BAO CAO SO KET HOAT DONG CONG DOAN

công đoàn GIáO DụC Lệ thuỷ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
cđcs Th Lộc Thuỷ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số 01/ BC-CĐCS Lộc Thủy, ngày 5 tháng 10 năm 2009
báo cáo
CủA BAN CHấP HàNH Công đoàn cơ sở Th lộc thủy
TạI ĐạI HộI NHIệM Kỳ 2009 - 2012
---------

--------
PHầN THứ NHấT
tổng kết HOạT ĐộNG CÔNG ĐOàN NHIệM Kì 2007 - 2009
a - đặc điểm Tình hình
* Tình hình đội ngũ :
Tổng số ngời lao động: 20 đ/c
Tổng số đoàn viên: 15 đ/c (75%) Nữ : 13 đ/c (86.7%) tỉ lệ 72,7%
Số Lao động HĐNH: 5 đ/c (25%) Nữ : 3 đ/c tỉ lệ 72,7% )
Đảng viên : 10/15 đ/c (66.7%)Nữ : 9 đ/c
Trình độ đào tạo: Đại học: 2 đ/c (10 %)
Cao đẳng: 14 đ/c (70%)
THSP: 4 đ/c (20%)
Trình độ chính trị: - TCCT: 2 đ/c (10%)
Trình độ tin học: - Chứng chỉ A,B: 19 đ/c (95 %)
Trình độ ngoại ngữ: - Chứng chỉ A,B: 12 đ/c (60 %)
1. Thuận lợi
Nhiệm kì 2007 - 2009 Công đoàn trờng Tiểu học Lộc Thủy cùng toàn ngành thực
hiện các cuộc vận động: Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong
giáo dục, "Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào Xây
dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực, "Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý
và dạy học" đã tạo cho công đoàn không khí thi đua lao động tích cực.
Đội ngũ đoàn viên tích cực tự giác, đoàn kết. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tăng
trởng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Nhà trờng luôn quan tâm tạo mọi
điều kiện, hỗ trợ tích cực cho hoạt động công đoàn.
Thực hiện nhiệm vụ nhiệm kì 2007 - 2009, Công đoàn đã triển khai các hoạt động
một cách toàn diện với các nhiệm vụ và 4 chơng trình theo chỉ đạo của công đoàn
ngành.
2. Khó khăn
- Một số đoàn viên có NLSP còn hạn chế, khả năng tiếp cận với PPDH tích cực chậm;
kĩ năng ứng dụng CNTT vào dạy học cha thành thạo.
1
- Trờng có 2 điểm trờng cách xa nhau nên khó khăn trong triển khai, chỉ đạo hoạt động
công đoàn.
- Kinh phí công đoàn còn hạn hẹp, nguồn thu nhập không có nên CSVC phục vụ cho
hoạt động công đoàn còn hạn chế.
- Đội ngũ nữ chiếm đa số, con nhỏ dới 2 tuổi có 5 đ/c, một số đ/c có hoàn cảnh đặc biệt
nên có phần ảnh hởng đến hoạt động phong trào trong nhà trờng cũng nh hoạt động
công đoàn.
Tuy nhiên công đoàn vẫn phát huy nội lực đoàn kết thực hiện tốt chơng trình hoạt
động của công đoàn đề ra trong năm học với những kết quả nh sau:
b . Những kết quả đạt đợc:
i. Phối hợp với chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trờng

Công đoàn đã phối hợp với nhà trờng tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ mà nghị
quyết đại hội cán bộ viên chức đề ra trong từng năm học. Đó là:
Tiếp tục tổ chức thực hiện cuộc vận động: Nói không với tiêu cực trong thi cử và
bệnh thành tích trong giáo dục với bốn nội dung, cuộc vận động Xây dựng trờng học
thân thiện, học sinh tích cực và có nhiều biện pháp tích cực cụ thể thực hiện nhiệm vụ
năm học, xây dựng điều kiện theo chuẩn quốc gia mức 1.
Phối hợp chặt chẽ với chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch năm học, sắp xếp bố
trí phân công lao động hợp lý, phát huy năng lực sở trờng của đội ngũ và các điều kiện
cần thiết để thực hiện nhiệm vụ năm học. Tổ chức hội nghị cán bộ công chức đầu năm
thống nhất chỉ tiêu, kế hoạch và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học. Qua hội
nghị đã có sự cam kết trách nhiệm, tạo điều kiện cho đoàn viên lao động phát huy năng
lực hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao, thông qua hội nghị cán bộ công chức đã tổ chức
cho các tập thể và cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua của tập thể và cá nhân và phát
động phong trào thi đua.
