Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh lớp 3

Bộ giáo dục và đào tạo
Sổ theo dõi kết quả kiểm tra,
đánh giá học sinh lớp

Lớp
3
Trờng
Xã (Phờng, thị trấn)
Huyện (Quận, thị xã)
Tỉnh (Thành phố)
Năm học
20... - 20...
Giáo viên chủ nhiệm
1
STT Hä vµ tªn häc sinh
Ngµy, th¸ng,
n¨m sinh
Nam,

D©n
téc
Ngµy häc sinh
Th¸ng
thø nhÊt
Th¸ng
thø hai
Th¸ng
thø ba
Th¸ng
thø t
Th¸ng
thø n¨m
Th¸ng
thø s¸u
1 1 19
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
2
nghỉ học Tổng số ngày học sinh nghỉ học
STT
Tháng
thứ bảy
Tháng
thứ tám
Tháng
thứ chín
Học kì I Học kì II Cả năm

phép
Không
phép

phép
Không
phép

phép
Không
phép
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
3

KÕt qu¶ c¸c nhËn xÐt XÕp lo¹i h¹nh kiÓm
STT Häc k× I Häc k× II Häc k× I C¶ n¨m
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
H¹nh kiÓm
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Nhận xét Một số biểu hiện cụ thể (chứng cứ)
Nhiệm vụ 1: Thực hiện đầy đủ và có kết quả hoạt động học tập; chấp hành nội quy của nhà trờng; đi học đều và đúng giờ; giữ
gìn sách vở và đồ dùng học tập
Nhận xét 1.1: Thực hiện đầy đủ và có kết
quả hoạt động học tập; giữ gìn sách vở và
đồ dùng học tập
- Bit thực hiện các hoạt động học tập do giáo viên hớng dẫn
- Kết quả học tập đạt yêu cầu
- Sách vở sạch, không rách, không làm mất đồ dùng học tập
Nhận xét 1.2: Chấp hành nội quy của nhà
trờng; đi học đều và đúng giờ
- Bit thực hiện các quy định cụ thể của nhà trờng
- Tuân theo chỉ dẫn hoạt động của thầy giáo, cô giáo
- Nghỉ học có xin phép, đến lớp học đúng giờ
Nhiệm vụ 2: Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; kính trọng, lễ phép với thầy giáo, cô giáo, nhân viên và ngời lớn tuổi; Đoàn kết, th-
ơng yêu, giúp đỡ bạn bè và ngời có hoàn cảnh khó khăn
Nhận xét 2.1: Hiếu thảo với ông bà, cha
mẹ; kính trọng, lễ phép với thầy giáo, cô
giáo, nhân viên và ngời lớn tuổi
- Biết quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ và những ngời thân trong
gia đình
- Biết chào hỏi thầy giáo, cô giáo, nhân viên và ngời lớn tuổi
- Xng hô đúng với thầy giáo, cô giáo, nhân viên và ngời lớn tuổi
Nhận xét 2.2: Đoàn kết, thơng yêu, giúp
đỡ bạn bè và ngời có hoàn cảnh khó khăn
- Không đánh bạn
- Biết quan tâm, giúp đỡ bạn
- Biết quan tâm, giúp đỡ ngời có hoàn cảnh khó khăn
Nhiệm vụ 3: Rèn luyện thân thể, giữ vệ sinh cá nhân
Nhận xét 3.1: Biết rèn luyện thân thể
- Biết ăn, ngủ, học tập theo hớng dẫn của giáo viên và bố mẹ
- Tham gia tập thể dục, hoạt động thể thao
- Ngồi học đúng t thế
Nhận xét 3.2: Biết giữ vệ sinh cá nhân
- Đầu tóc gọn gàng, chân tay sạch sẽ
- Trang phục phù hợp, gọn gàng, sạch sẽ
- Rửa tay trớc khi ăn và sau khi đi vệ sinh
Nhiệm vụ 4: Tham gia các hoạt động tập thể trong và ngoài giờ lên lớp; giữ gìn, bảo vệ tài sản nơi công cộng; tham gia các
hoạt động bảo vệ môi trờng, thực hiện trật tự an toàn giao thông
4
Môn Tiếng Việt
Nhận xét 4.1: Tham gia các hoạt động tập
thể trong và ngoài giờ lên lớp
- Biết tham gia sinh hoạt tổ, lớp
- Biết tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo hớng dẫn
- Biết tham gia các hoạt động tập thể của nhà trờng
Nhận xét 4.2: Giữ gìn, bảo vệ tài sản nơi
công cộng; tham gia các hoạt động bảo vệ
môi trờng; thực hiện trật tự an toàn giao
thông
- Giữ gìn, bảo vệ tài sản của lớp, trờng (bàn, ghế...)
- Biết tham gia xây dựng trờng xanh - sạch - đẹp
- Thực hiện các quy định về an toàn giao thông
Nhiệm vụ 5: Góp phần bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trờng và địa phơng
Nhận xét 5.1: Góp phần bảo vệ và phát
huy truyền thống của nhà trờng
- Biết tên trờng, tên thầy giáo, cô giáo dạy lớp mình và Hiệu trởng nhà trờng
- Biết về truyền thống của nhà trờng
- Biết tham gia các hoạt động nhằm bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà tr-
ờng
Nhận xét 5.2: Góp phần bảo vệ và phát
huy truyền thống của địa phơng
- Biết địa chỉ nhà của mình
- Biết về truyền thống của địa phơng
- Cùng gia đình thực hiện những quy định xây dựng gia đình văn hoá

