Thuốc_Lỗ Tấn


Tieát 80 -81 : VHTQ
Tieát 80 -81 : VHTQ
Thuoác
Thuoác


( Loã Taán
( Loã Taán
)
)

I/ Tìm hiểu chung :
I/ Tìm hiểu chung :

1/Vài nét về xã hội và văn học Trung Quốc
1/Vài nét về xã hội và văn học Trung Quốc
nửa sau thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX ( SGK )
nửa sau thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX ( SGK )

Thêi gian tõ 1840 (chiÕn tranh thc
Thêi gian tõ 1840 (chiÕn tranh thc
phiƯn) ®Õn 1919 (phong trµo Ngò Tø)
phiƯn) ®Õn 1919 (phong trµo Ngò Tø)
g¾n víi giai ®o¹n v¨n häc cËn ®¹i.
g¾n víi giai ®o¹n v¨n häc cËn ®¹i.
VÊn
VÊn
®Ị c¶i c¸ch v¨n häc vµ sù ®ãng gãp
®Ị c¶i c¸ch v¨n häc vµ sù ®ãng gãp
cđa mét sè nhµ c¶i c¸ch nh­ Hoµng
cđa mét sè nhµ c¶i c¸ch nh­ Hoµng
T«n HiÕn, Khang H÷u Vi, L­¬ng Kh¶i
T«n HiÕn, Khang H÷u Vi, L­¬ng Kh¶i
Siªu...
Siªu...


Thời gian từ 1919 (phong trào Ngũ
Thời gian từ 1919 (phong trào Ngũ
Tứ) đến 1949 (nước CHND Trung
Tứ) đến 1949 (nước CHND Trung
Hoa ra đời) gắn với giai đoạn văn học
Hoa ra đời) gắn với giai đoạn văn học
hiện đại.
hiện đại.
Sự ra đời của các tổ chức văn
Sự ra đời của các tổ chức văn
học cách mạng, sự phát triển của các
học cách mạng, sự phát triển của các
thể loại mới (thơ, kịch, tiểu thuyết) và
thể loại mới (thơ, kịch, tiểu thuyết) và
sự xuất hiện của các nhà văn tiêu biểu
sự xuất hiện của các nhà văn tiêu biểu
(Lỗ Tấn, Quách Mạt Nhược ; Tào Ngu
(Lỗ Tấn, Quách Mạt Nhược ; Tào Ngu
Lôi Vũ).
Lôi Vũ).


2/ Tác giả Lỗ Tấn ( 1881- 1936).
2/ Tác giả Lỗ Tấn ( 1881- 1936).

* Những nét chính về cuộc đời và sự
* Những nét chính về cuộc đời và sự
nghiệp sáng tác của Lỗ Tấn ?
nghiệp sáng tác của Lỗ Tấn ?

*Trước khi chuyển sang sáng tác văn
*Trước khi chuyển sang sáng tác văn
chương, Lỗ Tấn đã học những nghề
chương, Lỗ Tấn đã học những nghề
gì?
gì?
Vì sao Lỗ Tấn lại chuyển sang làm
Vì sao Lỗ Tấn lại chuyển sang làm
văn nghệ?
văn nghệ?
Quan điểm và chủ trương
Quan điểm và chủ trương
của ông khi làm văn nghệ?
của ông khi làm văn nghệ?
Những tác
Những tác
phẩm tiêu biểu của ông thể hiện quan
phẩm tiêu biểu của ông thể hiện quan
điểm sáng tác ấy?
điểm sáng tác ấy?


Lỗ Tấn sinh trưởng trong
Lỗ Tấn sinh trưởng trong
một gia đình sĩ đại phu
một gia đình sĩ đại phu
phong kiến họ Chu : tên
phong kiến họ Chu : tên
thật của ông là Chu Thụ
thật của ông là Chu Thụ
Nhân
Nhân

Ngay từ thuở nhỏ, Lỗ Tấn
Ngay từ thuở nhỏ, Lỗ Tấn
đã được học hành liên
đã được học hành liên
tục và đầy đủ
tục và đầy đủ

Lỗ Tấn tỏ ra là một học
Lỗ Tấn tỏ ra là một học
trò không chỉ hiếu học
trò không chỉ hiếu học
mà còn thông minh, có
mà còn thông minh, có
đầu óc độc lập
đầu óc độc lập


Sự sa sút của gia đinh
Sự sa sút của gia đinh
l
l
ỳc ụng
ỳc ụng


Lỗ
Lỗ
Tấn 13 tuổi đã để lại nh
Tấn 13 tuổi đã để lại nh


ng dấu
ng dấu
ấn đậm nét trong quãng đời thơ
ấn đậm nét trong quãng đời thơ
ấu của ông.
ấu của ông.

Tựa
Tựa
Gào thét
Gào thét
:
:


có ai từ con một
có ai từ con một
gia đinh khá giả rơi vào cảnh khốn
gia đinh khá giả rơi vào cảnh khốn
khó không, tôi cho rằng qua cái
khó không, tôi cho rằng qua cái
cầu ấy đại khái có thể thấy được
cầu ấy đại khái có thể thấy được
bộ mặt thật của người đời .
bộ mặt thật của người đời .


Thời thơ ấu, Lỗ Tấn còn học đư
Thời thơ ấu, Lỗ Tấn còn học đư
ợc nhiều điều vô cùng quý giá
ợc nhiều điều vô cùng quý giá
từ nh
từ nh


n
n
g sự giáo dục bên ngoài
g sự giáo dục bên ngoài
trường học và kinh sách:
trường học và kinh sách:

Bà nội
Bà nội

U già
U già

Mẹ
Mẹ

Thôn An Kiều
Thôn An Kiều


N
N


m 1898, mười bảy
m 1898, mười bảy
tuổi, do nh
tuổi, do nh


ng biến cố
ng biến cố
lớn trong lịch sử cũng
lớn trong lịch sử cũng
như trong hoàn cảnh
như trong hoàn cảnh
riêng, Lỗ Tấn rời quê
riêng, Lỗ Tấn rời quê
hương lên Nam Kinh
hương lên Nam Kinh
học ở Giang Nam thuỷ
học ở Giang Nam thuỷ
sư học đường một
sư học đường một
trường học Tây.
trường học Tây.

N
N


m 1899, Lỗ Tấn thi
m 1899, Lỗ Tấn thi
vào Khoáng Lộ học đư
vào Khoáng Lộ học đư
ờng một trường học
ờng một trường học
có ông hiệu trưởng là
có ông hiệu trưởng là
người có tư tưởng duy
người có tư tưởng duy
tân.
tân.


N
N


m 1902, 20 tuổi, v
m 1902, 20 tuổi, v
thi đỗ xuất sắc, Lỗ Tấn
thi đỗ xuất sắc, Lỗ Tấn
được cử sang Nhật Bản
được cử sang Nhật Bản
du học.
du học.

Mới sang Nhật, Lỗ Tấn
Mới sang Nhật, Lỗ Tấn
vào trường dự bị Tokyo
vào trường dự bị Tokyo
để học tiếng.
để học tiếng.

Sau khi học tiếng, Lỗ
Sau khi học tiếng, Lỗ
Tấn vào học trường y ở
Tấn vào học trường y ở
Tiên Đài (Senday) một
Tiên Đài (Senday) một
thị trấn nhỏ của Nhật
thị trấn nhỏ của Nhật
Bản.
Bản.
Lu Xun in Tokyo, 1904,
Lu Xun in Tokyo, 1904,
after cutting off his
after cutting off his
queue
queue

Generate time = 0.20355701446533 s. Memory usage = 1.93 MB