Các khu vực châu phiKIỂM TRA BÀI CŨ:
( 1 ) Hãy so sánh sự khác biệt về tự nhiên giữa phần
phía tây và phần phía đông của khu vực Trung Phi?
Thầnh phần tự
nhiên
Phần phía tây Phần phía đông
Dạng địa hình
chủ yếu
Bồn địa Sơn nguyên
Khí hậu Xích đạo ẩm và
nhiệt đới
Gió mùa xích đạo
Thảm thực vật Rừng rậm xanh
quanh năm, rừng
thưa và xavan
Xavan công viên
trên các sơn
nguyên - rừng rậm
trên sườn đón gió
( 2 ) Nêu sự khác biệt về kinh tế giữa khu vực
Bắc Phi và khu vực Trung Phi ?
- Bắc Phi : Kinh tế tương đối phát triển
trên cơ sở các ngành dầu khí và du lịch .
- Trung Phi : Kinh tế chậm phát triển , chủ
yếu xuất khẩu nông sản .

Bắc Phi
Trung Phi
Nam Phi

BÀI 33: CÁC KHU VỰC CHÂU PHI ( Tiếp theo )
3.KHU VỰC NAM PHI
? Hãy xác định ranh giới
tự nhiên khu vực Nam
Phi trên lược đồ ?
a. Khái quát tự nhiên
? Nam phi có đặc điểm
địa hình như thế nào?
- Vị trí và giới hạn: Chủ
yếu nằm trong vùng chí
tuyến Nam.
- Địa hình: Cao nhất châu
Phi: cao TB trên 1000 m.
Phần trung tâm là bồn địa
Ca-la-ha-ri, phía Đông Nam
là dãy Đrê-ken-béc nằm
sát biển cao hơn 3000m.

BÀI 33: CÁC KHU VỰC CHÂU PHI ( Tiếp theo )
3.KHU VỰC NAM PHI
a. Khái quát tự nhiên
- Vị trí và giới hạn:
- Địa hình: Cao nhất châu
Phi: cao TB trên 1000 m.
Phần trung tâm là bồn địa
Ca-la-ha-ri, phía Đông
Nam là dãy Đrê-ken-béc
nằm sát biển cao >3000m
? Địa hình có đặc điểm
gì khác so với Bắc Phi
và Trung Phi ?
-
Bắc Phi : Núi trẻ Át-lát , đồng
bằng ven Địa Trung Hải và
hoang mạc nhiệt đới lớn nhất
thế giới .
-
Trung Phi : Phía Tây là bồn
địa, phía Đông là sơn nguyên
và hồ kiến tạo .
-
Nam Phi : Cao nguyên khổng
lồ cao TB > 1000m , phía
Đông Nam là dãy Đrê-ken-
béc, trung tâm là bồn địa Ca-
la-ha-ri .

BÀI 33: CÁC KHU VỰC CHÂU PHI ( Tiếp theo )
3.KHU VỰC NAM PHI
a. Khái quát tự nhiên
Khu vực Nam Phi
nằm trong môi
trường khí hậu gì ?
-
Vị trí :
-
Địa hình :
- Khí hậu và thực vật :
+ Phần lớn Nam Phi
nằm trong môi trường
khí hậu nhiệt đới .
+ Cực Nam có khí hậu
Địa Trung Hải .

BÀI 33: CÁC KHU VỰC CHÂU PHI ( Tiếp theo )
3.KHU VỰC NAM PHI
a. Khái quát tự nhiên
? Hãy cho biết đặc
điểm của dãy Đrê-
kên-béc?
? Vậy dãy Đrê-ken-
béc có ảnh hưởng gì
đến khí hậu và cảnh
quan khu vực Nam
phi ?
+ Sườn đón gió phía
Đông và đồng bằng
ven biển mưa nhiều
-> rừng rậm nhiệt đới
+ Sườn phía Tây
lượng mưa giảm dần
-> chuyển sang rừng
thưa và xa van .

