong trào Cần Vơng.
b.Diễn Biến: chia làm hai giai đoạn
+ Giai đoạn 1: 1885-1888: (gạch
chân SGK)
+ Giai đoạn 2: 1889-1896: Phong
trào qui tụ thành những cuộc khởi
nghĩa lớn,có quy mô và qui mô trình
độ tổe chức cao.
4. Củng cố
- Trình bày nguyên nhân,diễn biến vụ binh biễn kinh thành Huế 5-7-1885.
- Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến phong trào Cần Vơng.
- Trình bày tóm lợc hai giai đoạn của phong trào Cần Vơng.
5. Dặn dò
Học bài ,làm bài tập,soạn bài mới bài 26 phần II dựa vào câu hỏi từng mục bài
Trêng THCS Thống Nhất Giáo án Lịch sử
lớp 8 -L ê Xu uân Nam- THCS Thống Nhất
TiÕt: 41
Bµi 26
PHONG TRµO KH¸NG CHIÕN CHèNG PH¸P TRONG NH÷NG N¡M
CUèI THÕ KØ XIX (TT)
Trờng THCS Thng Nht Giỏo ỏn Lch s
lp 8 -L ờ Xu uõn Nam- THCS Thng Nht
I. MụC TIÊU BàI HọC
1.Kiến thức: HS cần nắm
- Đây là giai đoạn 2 của phong trào Cần Vơng,phong trào phát triển mạnh,đã quy tụ
thành các trung tâm kháng chiến lớn,đó là các cuộc khởi nghĩa: Ba Đình,Bãi Sậy,Hơng
Khê.
- Mỗi cuộc khởi nghĩa có đặc điểm riêng,nhng tất cả các cuộc khởi nghĩa này đều
do các văn thân,sĩ phu yêu nớc lãnh đạo.
- Tất cả các cuộc khởi nghĩa đều thất bại,nguyên nhân cơ bản là: Ngọn cờ Cần V-
ơng,hệ t tởng phong kiến không đáp ứng đầy đủ,triệt để yêu cầu khách quan của lịch sử và
nguyện vọng của quần chúng,đó là sau khi cách mạng thành công,họ muốn xây dựng xã
hội tốt đẹp hơn,nhân dân ấm no,hạnh phúc.
2.T tởng
- Giáo dục cho các em lòng yêu nớc tự hào dân tộc.Trân trọng và biết ơn các văn
thân sĩ phu yêu nớc đã hi sinh cho độc lập dân tộc.
3. Kỹ năng
- Rèn luyện kỷ năng sử dụng bản đồ,tờng thuật những sự kiện lịch sử. Biết chọn lọc
những t liệu lịch sử để tờng thuật những cuộc khởi nghĩa và sự kiện tiêu biểu.Phân
tích,tổng hợp,đánh giá các sự kiện lịch sử.
II. Đồ DùNG DạY HọC
- Bản đồ phong trào Cần vơng cuối thế kỉ XIX và bản đồ các cuộc khởi nghĩa Ba
Đình,Bãi Sậy Hơng Khê.
- Tranh ảnh các nhân vật lịch sử
III. NộI DUNG BàI MớI
1. ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
- Trình bày nguyên nhân,diễn biến vụ binh biến kinh thành Huế 5-7-1885.
- Nguyên nhân phong trào Cần Vơng và tóm tắt giai đoạnI của phong trào.
Trờng THCS Thng Nht Giỏo ỏn Lch s
lp 8 -L ờ Xu uõn Nam- THCS Thng Nht
3. Bài mới: Giới thiệu bài mới đầu mục bài sgk

HOạT ĐộNG DạY Và HọC GHI BảNG
Cho học sinh đọc SGK mục 1 và hớng dẫn quan
sát H.91 xác định căn cứ Ba Đình.
GV: Giới thiệu đặc điểm căn cứ Ba Đình và đặt
câu hỏi
? Nhận xét của em về căn cứ Ba Đình.
? Lãnh đạo khởi nghĩa là ai.
? Thành phần nghĩa quân gồm những ai.