Đã xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các quy chế: thực hiện dân chủ, quy chế phối
hợp giữa chuyên môn và công đoàn, quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trờng, của công
đoàn trờng, các tiêu chí thi đua của tập thể và cá nhân với khí thế dân chủ, đoàn kết và
tinh thần phấn đấu vơn lên; cùng với chuyên môn tổ chức các đợt thi đua qua từng giai
đoạn, từng chủ đề tạo nên phong trào lao động sôi nổi liên tục trong năm học.
Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt-Học tốt", phấn đấu xây dựng tr-
ờng theo hớng "Chuẩn hoá-Hiện đại hóa-Xã hội hóa", xây dựng trờng học thân thiện,
học sinh tích cực, khơi dậy phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ, huy động các nguồn
lực của xã hội, của các cấp các ngành chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, tăng cờng
cơ sở vật chất, xây dựng trờng chuẩn Quốc gia, phổ cập GD, đẩy mạnh các hoạt động
văn nghệ, TDTT chào mừng các ngày kỷ niệm lớn. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
Công đoàn cùng với chuyên môn phối hợp với Hội cựu giáo chức, Ban đại diện CMHS
và các đơn vị trờng học trên địa bàn tổ chức tọa đàm, gặp mặt các nhà giáo nghỉ hu và
đơng chức nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành, tham gia hội diễn văn nghệ bậc
Tiểu học đạt giải KK.
2
Phối hợp với nhà trờng giải quyết các chế độ tiền lơng, tiền dạy học 2 buổi/ ngày
cho đội ngũ theo đúng tinh thần chỉ đạo của bộ phận tài vụ phòng giáo dục cho đội ngũ
kịp thời và đầy đủ.
Tham gia sinh hoạt chuyên môn liên trờng có kết quả, đã định hớng cho đội ngũ
về cách dạy các tiết phụ đạo học sinh yếu, các tiết bồi dỡng học sinh năng khiếu để đội
ngũ vận dụng tốt trong quá trình dạy học.Tổ chức củng cố chuyên đề dạy học các môn
Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Địa lí, TNXH, Thể dục, Âm nhạc,... cho đội ngũ giáo viên;
Chuyên đề dạy học sinh yếu kém theo đúng lịch trình của chuyên môn. Tổ chức bồi d-
ỡng về kĩ năng sử dụng CNTT vào dạy học. Lập hồ sơ theo dõi chống yếu lõi cho từng
đối tợng học sinh yếu qua đợt khảo sát định kì. Tổ chức kiểm tra theo dõi giúp đỡ
những học sinh yếu, học sinh có hoàn cảnh khó khăn để động viên học sinh cố gắng v-
ơn lên trong học tập.
Tổ chức chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ vào dịp 20/11, tết nguyên
đán, 8/3.
Sự phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn và chuyên môn triển khai toàn diện các hoạt
động tạo nên sự chuyển biến tích cực trên nhiều mặt góp phần thúc đẩy hoàn thành
nhiệm vụ năm học.
Kết quả nổi bật trong nhiệm kì vừa qua:
Trờng tiếp tục giữ vững danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Đơn vị văn hóa. Năm
2008 đợc Thủ tớng Chính phủ tặng Bằng khen.
Công đoàn tiếp tục giữ vững danh hiệu Vững mạnh xuất sắc đợc UBND huyện khen
năm 2007-2008, CĐGD Tỉnh khen năm 2008-2009.
Cá nhân: CSTĐ cấp tỉnh 1 đồng chí, CSTĐ cấp cơ sở 4 đồng chí, Lao động tiên tiến
12 đồng chí. 1đ/c đợc CĐGD Tỉnh khen, 1đ/c đợc CĐGD huyện khen
ii. Kết quả thực hiện 4 chơng trình, nhiệm vụ hoạt động của công đoàn:
Ch ơng trình 1 : Hoạt động chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng hợp pháp của đoàn
viên lao động
Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn thờng xuyên thực hiện đúng đủ
các chế độ chính sách cho đội ngũ. Phát động phong trào cùng tham gia xây dựng các
loại quỹ trong công đoàn để có điều kiện thuận lợi trong các hoạt động. Tổ chức thăm
hỏi động viên đoàn viên khi gặp khó khăn, ốm đau, hoạn nạn, hiếu hỷ.
Tổ chức xét đơn trợ cấp cho đoàn viên kịp thời: 4 đ/c (Bắn, L Lan, Bình, TBình).
Xét nâng lơng thờng xuyên cho 8 đoàn viên đến kỳ hạn, 2 đ/c trớc thời hạn đảm bảo
đúng thời gian.