BÀI 33: CÁC KHU VỰC CHÂU PHI ( Tiếp theo )
3.KHU VỰC NAM PHI
a. Khái quát tự nhiên
Thảo Luận Nhóm: 3 phút
Nội dung thảo luận:
? Thiên nhiên Nam Phi thay
đổi như thế nào?
? Tại sao phần lớn Bắc Phi
và Nam Phi đều nằm trong
môi trường nhiệt đới nhưng
khí hậu của Nam Phi lại ẩm
và dịu hơn khí hậu của Bắc
Phi ?

BÀI 33: CÁC KHU VỰC CHÂU PHI ( Tiếp theo )
3.KHU VỰC NAM PHI
a. Khái quát tự nhiên
-
Thiên nhiên Nam Phi thay đổi từ tây
sang đông .
-
Nguyên nhân: Ảnh hưởng kết hợp
của địa hình, dòng biển lạnh, dòng
biển nóng, gió đông nam .
- Khí hậu Nam Phi ẩm và dịu hơn
Bắc Phi vì các nguyên nhân sau :
+ Nam Phi có diện tích nhỏ hơn Bắc
Phi, lại có ba mặt giáp đại dương.
+ Nam Phi phần phía đông chịu ảnh
hưởng của dòng biển nóng, gió
đông nam
Đáp án :

BÀI 33: CÁC KHU VỰC CHÂU PHI ( Tiếp theo )
3.KHU VỰC NAM PHI
a. Khái quát tự nhiên
-
Vị trí :
-
Địa hình :
- Khí hậu và thực vật :
+ Phần lớn Nam Phi nằm
trong môi trường khí hậu
nhiệt đới .
+ Cực Nam có khí hậu
Địa Trung Hải .
+ Lượng mưa và thảm
thực vật phân hóa theo
chiều từ tây sang đông.

Rõng th­a vµ xa van

Hoang mạc Ca-la-ha-ri
Hoang mạc Na-mip

BÀI 33: CÁC KHU VỰC CHÂU PHI ( Tiếp theo )
3.KHU VỰC NAM PHI
a. Khái quát tự nhiên
b. Khái quát kinh tế - xã hội
? Khu vực Nam Phi bao
gồm những quốc gia nào ?
? So với khu vực Bắc Phi
và Trung Phi , thành phần
chủng tộc Nam Phi có nét
khác biệt thế nào ?
- Bắc Phi chủ yếu là người
Ả rập, Becbe (Ơ-rô-pê-ô-it)
- Trung Phi chủ yếu là
người Nê-grô-it
- Nam Phi chủ yếu là
người Nê-grô-it, Ơ-rô-pê-
ô-it, người lai , ...
-
Thành phần chủng tộc
đa dạng : ba chủng tộc
lớn và người lai .
Dân cư Nam Phi chủ
yếu theo tôn giáo nào ?
-
Phần lớn theo đạo
Thiên Chúa .

BÀI 33: CÁC KHU VỰC CHÂU PHI ( Tiếp theo )
3.KHU VỰC NAM PHI
a. Khái quát tự nhiên
b. Khái quát kinh tế - xã hội
? Sự đa dạng thành phần dân tộc khu vực Nam Phi
có ảnh hưởng gì đến chính trị và kinh tế?
-
Tháng 4-1994 chế độ phân biệt chủng tộc ở
Nam Phi đã giành thắng lợi với tổng tuyển cử
không phân biệt chủng tộc đầu tiên.
-
Vấn đề nghèo đói ( 40% số dân sống trong
nghèo khổ) và AIDS của khu vực ( Số người
nhiễm HIV/AIDS khoảng 10 triệu người)
? Theo các em để giải quyết nghèo đói và vấn
đề AIDS ở khu vực Nam Phi nói riêng và các
nước trên thế giới nói chung cần có những
giải pháp nào?

Generate time = 0.20214581489563 s. Memory usage = 1.93 MB