TRÒ CHƠI ĐẤU TRƯỜNG 100


HIV-AIDS
25%
50%
2x
75%

Khã
GÆp l¹i
100

Bạn hãy cho biết kết quả xét nghiệm
HIV(+) được thông báo cho đối tượng
nào sau đây?
A. Trưởng khu hành chính người được xét nghiệm
C. Trưởng khu hành chính người được xét nghiệm
A. Cán bộ thông tin v n hoá xã
B. Người được xét nghiệm
A. Cán bộ thông tin v n hoá xã
B. Người được xét nghiệm
B. Người được xét nghiệm
25%
50%
2x
75%
Khó
Gặp lại
100

­u tiªn tiÕp cËn th«ng tin, gi¸o dôc truyÒn
th«ng vÒ phßng chèng HIV/AIDS cho ®èi t­
îng nµo sau ®©y?
C. Cả hai đáp án trênC. Cả hai đáp án trên
A. Phụ nữ có thai, người nhiễm HIV và gia đình họ
B. Người mắc bệnh lây qua đường tình dục
A. Phụ nữ có thai, người nhiễm HIV và gia đình họ.
B. Người mắc bệnh lây qua đường tình dục
C. Cả hai đáp án trên
25%
50%
2x
75%
Dễ
GÆp
l¹i
10
0

HIV-AIDS
25%
50%
2x
75%

Khã
GÆp l¹i
100

B¹n h·y cho biÕt HIV không lây qua con
đường nào sau đây?
A. Tr­ëng khu hµnh chÝnh ng­êi ®­îc xÐt nghiÖm
C. Giao tiếp thông thường (ôm, hôn, bắt tay…)
A. Lây từ mẹ sang con
B. Đường tình dục
A. Lây từ mẹ sang con
B. Đường tình dục
C. Giao tiếp thông thường (ôm, hôn, bắt tay…)
25%
50%
2x
75%
Khã
GÆp l¹i
100

Theo bạn thời gian dự phòng lây nhiễm HIV tốt
nhất là trong thời gian nào?
C. Khi xác định rõ nguồn lây nhiễm HIV của người lây nhiễmC. Khi xác định rõ nguồn lây nhiễm HIV của người lây nhiễm
A. Ngay sau 2-3 giờ đầu
B. Sau một tuần
A. Ngay sau 2-3 giờ đầu
B. Sau một tuần
A. Ngay sau 2-3 giờ đầu
25%
50%
2x
75%
Dễ
GÆp l¹i
100

HIV-AIDS
25%
50%
2x
75%

Khã
GÆp l¹i
100

Bạn hãy cho biết ở nước ta hiện nay tỷ lệ
nhiễm HIV nhiều nhất trong độ tuổi nào?
C. Cả hai đáp án trên
C. Trên 30 tuổi
A. D i 20 tu iướ ổ
B. Từ 20-29 tuổi
A. Dưới 20 tuổi
B. Từ 20-29 tuổi
B. Từ 20-29 tuổi
25%
50%
2x
75%
Khã
GÆp l¹i
100

Bạn hãy cho biết tình dục an toàn là gì?
25%
50%
2x
75%
Dễ
GÆp l¹i
100
C. Cả hai đáp án trên
C. Cả hai đáp án trên
A. Sống chung thuỷ một vợ, một chồng;
dùng bao cao su đúng cách
B. Thủ dâm
A. Sống chung thuỷ một vợ, một chồng;
dùng bao cao su đúng cách
B. Thủ dâm
C. Cả hai đáp án trên

HIV-AIDS
25%
50%
2x
75%

Khã
GÆp l¹i
100

Bạn hãy cho biết các bước trong quy trình
tư vấn và xét nghiệm tự nghuyện
HIV/AIDS
C. Cả hai đáp án trên
C. Cả hai đáp án trên
A. Tư vấn trước và trong xét nghiệm
B.Tư vấn sau xét nghiệm
A. Tư vấn trước và trong xét nghiệm
B.Tư vấn sau xét nghiệm
C. Cả hai đáp án trên
25%
50%
2x
75%
Khã
GÆp l¹i
100

Bạn hãy cho biết ở Việt Nam hiện nay, xét nghiệm
kháng thể khẳng định nhiễm HIV ở trẻ em có thể
tiến hành khi nào?
25%
50%
2x
75%
D
Gặp lại
100
C. T 18 thỏng tui tr lờn
C. T 18 thỏng tui tr lờn
A.Trẻ em dưới 6 tháng tuổi
B. T 6 thỏng tui tr lờn
A.Trẻ em dưới 6 tháng tuổi .
B. T 6 thỏng tui tr lờn
C. T 18 thỏng tui tr lờn

HIV-AIDS
25%
50%
2x
75%

Khã
GÆp l¹i
100

Bạn hãy cho biết dấu hiệu lâm sàng chính
của AIDS?
C. Cả hai đáp án trênC. Cả hai đáp án trên
A. Sốt kéo dài trên 1 tháng
B. Sót c©n trªn 10% träng l­îng c¬ thÓ
A. Sốt kéo dài trên 1 tháng
B. Sót c©n trªn 10% träng l­îng c¬ thÓ
C. Cả hai đáp án trên
25%
50%
2x
75%
Khã
GÆp l¹i
100

B¹n h·y cho biÕt c¸c giai ®o¹n l©y truyÒn HIV tõ
mÑ sang con?
25%
50%
2x
75%
Dễ
GÆp l¹i
100
C. Cả hai đáp án trên
C. Cả hai đáp án trên
A. Khi mang thai
B. Khi sinh con vµ cho con bó
A. Khi mang thai.
B. Khi sinh con vµ cho con bó
C. Cả hai đáp án trên

HIV-AIDS
25%
50%
2x
75%

Khã
GÆp l¹i
100

Generate time = 0.053658962249756 s. Memory usage = 1.93 MB