SKKN: Dạy Đạo đức - Thảo luận nhóm


VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP
THẢO LUẬN NHÓM
THẢO LUẬN NHÓM
VÀO VIỆC DẠY HỌC
VÀO VIỆC DẠY HỌC
MÔN ĐẠO ĐỨC
MÔN ĐẠO ĐỨC
LỚP 5
LỚP 5
GV: Trương Thị Nguyệt - Trường Tiểu học Kim Đồng , Thăng Bình , Quảng Nam

I. Lý do chọn đề tài :
I. Lý do chọn đề tài :


- Lựa chọn phương pháp dạy học thích
- Lựa chọn phương pháp dạy học thích
hợp là hoạt động sáng tạo chủ yếu và
hợp là hoạt động sáng tạo chủ yếu và
thường xuyên của người giáo viên. Môn
thường xuyên của người giáo viên. Môn
học khác nhau thì phương pháp dạy học
học khác nhau thì phương pháp dạy học
khác nhau.
khác nhau.
- Nội dung của môn Đạo đức ở tiểu học
- Nội dung của môn Đạo đức ở tiểu học
là các chuẩn mực hành vi đạo đức, được
là các chuẩn mực hành vi đạo đức, được
thể hiện qua các bài học. Để giới thiệu
thể hiện qua các bài học. Để giới thiệu
được cho học sinh nội dung của môn đạo
được cho học sinh nội dung của môn đạo
đức,giáo viên phải vận dụng nhiều
đức,giáo viên phải vận dụng nhiều
phương pháp dạy học thích hợp, trong
phương pháp dạy học thích hợp, trong
đó thảo luận nhóm giữ một
đó thảo luận nhóm giữ một
vị trí quan
vị trí quan
trọng.
trọng.

II. Nội dung:
II. Nội dung:
1. Cơ sở lý luận:
1. Cơ sở lý luận:
1.1. Nhiệm vụ của môn Đạo đức
1.1. Nhiệm vụ của môn Đạo đức
- Giáo dục ý thức đạo đức.
- Giáo dục ý thức đạo đức.
- Giáo dục thái độ, tình cảm đạo đức
- Giáo dục thái độ, tình cảm đạo đức
- Giáo dục hành vi, thói quen.
- Giáo dục hành vi, thói quen.
Ba nhiệm vụ này có mối quan hệ khăng
Ba nhiệm vụ này có mối quan hệ khăng
khít với nhau. Giải quyết được ba nhiệm
khít với nhau. Giải quyết được ba nhiệm
vụ này là đạt được mục tiêu của môn
vụ này là đạt được mục tiêu của môn
học.
học.

1.2. Vận dụng phương pháp thảo luận
1.2. Vận dụng phương pháp thảo luận
nhóm vào dạy học môn Đạo đức lớp 5
nhóm vào dạy học môn Đạo đức lớp 5
Trong thảo luận nhóm ở môn Đạo đức, giáo
Trong thảo luận nhóm ở môn Đạo đức, giáo
viên chia lớp ra thành các nhóm nhỏ để thảo
viên chia lớp ra thành các nhóm nhỏ để thảo
luận các vấn đề đạo đức nhằm giải quyết các
luận các vấn đề đạo đức nhằm giải quyết các
nhiệm vụ dạy học đạo đức cụ thể.
nhiệm vụ dạy học đạo đức cụ thể.
Thời điểm và nội dung vận dụng thảo luận
Thời điểm và nội dung vận dụng thảo luận
nhóm
nhóm
Tiết 1: phân tích thông tin, sự kiện - phân
Tiết 1: phân tích thông tin, sự kiện - phân
tích truyện.
tích truyện.
Tiết 2: Thực hành xử lí tình huống.
Tiết 2: Thực hành xử lí tình huống.
Thảo luận nhóm có thể và cần được vận
Thảo luận nhóm có thể và cần được vận
dụng ở cả tiết 1 và 2, đặc biệt với học sinh
dụng ở cả tiết 1 và 2, đặc biệt với học sinh
lớp 5.
lớp 5.