? Em hãy trình bày tóm lợc của cuộc khởi
nghĩa.
GV: Dùng bản đồ lớn treo tờng cho học sinh quan
sát tờng thuật
GV: Quan sát H.92 và đặt câu hỏi
? Vì sao nghĩa quân lại rút lên Mã cao.
? Quan sát trên bản đồ,em cho biết điểm mạnh,
yếu của căn cứ Ba Đình.
TL: Căn cứ hiểm yếu phòng thủ tốt,nhng chỉ có
độc đạo vào căn cứ.Cho nên khi bị bao vây dễ bị
tiêu diệt.
Cho học sinh đọc SGK mục 2 và câu hỏi
? Em hãy trình bày về căn cứ Bãi Sậy.
II. NHữNG CUộC KHởI NGHĩA
LớN TRONG PHONG TRàO
CầN VƯƠNG
1. Khởi nghĩa Ba Đình 1886-1887
a. Căn cứ:
- Cắn cứ Ba Đình thuộc huyện Nga
Sơn ,tỉnh Thanh Hoá.Đó là chiến
tuyến phòng thủ kiên cố đợc xây
dựng trên 3 làng: Thợng Thọ,Mậu
Thịnh,Mỹ Khê.
b. Lãnh đạo: Phạm Bành và Đinh
Công Tráng
c. Thành phần nghĩa quân: gồm ng-
ời kinh,Mờng,Thái
d. Diễn Biến:
- Từ 12-1886 1-1887
- Nghĩa quân cầm cự trong 34 ngày
đêm
- Giặc Pháp dùng súng phun lửa để
triệt hạ căn cứ. Xoá tên 3 làng trên
bản đồ.
Trờng THCS Thng Nht Giỏo ỏn Lch s
lp 8 -L ờ Xu uõn Nam- THCS Thng Nht
GV: Dùng bản đồ lớn cho HS xác định và trình
bày, giáo viên minh hoạ thêm về căn cứ.
? Lãnh đạo cao nhất là ai,ngời nh thế nào.
TL:
? Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy diễn ra nh thế nào.
TL: Dựa vào bản đồ trình bày diễn biến
? Em hãy nêu những điểm khác nhau giữa 2
cuộc khởi nghĩa Ba Đình và Bãi Sậy.
TL: - Khởi nghĩa Ba Đình địa thế hiểm yếu,phòng
thủ là chủ yếu,khi bị bao vây,tấn công dễ bị dập
tắt.
- Bãi Sậy địa bàn rộng lớn,khắp các tỉnh Hng
Yên,Hải Dơng,Bắc Ninh,Hải Phòng,Quảng
Yên.Nghĩa quân dựa vào dân đánh du kích,đánh
vận động,địch khó tiêu diệt,khởi nghĩa tồn tại lâu
dài 10 năm.
Cho học sinh đọc mục 3. Giới thiệu Phan Đình
Phùng qua H.94
? Em biết gì về Phan Đình Phùng.
TL:
? Em biết gì về Cao Thắng. (giáo viên hớng dẫn
để học sinh trả lời), minh hoạ thêm 1885-1888
? Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Hơng
Khê.
TL: Dùng bản đồ tờng thuật 2 giai đoạn
2. Khởi nghĩa Bãi Sậy 1883-1892
a. Căn cứ:
- Bãi Sậy (Hng Yên). Đó là vùng đầm
lầy ở các huyện Văn Lâm, Khoái
Châu, Mỹ Hào, Yên Mỹ.
b. Lãnh đạo
- 1883-1885 là Đinh Gia Quế
- 1885-1892 là Nguyễn Thiện Thuật
c. Diễn biến:
- Từ 1883 1892,nghĩa quân thch
hiện chiến thuật du kích,đánh vận
động,khống chế địch trên các đờng
giao thông số 1,5,39.
- Giặc nhiều lần bao vây tiêu diệt
nghĩa quân nhng đều thất bại.Tuy vậy
lực lợng nghĩa quân hao mòn dần đến
năm 1892 tan rã.
