biên bản kiểm tra tổ chuyên môn

UBND THÀNH PHỐ KON TUM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐOÀN THANH TRA Kon Tum, ngày........tháng........năm 20.....
BIÊN BẢN THANH TRA TOÀN DIỆN
TỔ KHỐI CHUYÊN MÔN : ...................................................................................
Thời gian : Từ ngày......../........đến ngày......../......../200.......................
Địa điểm : Trường .................................................................................
Thành phần tổ thanh tra :
1/..................................................Chức vụ, đơn vị..............................................
2/..................................................Chức vụ, đơn vị..............................................
NỘI DUNG
I. Tình hình đội ngũ giáo viên của tổ :
1. Tổng số GV của tổ? Số lượng đủ/ thiếu giáo viên? lý do :
.................................................................................................................................
2. Số môn dạy từng lớp đủ/ thiếu? lý do :
.................................................................................................................................
3. Số giáo viên chưa đạt chuẩn? tỷ lệ %
.................................................................................................................................
II. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn :
1. Đánh giá về hồ sơ tổ chuyên môn :
a) Ưu điểm :.............................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
b) Tồn tại :
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Đánh giá về chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn : (Thời gian, hình thức, nội
dung sinh hoạt chuyên môn. Tập trung đánh giá về chất lượng sinh hoạt tổ
chuyên môn, việc tổ chức thao giảng chuyên đề.... )
1
a) Ưu điểm :.............................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
b) Tồn tại :...............................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
III. Kết quả dự giờ, kiểm tra hồ sơ và khảo sát chất lượng:
1. Kết quả kiểm tra :
2. Đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên thông qua dự giờ :
a) Ưu điểm :.............................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
b) Tồn tại :...............................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. Đánh giá việc giáo viên thực hiện quy chế chuyên môn như : Hồ sơ, giáo án?
Việc ra đề, đáp án, chấm chữa bài kiểm tra, cộng điểm, xếp loại học sinh, tham
gia quản lý và sử dụng sổ điểm...
a) Ưu điểm :...............................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
b) Tồn tại :.................................................................................................................
DỰ GIỜ HỒ SƠ KHẢO SÁT
TS Xếp loại TS Xếp loại TS Giỏi Khá TB
TB
trở lên
Dưới
TB
G K Đ Cđ T K TB Y SL % SL % SL % SL % SL %

2
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................................................................................
4. Đánh giá chất lượng học tập của học sinh : ( Thông qua khảo sát của Đoàn và
dựa vào các số liệu của nhà trường như sổ gọi tên ghi điểm, kết quả tốt nghiệp,
thi học sinh giỏi trong 3 năm liền kề)
a) Ưu điểm :...............................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
b) Tồn tại :.................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
IV. Đánh giá chung :
1. Ưu điểm :.............................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Tồn tại :................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
V. Kiến nghị : (Đối với cá nhân, tổ chuyên môn, nhà trường)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TỔ THANH TRA
( Ký tên và ghi rõ họ, tên) ( Ký tên và ghi rõ họ, tên)
3

Generate time = 0.49845504760742 s. Memory usage = 1.94 MB