Phối hợp với nhà trờng tổ chức tết Trung thu cho các cháu Thiếu niên nhi đồng trong
toàn Liên đội. Đặc biệt trao quà cho các cháu là con của Đoàn viên với trị giá : 750 000
đồng. Phát thởng cho các cháu đạt giải trong các hội thi, đạt danh hiệu HSTT, HSG
trong từng năm học. Tổ chức các cuộc tọa đàm và các cuộc sinh hoạt văn nghệ, TDTT,
gặp mặt dâu rể... nhân các ngày lễ lớn nh 20/10, 20/11, tết nguyên đán, 8/3. Trong
nhiệm kì đã tổ chức cho đoàn viên tham quan Phong Nha - Kẻ Bàng góp thêm phần vui
vẻ, thoải mái trong đội ngũ.
3
Sự phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn và chuyên môn trên mọi mặt đã tạo nên sự
chuyển biến tích cực toàn diện góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ.
Ch ơng trình 2 : Công tác xây dựng đội ngũ, nâng cao phẩm chất năng lực đội ngũ
đoàn viên lao động:
Xác định đợc tầm quan trọng của mục tiêu "Xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL
GD đợc chuẩn hoá, hiện đại hoá và xã hội hoá", công đoàn và nhà trờng đã tổ chức,
động viên toàn thể cán bộ đoàn viên tích cực học tập, bồi dỡng, tự bồi dỡng để rèn luyện
phẩm chất nhà giáo, năng lực chuyên môn góp phần thực hiện tốt mục tiêu.
Tích cực động viên toàn thể đoàn viên tiếp tục nghiên cứu, học tập Luật giáo dục
2005, Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí th TW, học tập nhiệm vụ năm học, các văn bản chỉ
thị, nghị quyết của cấp trên về công tác giáo dục; Chỉ thị về thực hiện các cuộc vận động
"Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức HCM", "Hai không"; các phong trào Xây dựng
trờng học thân thiện, học sinh tích cực, Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học.
Công tác giáo dục phẩm chất đạo đức nhà giáo đợc công đoàn luôn coi trọng, thông
qua các ngày lễ truyền thống nh Ngày PNVN 20/10, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11,
Ngày QTPN 8/3, để tiếp tục ôn lại và giữ gìn những truyền thống tốt đẹp, khơi dậy lòng tự
hào tự tôn về nghề dạy học, truyền thống tốt đẹp của ngời phụ nữ Việt Nam.
Trong phong trào thi đua Hai tốt đã có nhiều đồng chí thể hiện đợc năng lực
chuyên môn và phẩm chất tốt, trở thành hạt nhân nòng cốt của phong trào nh đ/c Diệp,
Thảo, Th, Đoàn Lan, Hiểu, Lý, Thu, Loan, ... Các đồng chí đã biết khắc phục khó khăn,
vợt lên hoàn cảnh, tích cực hăng hái trong mọi hoạt động, nêu cao tính kỉ luật kỉ cơng
trong công tác giảng dạy và giáo dục, đặc biệt là trong công tác kiểm tra đánh giá và
thực sự là tấm gơng sáng cho học sinh noi theo.
Để tiếp tục thực hiện tốt công cuộc đổi mới GDPT, công đoàn đã phối hợp với
chuyên môn xây dựng và duy trì chế độ sinh hoạt chuyên môn nhằm củng cố hoàn thiện
PPDH theo CT-SGK mới, đồng thời tháo gỡ những vớng mắc của đội ngũ trong quá trình
dạy học, xây dựng giáo án mẫu, ... trên cơ sở đó giúp cho đội ngũ vững vàng hơn trong
PPDH mới, giúp nhau nâng cao tay nghề và sử dụng có hiệu quả hơn TBDH, CNTT.
Kết quả: Tổng số giờ thao giảng: 130 tiết
Tổng số dự giờ : 978 tiết
Tổng số giờ dự chuyên đề: 32 tiết.
Số ĐDDH tự làm: 72 cái, trị giá 5 750 000 đ
Đặc biệt đội ngũ đã có nhiều biện pháp tích cực hởng ứng tốt phong trào Đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Đoàn viên đã tổ chức hội vốn, giúp
nhau mua sắm máy tính cá nhân, nâng tổng số từ 3 máy lên 15 máy. Tổ chuyên môn tổ
chức phân công đoàn viên soạn bài trên máy vi tính. Ngoài ra, thông qua các buổi sinh
hoạt, các giờ thao giảng đã tích cực bồi dỡng về kĩ năng sử dụng máy chiếu hắt, máy
chiếu đa năng, kĩ năng soạn bài trên máy, kĩ năng ứng dụng website, mail... Nhờ vậy mà
từ chỗ không có đoàn viên nào soạn bài trên máy và sử dụng máy vi tính, máy chiếu đa
năng vào dạy học thì đến nay có 100% đoàn viên đều có bài soạn đợc vi tính, tiện, đẹp,
thống nhất. 100% đoàn viên biết soạn và dạy trên phầm mềm PowerPoint.
