ke hoach y te

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG THCS Yªn thä
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Yªn Thä , ngày 22 tháng 8 năm 2009
KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG Y TẾ HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2009- 2010
Thực hiện theo tinh thần công văn số 73/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 4/12/2007 của Sở Giáo dục&
Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tácYtế trường học năm học 2009 -2010, Trường THCS
Yên Thọ xây dựng kế hoạch với những nội dung cụ thể như sau :
I NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
1- Xây dựng kế hoạch , biện pháp thực hiện phòng chống Cúm A H1N1 trong trường học
2- Triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực theo chỉ thị
số 40/2008/CT-BGD&ĐT và kế hoạch số 307/KHBGD&ĐT ngày 22/7/2008
3- Tăng cường công tác ytế trường học theo tinh thần chỉ thị sổ/2006/CT TTg
- Triển khai thực hiện quy định về hoạt động y tế trong các trường học theo quyết định số
73/2007/QĐ-BGD&ĐT
- Triển khai thực hiện quy định về xây dựng trường học an toàn ,phòng chống tai nạn thương
tích trong trường phổ thông theo quyết định số 4458/QĐ-BGD&ĐT
4- Chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ytế trường học , tăng cường cơ
sở vật chất và các trang thiết bị ytế.
II NỘI DUNG THỰC HIỆN :
A. Kiện toàn tổ chức :- Củng cố tổ chức, bố trí nhân lực phụ trách Y tế trường học, củng cố
các Ban chỉ đạo Y tế trường học, Ban chỉ đạo xanh hóa trường học, Ban chấp hành Hội chữ thập
đỏ.
- Cải tiến công tác quản lý, kế hoạch hoá các hoạt động theo từng giai đoạn (tháng, học kỳ, năm),
có văn bản cụ thể.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ chế độ hội họp, thông tin báo cáo.
B. Hoạt động chuyên môn :
1. Y tế trường học :
- Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả qui định về trường học an toàn, phòng
chống tai nạn thương tích trong các trường học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định tại Quyết
định số 4458/2003/QĐ-BGD-ĐT ngày 22/8/2007.
- Thực hiện tốt 7 giải pháp phòng chống HIV/AIDS đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định tại
Chỉ thị số 10 ngày 30/6/1995, kết hợp công tác tuyên truyền giáo dục phòng chống AIDS và phòng
chống tệ nạn xã hội một cách đa dạng thiết thực và có hiệu quả cao.
- Tiếp tục tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá, chú trọng xây dựng mô hình “Trường học
không thuốc lá”.
- Ngoài việc tuyên truyền phòng chống các bệnh học đường còn tổ chức giáo dục truyền thông
phòng chống một số bệnh dịch như : sốt xuất huyết, các rối loạn do thiếu iod, dịch cúm gia cầm ...
- Tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho 100% học sinh trong trường. Tổng hợp phân loại bệnh
chuyên khoa và có kế hoạch phối hợp phụ huynh học sinh đưa con em đến cơ sở y tế điều trị.
- Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục ngoại khóa theo chuyên đề phù hợp theo từng thời điểm của
các chương trình y tế Quốc gia.
- Tổ chức thực hiện tốt hoạt động giáo dục môi trường thường xuyên với nhiều hình thức, phấn đấu
đạt từ 5 đến 6 tiêu chí chuẩn xây dựng trường “Xanh - Sạch - Đẹp” Thực hiệh tốt phong trào xây
dựng Đô thị sạch do ngành phát động tháng 06/2009- Đưa nội dung xây dựng cơ sở vật chất - trang
thiết bị chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho học sinh vào chương trình kiên cố hóa, chương trình xây
dựng trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn II. Củng cố và hoàn thiện phòng sức khỏe đảm bảo có 1
giường cho giáo viên và học sinh nằm, và các trang bị cần thiết.
- Tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ chuyên trách và giáo viên kiêm nhiệm
làm công tác Y tế học đường.
- Kết hợp tốt với các tổ chức từ thiện, các mạnh thường quân, Hội phụ huynh học sinh đẩy mạnh
việc xã hội hóa giáo dục về hoạt động Y tế
- Nha học đường - Chữ thập đỏ.
2. Công tác Nha học đường :
- Thực hiện 03 nội dung Giáo dục vệ sinh răng miệng Thực hiên súc miệng với Fluor Khám và
điều trị răng kết hợp đoàn khám sức khoẻ hướng dẫn học sinh điều trị tại các chuyên khoa nha ..)
- Kết hợp chặt chẽ với quản lý chuyên môn trong nhà trường để đưa chương trình giáo dục sức
khỏe răng miệng vào dạy chính khóa bằng các hình thức phù hợp với đặc điểm từng khối học.
- Tổ chức tuyên truyền những kiến thức cơ bản về cách chăm sóc răng miệng cho đối tượng là phụ
huynh học sinh để có sự phối hợp tốt trong giáo dục vệ sinh răng miệng cho học sinh có hiệu quả
nhằm giảm tỉ lệ sâu răng, nha chu ở học đường.
- Nhà trường trang bị và bảo quản đầy đủ ly cho mỗi học sinh, chai, sô cho mỗi lớp. Chú ý cách
bảo quản thuốc và pha thuốc theo hướng dẫn của ngành chức năng.
- xây dựng kế hoạch khám và điều trị răng cho học sinh.