3. Khởi nghĩa Hơng Khê (1885-
1895)
a. Lãnh đạo:
- Lãnh đạo cao nhất là Phan Đình
Phùng, ông là quan ngự sử trong
triều. Tính cơng trực, phản đối việc
phế lập vua của phe chủ chiến,bị cách
chức về quê.
- Trợ thủ đắc lực của Phan Đình
Phùng là Cao Thắng (1864-1893).
b. Diễn biến:
Trờng THCS Thng Nht Giỏo ỏn Lch s
lp 8 -L ờ Xu uõn Nam- THCS Thng Nht
? Để đối phó với lực lợng nghĩa quân, thực dân
Pháp đã làm gì.
TL:
+ Giai đoạn I:
- 1885 1888 xây dựng căn cứ và
chuẩn bị lực lợng rèn đúc vũ khí,
+ Giai đoạn II: 1888-1895
- Nghĩa quân dựa vào rừng núi hiểm
trở tiến công địch, chỉ huy thống
nhất,đẩy lùi nhiều cuộc càn quét của
địch.
- Thực dân Pháp tập Trung binh lực
bao vây cô lập ngiã quân và tấn công
vào căn cứ Ngàn Trơi.
- 28-12-1895 Phan Đình Phùng hi
sinh, nghĩa quân tan rã.
4. Củng cố
- Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Ba Đình,bãi Sậy bằng bản đồ.
- Tại sao nói: Cuộc khởi nghĩa Hơng Khê là tiêu biểu nhất trong phong tràp Cần V-
ơng.
5.Dặn dò
Học bài , làm bài tập,học các bài và ôn tập bài 24, 25, 26 thật tốt
Tiết 42
Bài 27
KHởI NGHĩA YÊN THế Và PHONG TRàO CHốNG PHáP
CủA ĐồNG BàO MIềN NúI CUốI THế Kỉ XIX
I.MụC TIÊU BàI HọC
1.Kiến thức: HS cần nắm
Trờng THCS Thng Nht Giỏo ỏn Lch s
lp 8 -L ờ Xu uõn Nam- THCS Thng Nht
- Một loại hình đấu tranh của nhân dân ta cuối TK XIX là phong trào tự vệ vũ trang
kháng Pháp của quần chúng mà điển hình là cuộc khởi nghĩa Yên Thế, đó là cuộc khởi
nghĩa có thanh thế nhất (tồn tại gâng 30 năm) thực dân Pháp phải 2 lần hoà hoãn với
Hoàng Hoa Thám.
- Nguyên nhân bùng nổ, diễn biến và nguyên nhân tồn tại lâu dài của cuộc khởi
nghĩa Yên Thế.
2.T tởng
- Giáo dục cho các em lòng biết ơn những anh hùng dân tộc.
- Nhận thấy rõ khả năng cách mạng to lớn,có hiệu quả của nông dân Việt Nam.
- Sự hạn chếcủa phong trào nông dân khi tiến hành đấu tranh giai cấp và dân
tộc,phong trào nông dân muốn thành công phải có giai cấp tiên tiến trong cách mạng Việt
Nam lãnh đạo.
3. Kỹ năng
- Dùng t liệu lịch sử và bản đồ miêu tả những sự kiện lịch sử.Đối chiếu,so
sánh,phân tích,tổng hợp các sự kiện lịch sử và nhân vật lịch sử.
II.Đồ DùNG DạY HọC
- Bản đồ khởi nghĩa Yên Thế, tranh ảnh về thủ lĩnh phong trào nông dân Yên Thế và
các dân tộc thiểu số chống Pháp
III.NộI DUNG BàI MớI
1. ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
- Tại sao nói: Cuộc khởi nghĩa Hơng Khê là cuộc khởi nghĩa tiểu biểu nhất trong
phong trào Cần Vơng?
- Em có nhận xét gì về phong trào vũ trang chống Pháp cuối thế kỉ XIX.
3. Bài mới: Giới thiệu bài mới đầu mục bài sgk

Generate time = 0.19886994361877 s. Memory usage = 1.97 MB