Các tổ công đoàn còn phân công trách nhiệm cho những đoàn viên có NLSP tốt,
tay nghề vững vàng trục tiếp phụ đạo bồi dỡng cho đoàn viên có NLSP còn hạn chế. Nhờ
4
vậy mà NLSP của đội ngũ đã có những chuyển biến khá tích cực, kĩ năng s phạm khá
hơn trớc nh đ/c Lan, đ/c Uyển, đ/c Lặng.
Bên cạnh đó, công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tổ chức các đợt sinh hoạt
theo chuyên đề, các hội thi cấp trờng nhằm tạo không khí thi đua, thúc đẩy phong trào
Hai tốt trong đơn vị. Kết quả có 8 đợt sinh hoạt chuyên đề về Đổi mới PPDH môn Toán,
Dạy học môn TV, Dạy học các môn năng khiếu, Dạy học buổi thứ hai, Kĩ năng ứng
dụng CNTT; Hội thi GVDG cấp trờng có 8 đ/c tham gia, kết quả có 6 đ/c đạt xuất sắc và
dự thi ở huyện đạt 5 GVDG cấp huyện, 1 đ/c đợc chọn dự thi cấp tỉnh.
Để nâng cao trình độ cho đội ngũ, công đoàn đã phối kết hợp chặt chẽ với chuyên
môn, thờng xuyên quan tâm chăm lo tạo điều kiện cho các đồng chí đi học: 5 đ/c tốt
nghiệp CĐTH nâng tổng số đoàn viên trên chuẩn lên 13đ/c, 1 đ/c tốt nghiệp TCCT, 1 đ/c
chuẩn bị học ĐHTH, 1đ/c học CĐTV, 1 QLNN
* Kết quả :
Năng lực s phạm : Tốt : 11 đ/c tỉ lệ 50,0 %
Khá : 9 đ/c tỉ lệ 40.9 %
ĐYC: 02 đ/c tỉ lệ 9.1 %
Xếp loại viên chức: Xuất sắc: 10 đ/c, Khá: 6 đ/c, TB: 2 đ/c
Về xếp loại công chức: 10 đ/c loại xuất sắc, 6 đ/c loại Khá và 2 đ/c loại ĐYC.
Về xếp loại GV theo Chuẩn NNGVTH: 9 Xuất sắc, 4 Khá, 2 TB.
* Tồn tại:
- Việc nắm quyết định 30/BGD ĐT về đánh giá học sinh của một số đồng chí đoàn viên
cha chắc chắn, mặc dù đã đợc thực hiện áp dụng nhiều năm.
- Công tác tự bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ của một số đoàn viên cha thờng xuyên.
Kĩ năng ứng dụng CNTT cha thạt nhuần nhuyễn, linh hoạt..
Ch ơng trình 3 : Hoạt động xã hội, từ thiện, các cuộc vận động và phong trào thi đua
Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua "Hai tốt", công đoàn đã phối hợp với
chuyên môn tiếp tục chỉ đạo cuộc vận động Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gơng đạo
đức, tự học và sáng tạo và phong trào thi đua Xây dựng trờng học thân thiện, học sinh
tích cực; phong trào xây dựng "Cơ quan văn hóa", "Gia đình văn hóa"; phong trào văn
nghệ thể thao của thầy cô giáo và học sinh.
Đặc biệt tiếp tục thực hiện cuộc vận động Nói không với tiêu cực trong thi cử và
bệnh thành tích trong giáo dục đợc các lực lợng trong xã hội quan tâm và hởng ứng.
Cán bộ đoàn viên lao động đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện tốt cuộc vận động.
Đơn vị đã có nhiều biện pháp tăng cờng trách nhiệm của CBGV, giám sát chất lợng học
sinh, phối hợp địa phơng, hội cha mẹ học sinh nêu gơng học sinh tốt, quản lý tự học của
học sinh, nắm đối tợng học sinh yếu kém để phụ đạo giúp đỡ kịp thời. Phong trào dạy
phụ đạo giúp học sinh ngồi nhầm lớp đã đợc hởng ứng tích cực: có 10 giáo viên tham
gia dạy giúp đỡ học sinh yếu kém, với 725 buổi, tính thành tiền 18,850 triệu đồng.
Công đoàn đã động viên đoàn viên lao động tích cực tham gia các hoạt động xã
hội, từ thiện do ngành tổ chức phát động nh quyên góp ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em
nghèo, quỹ vì ngời nghèo, quỹ tình thơng, ủng hộ thiên tai do cơn bão ở Trung
Quốc,...... với tổng số tiền 19,210 triệu đồng.
5

Generate time = 0.088195085525513 s. Memory usage = 1.94 MB