KHBM VẬT LÝ 8 THEO PPCT 2010-2011

Kế hoạch bộ môn vật lý 8 Trường THCS Thông
Hòa
TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY TRỌNG TÂM BÀI
PHƯƠNG
PHÁP
CHUẨN BỊ
ĐDDH
BÀI TẬP
RÈN LUYỆN
TRỌNG TÂM
CHƯƠNG
Tuần
1
1 CHƯƠNG I
CƠ HỌC
BÀI 1: CHUYỂN
ĐỘNG CƠ HỌC
* Nêu được những ví dụ về chuyển
động cơ học trong đời sống hàng
ngày
* Nêu được ví dụ về tính tương đối
của chuển động và đứng yên, đặc
biệt biết xác đònh trạng thái của vật
đối với mỗi vật được chọn làm mốc
* Nêu được ví dụ về các dạng
chuyển dộng cơ học thường gặp:
chuyển động thẳng, chuyển động
cong, chuyển động tròn
* Ôn tập
* Thực hành
* Đàm thoại
gợi mở
* Quan sát, so
sánh, nhận xét
* Học sinh làm
việc nhóm, cá
nhân
Tranh vẽ ( h
1.1; 1.2; 1.3
SGK
* C 1  10
SGK
*BT 1.1 ->
1.6 SBT
- Mô tả chuyển động
cơ học và tính tương
đối của chuyển động
- Nêu được ví dụ về
các dạng chuyển dộng
cơ học thường gặp:
chuyển động thẳng,
chuyển động cong,
chuyển động tròn
Tuần
2
2 BÀI 2:
VẬN TỐC
* So sánh quãng đường chuyển
động trong 1s của mỗi chuyển động
để rút ra cách nhận biết sự nhanh,
chậm của chuyển động đó
* Nắm vững công thức tính vận tốc
t
s
v
=
và ý nghóa của khái niệm
vận tốc. Đơn vò hợp pháp của vận
tốc là m/s, km/h và cách đổi đơn vò
vận tốc
*Vận dụng công thức để tính quãng
đường, thời gian trong chuyển động
* Thực hành,
thí nghiệm
* Đàm thoại
gợi mở .
* Quan sát , so
sánh nhận xét .
* Học sinh làm
việc nhóm , cá
nhân
*Đồng hồ bấm
giây
*Tranh vẽ tốc
kế của xe máy
* C 1  C 8
SGK
* BT 2.1 ->
2.5 SBT
- Biết vận tốc là đại
lượng nhận biết sự
nhanh, chậm của
chuyển động
- Nắm vững công thức
tính vận tốc
t
s
v
=

ý nghóa của khái niệm
vận tốc. Đơn vò hợp
pháp của vận tốc là
m/s, km/h và cách đổi
đơn vò vận tốc
Tuần
3
3
BÀI 3:
CHUYỂN
* Phát biểu được đònh nghóa chuyển
động đều và nêu được những ví dụ
* Ôn tập
* Thực hành thí
*Máng
nghiêng, bánh
* C1,  C7
SGK
- Nêu được ví dụ thể
hiện lực tác dụng làm
Giáo viên: Nguyễn Hồng Tiến Trang - 1 -
Kế hoạch bộ môn vật lý 8 Trường THCS Thông
Hòa
TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY TRỌNG TÂM BÀI
PHƯƠNG
PHÁP
CHUẨN BỊ
ĐDDH
BÀI TẬP
RÈN LUYỆN
TRỌNG TÂM
CHƯƠNG
ĐỘNG ĐỀU -
CHUYỂN
ĐỘNG KHÔNG
ĐỀU
về chuyển động đều
*Nêu được những ví dụ về chuyển
động không đều thường gặp. Xác
đònh được những đặc trung của
chuển động này là vận tốc thay đổi
theo thời gian
*Vận đụng để tính vận tốc trung
bình trên một đoạn đường
nghiệm
* Đàm thoại
gợi mở
* Quan sát, so
sánh , nhận xét
* Học sinh làm
việc nhóm, cá
nhân
xe, đồng hồ có
kim giây hay
điện tử
* Bài tập: 3.1
 3.7 SBT
thay đổi vận tốc
- Nhận biết được lực là
đại lượng vectơ. Biểu
diễn được vectơ lực.
Tuần
4
4
BÀI 4:
BIỂU DIỂN
LỰC
*Nêu được ví dụ thể hiện lực tác
dụng làm thay đổi vận tốc
*Nhận biết được lực là đại lượng
vectơ. Biểu diễn được vectơ lực.
