tim so bi chiaSè bÞ chia

20


30 36 15 18 32
Sè chia

2

5 4

5 3

4
Th­¬ng
10
6
9 3 7 8
§iÒn sè thÝch hîp vµo chç trèng
KiÓm tra bµi cò

6 : 2 = 3
Số bị chia Số chia Thương
Ta có : 6 = 3 x 2
3 x 2 = 6
6 = 3 x 2
1.Nhận xét
TOÁN:
2. Tìm số bị chia x chưa biết:
x : 2 = 5
x = 5 x 2

x =10
Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia

Thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2009
Toán
Tìm số bị chia
6 : 2 = 3
2. Tỡm s b chia x cha bit
S b chia S chia Thng
Ta cú : 6 = 3 x 2
1.Nhn xột
x : 2 = 5
x = 5 x 2
x =10
Mun tỡm s b chia ta ly thng nhõn vi s chia

1
Tính nhẩm:
6 : 3 =
2 x 3 =

2 8 : 2 =
4 x 2 =
12 : 3 =
4 x 3 =
4 15 : 3 =
5 x 3 =
5
6
8
12 15
4

Generate time = 0.12669610977173 s. Memory usage = 1.92 MB