Bài 43: Thực hành: Nhân giống giâm, chiết, ghép ở thực vật


Bài 43: Thực hành:
Nhân giống giâm,
chiết, ghép ở thực vật

I. Mục tiêu
- Biết cách và rèn luyện kĩ
năng thực hiện một vài ứng
dụng dựa vào hình thức
sinh sản vô tính ở thực vật
có hoa.

II. Cách tiến hành
1. Phương pháp giâm
* Cách tiến hành: Tạo cây
mới từ một phần của cơ
quan sinh dưỡng bằng cách
vùi vào đất ẩm.

II. Cách tiến hành
1. Phương pháp giâm
* Điều kiện: Bảo đảm giữ
ẩm và tùy loài cây mà kích
thước thân cành phù hợp.

Đất Đất
Giâm cành

Giâm cành


2. Phương pháp chiết
* Cách tiến hành: Chọn
cành chiết cạo lớp vỏ,
bọc đất mùn ->khi ra rễ
->cắt rời cành ->trồng
thành cây mới.

Generate time = 0.087788105010986 s. Memory usage = 1.93 MB