* Đàm thoại
gợi mở
* Quan sát, so
sánh , nhận xét
* Học sinh làm
việc nhóm, cá
nhân
*Tranh các hình
4.1, 4.2, 4.4
* xe lăn hình
4.3
*C1  C3
SGK
*BT: 4.1 4.5
SBT
- Mô tả sự xuất hiện
của lực ma sat. Phân
tích được một số hiện
tượng về ma sát có lợi,
có hại trong đời sống
và kó thuật. Khắc phục
tác hại của ma sát và
vận dụng lợi ích của
lực này
Tuần
5
5
BÀI 5:
SỰ CÂN BẰNG
LỰC - QUÁN
TÍNH
*Nêu được một số ví dụ về hai lực
cân bằng. Nhận biết đặc điểm của
hai lực cân bằng và biểu thò bằng
vectơ lực
*Vật chòu tác dụng của hai lực cân
bằng thì vận tốc không đổi, vật sẽ
chuyển động thẳng đều
*Nêu một số ví dụ về quán tính.
* Đàm thoại
gợi mở
* Quan sát, so
sánh , nhận xét
* Học sinh làm
việc nhóm, cá
nhân
Dụng cụ để làm
TN vẽ ở các
hình 5.3, 5.4
SGK
*C1 C8
SGK
*BT 5.1  5.8
SBT
- Nêu được một số ví
dụ về hai lực cân
bằng. Nhận biết đặc
điểm của hai lực cân
bằng và biểu thò bằng
vectơ lực
Giáo viên: Nguyễn Hồng Tiến Trang - 2 -
Kế hoạch bộ môn vật lý 8 Trường THCS Thông
Hòa
TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY TRỌNG TÂM BÀI
PHƯƠNG
PHÁP
CHUẨN BỊ
ĐDDH
BÀI TẬP
RÈN LUYỆN
TRỌNG TÂM
CHƯƠNG
hiện tượng quán tính
Tuần
6
6
BÀI 6:
LỰC MA SÁT
*Nhận biết thêm một loại lực cơ
học là lực ma sát. Ma sát trượt, ma
sát lăn, ma sát nghỉ và đặc điểm
của mỗi loại
*Phân tích được một số hiện tượng
về ma sát có lợi, có hại trong đời
sống và kó thuật. Khắc phục tác hại
của ma sát và vận dụng lợi ích của
lực này
* Ôn tập
* Vận dụng
*Đàm thoại,
gợi mở
* quan sát so
sánh , nhận xét
* Học sinh làm
việc nhóm, cá
nhân
*lực kế, miếng
gỗ, quả cân cho
mỗi nhóm
* C1-> C 9
SGK
* Bài tập: 6.1
- > 6.5 SBT
- Biết áp suất là gì và
mối quan hệ giữa áp
suất, lực tác dụng và
diện tích tác dụng
- Đònh nghóa áp lực và
áp suất
Tuần
7
7
KIỂM TRA
Kiểm tra nội dung trọng tâm của
các bài trước
Trắc nghiệm
khách quan và
tự luận
Đề kiểm tra
phôto
Tuần
8
8
BÀI 7: ÁP SUẤT
*Phát biểu được đònh nghóa áp lực
và áp suất
*Công thức tính áp suất, tên và đơn
vò của các đòa lượng có mặt trong
công thức
*Nêu được cách làm tăng, giảm áp
suất trong đời sống và dùng nó để
giải thích được một số hiện tượng
đơn giản thường gặp
* Thực hành,
thí nghiệm
* Đàm thoại
gợi mở
* Quan sát, so
sánh, nhận xét
* HS làm việc
nhóm , cá nhân
*Mỗi nhóm:
một chậu nhựa
đựng cát, ba
miếng kim loại
hình hộp chữ
nhật của bộ
dụng cụ TN
hoặc ba viên
gạch
- C1 ->C 5,
BT C9,10.11
SGK
- Btập 7.1->
7.6 SBT
- Công thức tính áp
suất, tên và đơn vò của
các đòa lượng có mặt
trong công thức
- Nêu được cách làm
tăng, giảm áp suất
trong đời sống và dùng
nó để giải thích được
một số hiện tượng đơn
giản thường gặp
Tuần
9
9
BÀI 8:
ÁP SUẤT CHẤT
*Mô tả được TN chứng tỏ sự tồn tại
của áp suất trong lòng chất lỏng
* Thực hành ,
thí nghiệm
*Mỗi nhóm:
một bình trụ có
C 1 -> C9
SGK
- Nêu được hiện tượng
chứng tỏ sự tồn tại của
Giáo viên: Nguyễn Hồng Tiến Trang - 3 -
Kế hoạch bộ môn vật lý 8 Trường THCS Thông
Hòa
TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY TRỌNG TÂM BÀI
PHƯƠNG
PHÁP
CHUẨN BỊ
ĐDDH
BÀI TẬP
RÈN LUYỆN
TRỌNG TÂM
CHƯƠNG
LỎNG - BÌNH
THÔNG NHAU
*Công thức tính áp suất chất lỏng,
tên và đơn vò của các đòa lượng có
