de kiem tra lop 6

Họ và Tên:......................................
Lớp:.........
Bài Kiểm Tra 1 Tiết
Môn: Tin Học
Điểm Lời phê của giáo viên
I. Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Có mấy dạng thông tin cơ bản
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
Câu 2: Trong tin học thông tin lưu giữ trong máy tính còn được gọi là:
a. Nhập liệu b. Dữ liệu c. Hình ảnh d. Thông tin
Câu 3: Đâu là điều máy tính chưa thể làm được
a. Xử lý và tính toán b/ Lưu trữ dữ liệu
c. Phân biệt mùi vị, cảm giác c/ Chứa hình ảnh
Câu 4: Những dãy gồm 2 kí tự 0 và 1 ta gọi là dãy:
a. Megabai b. bit c. Byte d. Số
Câu 5: Mô hình của quá trình ba bước là:
a. Nhập- xuất –xử lý b. Xử lý- nhập – xuất
c. Nhập- xử lý – xuất d. Xuất –xử lý- nhập
Câu 6: Bộ xử lý trung tâm CPU có thể được coi là:
a. Bộ nhớ trong b. Bộ nhớ ngoài
c. Bộ não của máy tính d. Thiết bị nhập
Câu 7: Trong máy tính người ta chia bộ nhớ thành mấy loại:
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
Câu 8: Thành phần chính của bộ nhớ trong là:
a. Rom b. Ổ cứng c. Ram d. Ổ mềm
Câu 9: Đơn vị chính dùng để đo dung lượng nhớ là:
a. Byte b. bit c. KB d. GB
Câu 10: Trong các thiết bị sau thiết bị nào là thiết bị nhập:
a. Bàn phím, chuột b. Chuột và màn hình
c. Bàn phím và màn hình d. Máy in và chuột
Câu 11: Trong các thiết bị sau thiết bị nào là thiết bị xuất:
a. Bàn phím, chuột b. Chuột và màn hình
c. Bàn phím và màn hình d. Máy in và màn hình
Câu 12: Trong các thiết bị sau thiết bị nào là bộ nhớ ngoài:
a. Ram b. Ổ cứng c. Bàn phím d. Chuột
Câu 13: Cấu trúc chung của máy tính điện tử theo Von Newmann gồm những bộ phận
nào?
a. CPU,ROM,bàn phím
b. RAM, bàn phím,màn hình,chuột
c. CPU,thiết bị vào/ra
d. Bộ nhớ, thiết bị vào/ra
e. Bộ nhớ, thiết bị vào/ra,CPU
Câu 14: Thông tin lưu trữ trong đĩa mềm thì:
a.Không bị mất đi b.Sẽ bị mất đi
c.Chắc chắn bị mất đi d.Tất cả sai
Câu 15: Máy tính điện tử nhận biết được âm thanh nhờ:
a) Nghe âm thanh b) Giải mã âm thanh
c) Mã hoá âm thanh d) Tất cả các phương án trên
Câu 16: Thông tin có thể ở dạng
a) Chữ viết b) Tấm bảng hiệu
c) Quyển sách d) Tất cả các dạng a, b và c
II. Điền vào chỗ trống:
1/ Người ta tìm cách thể hiện thông tin dưới dạng này hay dạng khác để cho nó trở thành
…………………………………………………………………………………
2/ Khi em đang lập danh sách các bạn để mời dự sinh nhật, đó chính là lúc em đang
……………………………………… thông tin.
3/ Các dạng thông tin cơ bản là ………………………………………………………
4/ Thông tin đem lại cho con người …………………………………………………..

Generate time = 0.089367151260376 s. Memory usage = 1.93 MB