Tiến hành thảo luận nhóm trong dạy học
Tiến hành thảo luận nhóm trong dạy học
môn Đạo đức lớp 5 có thể qua các bước
môn Đạo đức lớp 5 có thể qua các bước
sau
sau


* Chuẩn bị:
* Chuẩn bị:
Giáo viên dự kiến nội dung,
Giáo viên dự kiến nội dung,
vấn đề cần thảo luận như: xây dựng tình
vấn đề cần thảo luận như: xây dựng tình
huống, hành vi câu hỏi …
huống, hành vi câu hỏi …
* Thảo luận
* Thảo luận
: Giáo viên nêu vấn đề,
: Giáo viên nêu vấn đề,
hướng dẫn cách thảo luận nhóm.
hướng dẫn cách thảo luận nhóm.
Học sinh thảo luận theo nhóm của mình.
Học sinh thảo luận theo nhóm của mình.


* Trình bày ý kiến
* Trình bày ý kiến
: Đại diện trình bày ý
: Đại diện trình bày ý
kiến - giáo viên kết luận.
kiến - giáo viên kết luận.2. Cơ sở thực tiễn:
2. Cơ sở thực tiễn:
Thông qua tìm hiểu tình hình thực tế, tôi đã
Thông qua tìm hiểu tình hình thực tế, tôi đã
rút ra được một số vấn đề như sau:
rút ra được một số vấn đề như sau:
2.1. Tầm quan trọng của phương pháp
2.1. Tầm quan trọng của phương pháp
thảo luận nhóm trong dạy học môn Đạo đức
thảo luận nhóm trong dạy học môn Đạo đức
Tôi đã đưa ra 3 mức độ về tầm quan trọng
Tôi đã đưa ra 3 mức độ về tầm quan trọng
của thảo luận nhóm trong dạy học môn đạo
của thảo luận nhóm trong dạy học môn đạo
đức, tìm hiểu giữa các giáo viên, kết quả:
đức, tìm hiểu giữa các giáo viên, kết quả:
TT
TT
Mức độ quan trọng
Mức độ quan trọng
Ý kiến giáo viên %)
Ý kiến giáo viên %)
1
1
Quan trọng
Quan trọng
75,56
75,56


2
2
Không quan trọng
Không quan trọng


8,89
8,89
3
3
Không có ý kiến
Không có ý kiến


15,55
15,55

2.2. Tác dụng của việc vận dụng thảo
2.2. Tác dụng của việc vận dụng thảo
luận nhóm trong dạy học môn đạo đức:
luận nhóm trong dạy học môn đạo đức:


TT
TT


Tác dụng
Tác dụng


Ý kiến GV
Ý kiến GV
1
1
Để không khí giờ học bớt căng thẳng.
Để không khí giờ học bớt căng thẳng.


33,33%
33,33%
2
2
Làm cho chuẩn mực hành vi đạo đức
Làm cho chuẩn mực hành vi đạo đức
hình thành trở nên sâu sắc hơn, bền
hình thành trở nên sâu sắc hơn, bền
vững hơn, dễ nhớ và nhớ lâu hơn.
vững hơn, dễ nhớ và nhớ lâu hơn.


12,22 %
12,22 %
3
3
Học sinh tự phát hiện được tri thức,
Học sinh tự phát hiện được tri thức,
tự củng cố được kỹ năng, có thái độ
tự củng cố được kỹ năng, có thái độ
rõ ràng đối với các chuẩn mực hành
rõ ràng đối với các chuẩn mực hành
vi đạo đức.
vi đạo đức.


5,56%
5,56%
4
4
Học sinh trở nên mạnh dạn hơn.
Học sinh trở nên mạnh dạn hơn.
48,89%
48,89%

:
:
T
T
T
T
Các
Các
phương pháp
phương pháp
Thường
Thường
xuyên
xuyên


Hiếm khi
Hiếm khi


Chưa
Chưa
bao giờ
bao giờ


1
1
Đàm thoại
Đàm thoại
100%
100%
2
2
Kể chuyện
Kể chuyện
100%
100%
3
3
Giảng giải
Giảng giải
80%
80%
20%
20%
4
4
Nêu gương
Nêu gương
65,56%
65,56%
34,44%
34,44%
5
5
Luyện tập
Luyện tập
100%
100%
6
6
Thảo luận nhóm
Thảo luận nhóm
75%
75%
20%
20%
5%
5%
7
7
Trình bày trực
Trình bày trực
quan
quan
85%
85%
15%
15%
8
8
Khuyến khích
Khuyến khích
80%
80%
20%
20%

Generate time = 0.043941020965576 s. Memory usage = 1.93 MB