mặt trong công thức
*Nêu được nguyên tắc bình thông
nhau và dùng nó để giải thích một
số hiện tượng thường gặp
* Đàm thoại
gợi mở
* Quan sát , so
sánh, nhận xét
* HS làm việc
theo nhóm, cá
nhân
đáy C và các lỗ
A, B ở thành
bình bòt bằng
màng cao su
mỏng, một bình
trụ thuỷ tinh có
đóa CD tách rời,
một bình thông
nhau
* 8.1 -> 8.6
SBT
lực đẩy Acsimet, Giải
thích sự nổi, điều kiện
nổi
- các trường hợp có
công cơ học và không
có công cơ học, chỉ ra
được sự khác biệt giữa
các trường hợp đó
- công thức tính công,
nêu được tên các đại
lượng trong công thức
A=F.s
Tuần
10
10
BÀI 9:
ÁP SUẤT KHÍ
QUYỂN
*Giải thích được sự tồn tại của lớp
khí quyển, áp suất khí quyển
*Giải thích được TN Tô-ri-xe-li và
một số hiện tượng đơn giản
* Hiểu được vì sao độ lớn của áp
suất khí quyển thường được tính
theo độ cao của cột thuỷ ngân và
biết cách đổi từ đơn vò mmHg sang
đơn vò N/m
2
- Nêu những ví dụ chứng tỏ một
vận chuyển động có động năng, thế
năng, và sự bảo toàn cơ năng
- Mô tả sự chuyển hoá giữa động
* Đàm thoại
gợi mở
* Quan sát , so
sánh , nhận xét
*Mỗi nhóm: hai
vỏ chai nước
khoáng bằng
nhựa, một ống
thuỷ tinh dài
10-15 cm, tiết
diện 2-3m, một
cốc nước
* C 1 - ề SGK
* 9.1 -> 9.6
SBT
- Biết ý nghóa của
công suất. công suất là
công thực hiện được
trong một giây, là đại
lượng đặc trưng cho
khả năng thực hiện
công nhanh chậm của
con người, con vật hay
máy móc
- Viết được công thức
tính công suất, đơn vò
công suất
Giáo viên: Nguyễn Hồng Tiến Trang - 4 -
Kế hoạch bộ môn vật lý 8 Trường THCS Thông
Hòa
TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY TRỌNG TÂM BÀI
PHƯƠNG
PHÁP
CHUẨN BỊ
ĐDDH
BÀI TẬP
RÈN LUYỆN
TRỌNG TÂM
CHƯƠNG
năng, thế năng và sự bảo toàn cơ
năng
Tuần
11
11
BÀI 10:
LỰC ĐẨY
ACSIMÉT
*Nêu được hiện tượng chứng tỏ sự
tồn tại của lực đẩy Acsimet, chỉ rõ
các đặc điểm của lực này
*Công thức tính độ lớn của lực đẩy
Acsimet, tên và đơn vò của các đòa
lượng có mặt trong công thức
*Giải thích được hiện tượng đơn
giản thường gặp có liên quan
* Ôn tập
* Đàm thoại
gợi mở
* Quan sát, so
sánh, nhận xét
* HS làm việc
nhóm, cá nhân
*Dụng cụ để
HS làm TN ở
H. 10.2 SGK
*Dụng cụ để
GV làm TN
H.10.3 cho HS
em
* C1 -> C 7
SGK
* 10.1 -> 10.6
SBT
Tuần
12
12
BÀI 11: THỰC
HÀNH VÀ
KIỂM TRA
THỰC HÀNH:
NGHIỆM LẠI
LỰC ĐẨY
ACSIMÉT
*Viết được công thức tính độ lớn
lực đẩy Acsimet, nêu đúng tên và
đơn vò đo các đại lượng trong công
thức
*Đề xuất phương án TN trên cơ sở
những dụng cụ đã có
*Sử dụng được nhiệt kế, bình chia
độ
TH theo nhóm,
ghi kết quả, báo
cáo TN
*Mỗi nhóm: 1
lực kế 0-2,5N, 1
vật nặg bằng
nhôm thể tích
50cm
3
, bình
chia độ, 1 giá
đỡ, 1 bình nước
Tuần
13
13
BÀI 12:
SỰ NỔI
*Giải thích được khi nào vật nổi,
vật chìm, vật lơ lửng
*Nêu được điều kiện nổi của vật
*Giải thích được các hiện tượng vật
nổi thường gặp trong đời sống
* Thực hành,
thí nghiệm
*Đàm thoại
* Quan sát, so
sánh, nhận xét
* Học sinh làm
việc nhóm, cá
*Mỗi nhóm:
Một cốc thuỷ
tinh to đựng
nước, một chiếc
đinh, một
miếng gổ nhỏ,
một ống
*C1 C9
SGK
*BT: 12.1
12.7 SBT
Giáo viên: Nguyễn Hồng Tiến Trang - 5 -

Generate time = 0.059820890426636 s. Memory usage = 1.94 MB