Quy định xếp loại hạnh kiểm :
Xếp loại Số nhận xét cần đạt
Thực hiện đầy đủ (Đ) 5 10 Nhận xét
Thực hiện cha đầy đủ (CĐ) 0 4
STT
Điểm kiểm tra thờng xuyên
Tháng
thứ nhất
Tháng
thứ hai
Tháng
thứ ba
Tháng
thứ t
Tháng
thứ năm
Tháng
thứ sáu
Tháng
thứ bảy
Tháng
thứ tám
Tháng
thứ chín
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
4
5
5
5
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
STT
§iÓm kiÓm tra ®Þnh k×
XÕp lo¹i häc lùc m«n
Gi÷a k× I Cuèi k× I Gi÷a k× II Cuèi n¨m
§äc ViÕt GKI §äc ViÕt CKI §äc ViÕt GKII §äc ViÕt CN Häc k× I C¶ n¨m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
6
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
STT
§iÓm kiÓm tra thêng xuyªn
Th¸ng
thø nhÊt
Th¸ng
thø hai
Th¸ng
thø ba
Th¸ng
thø t
Th¸ng
thø n¨m
Th¸ng
thø s¸u
Th¸ng
thø b¶y
Th¸ng
thø t¸m
Th¸ng
thø chÝn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
M«n To¸n
7
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
STT
§iÓm kiÓm tra ®Þnh k× XÕp lo¹i häc lùc m«n
Gi÷a k× I Cuèi k× I Gi÷a k× II Cuèi n¨m Häc k× I C¶ n¨m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
8
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
STT
Kết quả các nhận xét Xếp loại học lực môn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Học kì I Cả năm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Môn đạo đức
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Nhận xét chứng cứ
Nhận xét 1:
Biết giữ lời hứa với bạn bè và mọi
ngời
- Nêu đợc một vài biểu hiện về biết giữ lời hứa.
- Biết đợc vì sao cần phải giữ lời hứa.
- Kể về một lần biết giữ lời hứa với bạn bè hoặc với ngời khác.
Nhận xét 2:
Biết làm lấy những việc phù hợp với
khả năng.
- Kể đợc một số việc mà học sinh lớp 3 có thể tự làm lấy.
- Nói đợc lợi ích của việc biết làm lấy việc của mình.
- Kể đợc 2 việc tự làm lấy phù hợp với khả năng ở nhà hoặc
ở trờng.
Nhận xét 3:
Biết quan tâm chăm sóc ông bà, cha
mẹ, anh chị em.
- Nêu đợc một vài biểu hiện biết quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị
em.
- Biết đợc vì sao cần phải quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em.
- Kể đợc hai việc đã làm về quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ hoặc anh chị
em.
Nhận xét 4:
Biết chia sẻ vui buồn cùng bạn và
tích cực tham gia vào các hoạt động
của lớp, của trờng.
- Nêu đợc một vài biểu hiện biết chia sẻ vui buồn cùng bạn.
- Nêu đợc một vài biểu hiện tích cực tham gia việc lớp việc trờng.
- Kể đợc một lần biết chia sẻ vui buồn cùng bạn và một lần tích cực tham gia
việc lớp việc trờng.
Nhận xét 5:
Biết quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng
giềng
- Nêu đợc một vài biểu hiện biết quan tâm, giúp đỡ hàng xóm
láng giềng.
- Biết đợc vì sao cần quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng.
- Kể đợc một việc làm thể hiện biết quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng.
Nhận xét 6:
Biết ơn Bác Hồ và các thơng binh liệt

- Biết đợc Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại, có công lao to lớn đối với đất nớc, dân
tộc.
- Nêu đợc một vài biểu hiện biết ơn Bác Hồ và các thơng binh
liệt sĩ.
- Kể đợc một việc làm thể hiện lòng biết ơn thơng binh và gia đình liệt sĩ.
Nhận xét 7:
Biết đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi
quốc tế và tôn trọng khách nớc ngoài.
- Nêu đợc một vài biểu hiện về tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế.
- Nêu đợc một biểu hiện về tôn trọng khách nớc ngoài .
- Kể đợc một việc làm thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế
hoặc tôn trọng khách nớc ngoài.
11
10
9
10

Generate time = 0.10683798789978 s. Memory usage = 1.94 MB