Luyen tu va cau Lop 5, tuan 13GV: TrÞnh ThÞ HiÒn
GV: TrÞnh ThÞ HiÒn
Tr­êng TiÓu häc VÜnh Quang
Tr­êng TiÓu häc VÜnh Quang


1.
1.
KiÓm tra bµi cò
KiÓm tra bµi cò
:
:
1. Chóng ta võa häc nh÷ng
1. Chóng ta võa häc nh÷ng
bµi tËp ®äc vÒ chñ ®iÓm g×?
bµi tËp ®äc vÒ chñ ®iÓm g×?
2. Em h·y kÓ tªn mét sè nh©n
2. Em h·y kÓ tªn mét sè nh©n
vËt tiªu biÓu trong phong
vËt tiªu biÓu trong phong
trµo ®Êu tranh v× hoµ b×nh?
trµo ®Êu tranh v× hoµ b×nh?
Thứ hai ngày 4 tháng 10 năm 2010
Thứ hai ngày 4 tháng 10 năm 2010
Tập đọc
Tập đọc
:
:
Những người bạn tốt
Những người bạn tốt


Theo Lưu Anh
Theo Lưu Anh


1.
1.
Luyện đọc
Luyện đọc
:
:
Bài văn chia làm 4 đoạn:
Bài văn chia làm 4 đoạn:
Đoạn 1: Từ đầu đến dong buồm trở về
Đoạn 1: Từ đầu đến dong buồm trở về
đất liền.
đất liền.
Đoạn 2: Từ Nhưng những tên cướp đã
Đoạn 2: Từ Nhưng những tên cướp đã
nhầm... sai giam ông lại.
nhầm... sai giam ông lại.
Đoạn 3: Từ Hai hôm sau ... trả lại tự do
Đoạn 3: Từ Hai hôm sau ... trả lại tự do
cho A-ri-ôn.
cho A-ri-ôn.
Đoạn 4: Đoạn còn lại.
Đoạn 4: Đoạn còn lại.


Thứ hai ngày 4 tháng 10 năm 2010
Thứ hai ngày 4 tháng 10 năm 2010
Tập đọc
Tập đọc
:
:
Những người bạn tốt
Những người bạn tốt
Theo Lưu
Theo Lưu
Anh
Anh
Luyện đọc:
Luyện đọc:
A-ri-ôn, Xi-xin, sửng
A-ri-ôn, Xi-xin, sửng
sốt, boong tàu
sốt, boong tàu
Tìm hiểu bài
Tìm hiểu bài
:
:


2.
2.
Tìm hiểu bài
Tìm hiểu bài
:
:
- A-ri-ôn là người thế nào?
- A-ri-ôn là một nghệ sĩ nổi tiếng của nước Hi Lạp cổ.
- Vì sao nghệ sĩ A-ri-ôn phải nhảy xuống biển?
- A-ri-ôn phải nhảy xuống biển vì thuỷ thủ trên tàu nổi
- A-ri-ôn phải nhảy xuống biển vì thuỷ thủ trên tàu nổi
lòng tham, cướp hết tặng vật của ông, đòi giết ông.
lòng tham, cướp hết tặng vật của ông, đòi giết ông.
- Sau khi A-ri-ôn nhảy xuống biển, bọn cướp làm gì?
- Sau khi A-ri-ôn nhảy xuống biển, bọn cướp làm gì?
- Bọn cướp tưởng A-ri-ôn đã chết liền dong buồm trở
- Bọn cướp tưởng A-ri-ôn đã chết liền dong buồm trở
về đất liền.
về đất liền.


Thứ hai ngày 4 tháng 10 năm 2010
Thứ hai ngày 4 tháng 10 năm 2010
Tập đọc
Tập đọc
:
:
Những người bạn tốt
Những người bạn tốt
Theo Lưu
Theo Lưu
Anh
Anh
Luyện đọc:
Luyện đọc:
A-ri-ôn, Xi-xin, sửng
A-ri-ôn, Xi-xin, sửng
sốt, boong tàu
sốt, boong tàu
Tìm hiểu bài
Tìm hiểu bài
:
:
dong buồm
dong buồm
Thứ hai ngày 4 tháng 10 năm 2010
Thứ hai ngày 4 tháng 10 năm 2010
Tập đọc
Tập đọc
:
:
Những người bạn tốt
Những người bạn tốt
Theo Lưu
Theo Lưu
Anh
Anh
Luyện đọc:
Luyện đọc:
A-ri-ôn, Xi-xin, sửng sốt,
A-ri-ôn, Xi-xin, sửng sốt,
boong tàu
boong tàu
Tìm hiểu bài
Tìm hiểu bài
:
:
dong buồm
dong buồm
ý
ý
1: A-ri-ôn phải nhảy xuống
1: A-ri-ôn phải nhảy xuống
biển vì bọn cướp đòi giết ông.
biển vì bọn cướp đòi giết ông.


Generate time = 0.26290512084961 s. Memory usage = 1.93 MB