- Quản lý và hướng dẫn việc sử dụng các tài liệu được cấp :
* Sách lật và mẫu hàm chải răng dành cho giáo viên sử dụng để giảng dạy. Lưu tại phòng Ytế học
đường.
* Băng nhạc giáo dục nha khoa : giao cho Đoàn - Đội thực hiện trong chương trình phát thanh
Măng non thường xuyên của trường.
* Bảo quản, sử dụng có hiệu quả các phương tiện như dụng cụ, hóa chất, bảo trì, sửa chữa dụng cụ
nha khoa hư hỏng một cách kịp thời.
3. Công tác chữ thập đỏ :
- Tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức chi hội Chữ thập Đỏ trong trường học. Phối hợp với Chi
hội khuyến học nhằm vào việc hỗ trợ, giúp đỡ cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó
khăn, đồng bào bị thiên tai.
- Khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động nhân đạo .v.v...
- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức Y học cho Đội thanh thiếu niên Chữ thập Đỏ xung kích để các em
có thể tham gia làm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và thực hiện tốt kỹ năng sơ cấp cứu giúp
đỡ người bị tai nạn trong và ngoài nhà trường.
4. Công tác Bảo hiểm học sinh :
- Thực hiện theo công văn s6 :17/ CV / BHXH về việc thực hiện BHYT sinh viên học sinh năm
học 2009-2010
- Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác Bảo hiểm học sinh. tổ chức tuyên truyền vận
động để học sinh tự nguyện tham gia đạt tỷ lệ cao góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công
tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu trong trường học.
- Sử dụng có hiệu quả tỉ lệ % nguồn thu phí Bảo hiểm y tế để lại trường quản lý và sử dụng vào các
mục sau :
* Mua sắm trang bị phòng y tế, tủ thuốc, các phương tiện sơ cấp cứu, khám sức khỏe định kỳ.
* Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.
* Sơ tổng kết và khen thưởng phong trào
5. Hoạt động giáo dục môi trường :
- Tiếp tục tuyên truyền tạo sư
́
c chuyển biến tạo nhận thức về môi trường trong nhà trường. Tất cá
các lớp đều xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí trường “Xanh - Sạch - Đep”
- Lồng ghép giáo dục môi trường theo các Môdun mẫu vào các môn học.
- Trồng cây xanh tạo bóng mát, hoa cảnh, cây thuốc nam để làm tăng vẻ đẹp và màu sắc cho nhà
trường.
- Quản lý, xử lý tốt rác thải nhất là ở các điểm lớp lẽ. Giáo dục ý thức giữ gìn môi trường nhà
trường sạch đẹp, học sinh khong xả rác bừa bãi.
- Xây dựng hệ thống cấp thoát nước đầy đủ, khu vệ sinh thuận tiện cho giáo viên, học sinh.
- Nhà trường luôn giữ sạch đẹp ở cổng trường, không xanh hóa các phòng học bằng cách trồng cây
với nước tích lăng quăng.
- Tổ chức các hoạt động thi đua về môi trường.
- Hiệu trưởng có hồ sơ theo dõi sự thay đổi môi trường của nhà trường. Hình thức ghi chép, chụp
ảnh đối chiếu để thấy rõ sự thay đổi môi trường của nhà trường qua từng năm.
6. Thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm :
- Tổ chức tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và tuần lễ nước sạch, vệ sinh
môi trường hàng năm.
- Đăng ký dự học lớp An toàn vệ sinh thực phẩm khi có nhu cầu
III. MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TIÊU CHÍ THI ĐUA VỀ Y TẾ HỌC ĐƯỜNG :
- Trường tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh trong
nhà trường.
- Trường có cán bộ y kiêm nhiệm hoạt động có kế hoạch cụ thể, công tác tham mưu, phối hợp đạt
hiệu quả cao.
- Bổ sung đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ về Y tế trường học (theo yêu cầu tối thiểu và phù hợp
với hoàn cảnh, tính chất hoạt động của khối học).
- Theo dõi và khám sức khỏe định kỳ và hồ sơ theo dõi sức khỏe cho 100% học sinh, phát triển
Nhà học đường, bảo đảm an toàn cho học sinh, bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ
chức tốt tháng hành động “Vệ sinh an toàn thực phẩm”, tuần lễ “Nước sạch - vệ sinh môi trường”,
phòng chống sốt xuất huyết, giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng theo qui định.
- Tăng tỉ lệ chuẩn trường “Xanh - Sạch - Đep” và an toàn. Chú trọng bảo đảm đủ nước uống, các
công trình vệ sinh trường học.
- Chỉ đạo hoạt động tốt : Hoạt động Y tế - Nha học đường - Chữ thập đỏ, công tác phòng chống
AIDS, phòng chống ma túy, phòng chống tai nạn thương tích trong trường học... Đảm bảo thỏa
đáng và vận dụng có hiệu quả phần kinh phí dành cho công tác y tế trường học.
- Chấp hành quy định chế độ hội họp, tập huấn, báo cáo.
IV. TỔ CHỨC KIỂM TRA – THANH TRA :
- Trường có kế hoạch kiểm tra nội bộ, đánh giá kết quả hoạt động Y tế học đường ở học kỳ 1
và cuối năm học của từng lớp.

Phó hiệu trưởng
Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Generate time = 0.065752983093262 s. Memory usage = 1.94 MB